Iniciatives en tramitació

Iniciatives en curs tramitades en Ple del parlament

Nombre d'expedients en curs: 43
 Núm. Expedient
Núm. Registre
Data
Primer Proponent
Organisme
EstatExtracteSeguiment
1
10-2019/PROP-0021
2019/04938
10/09/2019
Jesús MÉNDEZ I BAIGES
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
La conducción de gas a Menorca     
 
2
10-2019/PROP-0022
2019/04939
10/09/2019
Patricia GUASP I BARRERO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Barracones en lo centros escolares     
 
3
10-2019/PROP-0023
2019/04999
11/09/2019
Catalina PONS I SALOM
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Valoració de l'augment dels intents de suïcidi entre elsjoves a les Illes Balears.    
 
4
10-2019/PROP-0024
2019/05000
11/09/2019
Jaume FONT I BARCELÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Impuls d'un gran Pacte Social i Empresarial a les IllesBalears.    
 
5
10-2019/PROP-0025
2019/05001
11/09/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Inicio del curso escolar     
 
6
10-2019/PROP-0026
2019/05002
11/09/2019
Patrícia FONT I MARBÁN
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Terminis del pla de salut mental de Menorca     
 
7
10-2019/PROP-0027
2019/05003
11/09/2019
Sílvia TUR I RIBAS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Situació de la tramitació del decret de regulació deltransport marítim entre illes    
 
8
10-2019/PROP-0028
2019/05004
11/09/2019
Sergio RODRÍGUEZ I FARRÉ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
SOBRE LA POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE ATRAQUES DE CRUCEROSTURÍSTICOS    
 
9
10-2019/PROP-0029
2019/05005
11/09/2019
Marc PÉREZ-RIBAS I GUERRERO
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Beneficios fiscales a jóvenes emprendedores y autónomos     
 
10
10-2019/PROP-0030
2019/05017
11/09/2019
Maria Núria RIERA I MARTOS
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Atenció educativa als infants amb necessitats especials.     
 
11
10-2019/PROP-0031
2019/05018
11/09/2019
Sebastià SAGRERAS I BALLESTER
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Dades sobre atur a les Illes Balears.     
 
12
10-2019/PROP-0032
2019/05019
11/09/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Disposició Addicional Quarta de la Llei 8/2012.     
 
13
10-2019/PROP-0033
2019/05020
11/09/2019
Mª Asunción PONS I FULLANA
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Projecte de Centre Integrat de FP d’Hoteleria i Turisme deCiutadella.    
 
14
10-2019/PROP-0034
2019/05021
11/09/2019
Mariano JUAN I GUASCH
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Pagament de les sol·licituds de subvenció a la rehabilitaciód’edificis i habitatges, millora de la seguretat il’accessibilitat.   
 
15
10-2019/PROP-0035
2019/05022
11/09/2019
Antonio Francisco FUSTER I ZANOGUERA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Reunió a Formentera amb el President de la ComunitatValenciana, Sr. Ximo Puig.    
 
16
10-2019/PROP-0036
2019/05023
11/09/2019
José Luis CAMPS I PONS
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Atenció de l'IBAVI a les oficines de Maó i Inca en el mesd'agost.    
 
17
10-2019/PROP-0037
2019/05024
11/09/2019
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Destí de la recaptació del cànon de sanejament d'aigües.     
 
18
10-2019/INTE-0001
2019/03244
15/07/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en matèria de transportmarítim    
 
19
10-2019/INTE-0003
2019/03381
23/07/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política educativa del Govern de les Illes Balears para darcumplimiento a los derechos reconocidos en el artículo 27 dela CE   
 
20
10-2019/INTE-0004
2019/04025
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Política general del Govern en matèria d'Hisenda.     
 
21
10-2019/INTE-0005
2019/04066
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a l'inici del cursescolar.    
 
22
10-2019/INTE-0006
2019/04067
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a la futura lleieducativa.    
 
23
10-2019/INTE-0007
2019/04068
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a la Cultura.     
 
24
10-2019/INTE-0008
2019/04069
31/07/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern en relació a lesinfraestructures educatives i eliminació de barracons.    
 
