Accés als documents anteriors

Document del mes de setembre de 2021

Sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes (exp. 10-2021/AGRU-0009)

Fotograma de l'acte amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021

 

El document del mes de setembre de 2021 és la sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes, el dia 11 de febrer a les 11.30 h, per dur-hi a terme la lectura d'un manifest, amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021.

La tramitació de l’expedient es pot seguir a través de l’aplicació de gestió de la tramitació parlamentària GTP, accessible des del portal del Parlament, i s’inicia amb la presentació de la sol·licitud al Registre General de l’Oficialia Major, el 9 de febrer de 2021. En aquest cas, a més, es va gravar en vídeo la lectura del manifest, i el podem trobar al canal de YouTube del Parlament, a més d'un àlbum amb totes les fotografies de l'acte

Àlbum de fotografies de l'acte

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): reserva de sales.

− Número d’expedient: 10-2021/AGRU-0009.

− Títol: sol·licitud d'ús de la Sala de Passes Perdudes dia 11 de febrer, a les 11.30 hores, per dur-hi a terme la lectura d'un manifest amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021.

− Dates extremes: 9/02/2021-12/02/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Normes d'ús de les sales del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 14, de 4 d'octubre de 2019).

Documents consultables en línia:

Entrada de la solicitud en el Registro General− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/AGRU-0009. Des d'aquí, es pot consultar no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas, l'expedient és senzill, només està constituït per la sol·licitud presentada per part de la portaveu del Grup Parlamentari Socialista en el Registre General del Parlament, l'acta de la Mesa (accés restringit) i la comunicació de l'acord de la Mesa

Vídeo de l'acte amb motiu del Dia Internacional de les Dones i les Nines en la Ciència 2021 (l'11 de febrer), al canal del Parlament a YouTube.

Àlbum de fotografies accessible a través del portal web del Parlament.

Documents anteriors:

Document del mes d'agost de 2021

Ponència especial sobre l’impuls de l’atenció de la salut mental a les Illes Balears

Informe ponència

El document del mes d’agost està dedicat a la ponència especial sobre l’impuls de l’atenció de la salut mental a les Illes Balears. Aquesta ponència especial es constitueix per donar compliment a una proposició no de llei, en el si de la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, amb l’objectiu d’emetre un informe sobre la qüestió encomanada a aquesta comissió.

Una de les formes que té el Parlament per controlar l’acció de govern són les proposicions no de llei, mitjançant les quals els grups parlamentaris formulen propostes de resolució a la cambra; la finalitat és instar l’administració pública que pertoqui a l’adopció de mesures relacionades amb un determinat àmbit, amb el benentès que no tenen força de llei.  

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2012, va acordar per unanimitat crear una ponència específica a fi d’elaborar un pla de feina consensuat entre tots els agents implicats per tal d’atendre en les millors condicions possibles la ciutadania de les Illes Balears afectada per una malaltia mental.

 

Tràmits

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): ponències especials.

− Número d'expedient: 08-2012/POES-0001.

− Títol: ponència especial sobre l'impuls de l'atenció de la salut mental a les Illes Balears.

− Dates extremes: 14/03/2012-27/05/2014.

− Legislatura: VIII.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 170, de 20 d’abril de 2011) (reglament vigent en el seu moment, no en l'actualitat). 

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 08-2012/POES-0001. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. Aquest expedient té molts tràmits associats (més de dos-cents), en part atès que la seva durada es perllonga més de dos anys en el temps. Per altra banda, a més de la documentació referida a l'expedient en sentit estricte, les sèries relacionades són: Diari de sessions de la Comissió de Salut, Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i Actes de la Mesa del Parlament. L'informe de la ponència especial també es pot consultar íntegrament. 