25
10-2019/INTE-0009
2019/04210
06/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política general del Govern de les Illes Balears sobre ladefensa del régimen constitucional    
 
26
10-2019/INTE-0010
2019/04536
22/08/2019
Jorge CAMPOS I ASENSI
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Política en materia de inmigración del Govern de les IllesBalears    
 
27
10-2019/PLEX-0001
2019/04574
26/08/2019
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Manifestació Criteri Govern
LEY DE APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR , LABORALY PERSONAL  DE  LES ILLES BALEARS    
Termini manifestació criteri Govern dia 24.09.19
28
10-2019/PRON-0005
2019/03541
24/07/2019
Idoia RIBAS I MARINO
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI VOX-Actua Baleares
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Elaboración del informe de impacto familiar en los proyectosde ley        
 
29
10-2019/PRON-0006
2019/03623
26/07/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Suport al turisme de creuers.     
 
30
10-2019/PRON-0007
2019/03955
29/07/2019
María Tania MARÍ I MARÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Detecció precoç de Càncer de Mama     
 
31
10-2019/PRON-0008
2019/03981
29/07/2019
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ENUNCIADOS BILINGÜES, ARMONIZACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOSDE EVALUACIÓN Y TASAS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO A LAUNIVERSIDAD (EBAU)  
 
32
10-2019/PRON-0010
2019/04024
31/07/2019
Josep FERRÀ I TERRASSA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
PER A LA REPÚBLICA     
 
33
10-2019/PRON-0011
2019/04026
31/07/2019
María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
En defensa del sector turístic i contra els actes deturismofòbia a les Illes Balears.    
 
34
10-2019/PRON-0013
2019/04096
05/08/2019
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Proposicio´n no de ley relativa a las subvenciones aentidades politizadas de imposición lingüística y apoyo alseparatismo y de propaganda partidista en contra de nuestrosistema democrático.  
 
35
10-2019/PRON-0014
2019/04155
05/08/2019
Patricia GUASP I BARRERO
PORTAVEU SUPLENT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Auditoria integral (financiera y operativa de gestión yeficiencia) del Govern de les Illes Balears y su SectorPúblico Instrumental  
 
36
10-2019/PRON-0015
2019/04253
12/08/2019
Sr. Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
impulsar una oficina local situada a Eivissa de l'AgènciaBalear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental per a les illesd'Eivissa i Formentera  
 
37
10-2019/PRON-0016
2019/04278
13/08/2019
Maxo BENALAL I BENDRIHEM
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
ACCESO AL APARCAMIENTO DEL HOSPITAL DE CAN MISSES     
 
38
10-2019/PRON-0022
2019/04554
26/08/2019
Silvia CANO I JUAN
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
IMPULS DE MESURES DE CONCILIACIÓ  DE LA VIDA LABORAL,FAMILIAR I PERSONAL I DE LA CORESPONSABILITAT.    
 
39
10-2019/PRON-0025
2019/04591
30/08/2019
Gabriel COMPANY I BAUZÁ
PORTAVEU TITULAR
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Exigència dels 177 milions d'Euros addicionals de bestretesa compte del sistema de finançament.    
 
40
10-2019/PRON-0027
2019/04598
02/09/2019
Josep CASTELLS I BARÓ
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI MIXT
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Reclamació dels 177 milions d'euros que el Govern de l'Estatdeu al Govern de les Illes Balears    
 
41
10-2019/PRON-0028
2019/04599
02/09/2019
Maria Antònia TRUYOLS I MARTÍ
DIPUTADA
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Solució al desfasament de recursos previstos per al 2019.     
 
42
10-2019/PRON-0032
2019/04765
06/09/2019
Antonio COSTA I COSTA
DIPUTAT
GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Pendent Inclusió en Ordre del Dia
Creació del Fons per a Infraestructures de Sanejament iDepuració d’Aigües de les Illes Balears      
 
43
10-2019/COIP-0012
2019/04626
03/09/2019
Pilar COSTA I SERRA
CONSELLERA I PORTAVEU DEL GOVERN
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA, CULTURA I IGUALTAT
Inclòs en Ordre del Dia sessió convocada
Sol·licitud de compareixença urgent de la presidenta delGovern davant el Ple per informar sobre la necessitat definançament de la comunitat autònoma  
 

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 17/de setembre/2019 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8430674

Mapa Web