Tràmits

Document del mes de juliol de 2021

Assignació dels escons de l'hemicicle de la X legislatura

Sessió d'investidura, 26 de juny de 2019

El document del mes de juliol versa sobre l’assignació d’escons als diputats i les diputades dels grups parlamentaris, i als membres del Govern de les Illes Balears, en les darreres eleccions, l’any 2019. Cada inici de legislatura s’han d’assignar els seients de l’hemicicle (Sala de Plens) entre els 59 diputats i diputades dels grups parlamentaris escollits a les eleccions. Així mateix caldrà ubicar a la Sala de Plens els membres del Govern que correspongui. El nombre total de diputats i diputades és invariable, però la representativitat dels grups parlamentaris dependrà dels resultats electorals; en canvi el nombre total de membres del Govern presents a l’hemicicle es modificarà a cada legislatura atenent, entre d’altres, a les conselleries creades. Si voleu veure la composició actual de l’hemicicle al portal web del Parlament el podeu consultar de forma interactiva i també descarregar-vos-el en PDF


Distribució d'esconsL’expedient d’assignació d’escons de la X legislatura, l’actual, el podeu consultar a Internet des de l’aplicació GTP. L’expedient s’inicia amb l’acord de dia 26 de juny de 2019 per part de la Mesa. I el 3 de juliol la presidenta del Govern, Francina Armengol, comunica a la cambra l’ordre en l’assignació dels escons dels membres del Govern (núm. de registre 3041/2019). Posteriorment, els grups parlamentaris també són cridats a comunicar la distribució dels seus diputats i les seves diputades segons un plànol provisional de l’hemicicle.  

Cal tenir en compte que aquest expedient encara no està tancat perquè, durant la legislatura, hi podrà haver modificacions, si un diputat o una diputada renuncia a la seva credencial o si hi ha variacions en els membres del Govern. En ambdós casos, qualsevol nou document generat o rebut, que entri o surti a través del Registre General serà consultable (excepte els d’accés restringit) des del mateix moment de la seva ingesta en el sistema. 

GLOSSARI

− Escó: seient reservat a la Sala de Plens del Parlament per a cada un dels diputats i les diputades i membres del Govern.

− Grup parlamentari: conjunt de diputats i diputades que es constitueix formalment com a tal a l'inici de la legislatura, mitjançant un escrit, signat per tots els que desitgen formar-ne part, on en figura la denominació i el nom de tots els membres, així com el de la persona que exercirà de portaveu i el dels diputats i les diputades que el puguin substituir. No poden constituir grup parlamentari separat diputats o diputades pertanyents a una mateixa formació política ni fraccionar-se en grups diversos els diputats i les diputades d'una mateixa candidatura electoral. Els grups parlamentaris han de ser formats, almenys, per tres diputats i/o diputades, llevat el Grup Parlamentari Mixt (articles 23 i següents del Reglament del Parlament).

Si voleu més informació sobre els grups parlamentaris la podeu consultar al portal web del Parlament. 

− Hemicicle: nom que rep la Sala de Plens del Parlament per la seva forma semicircular.

Expedient en paper

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): assignació d'escons.

− Número d'expedient: 10-2020/ESCO-0001.

− Títol: assignació dels escons de l'hemicicle de la X legislatura.

− Dates extremes: 26/06/2019-expedient obert.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 64.

Documents consultables en línia:

Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: 10-2020/ESCO-0001. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. 

Document del mes de juny de 2021

Sol·licitud de documentació de les actes de les reunions de la Conferència de Presidents

Portada del llibret de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del ParlamentDiu el Reglament del Parlament que la cambra "representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueixen l'Estatut, les lleis i aquest reglament" (article 1.1).

En relació amb la funció de control de l'acció de govern, una de les activitats que generen més expedients són les sol·licituds de documentació

Els diputats i les diputades poden recaptar les dades, els informes o els documents en poder dels organismes públics que depenen de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de les administracions públiques que no en depenen a l'àmbit de les Illes Balears i de l'Administració de l'Estat i de les comunitats autònomes sobre qüestions relacionades amb les Illes Balears. 

En aquest cas, la diputada del Grup Parlamentari Mixt, Sílvia Tur Ribas, demana una còpia de les actes de totes les reunions de la Conferència de Presidents celebrades des del 14 de març del 2020 ençà. 

La Conferència de Presidents és l'òrgan de màxim nivell polític de cooperació entre l'Estat i les comunitats autònomes, i ocupa la cúspide del conjunt d'òrgans de cooperació multilateral. Està formada pel President del Govern, que la presideix, i pels presidents de les disset comunitats autònomes i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Es va constituir el 2004. 

annex de la resposta a la sol·licitud

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Sol·licituds de documentació i informació.

− Número d'expedient: 10-2020/SODO-5544.

− Títol: Sol·licitud de les actes de les reunions de la Conferència de Presidents.

− Dates extremes: 01/10/2020-16/11/2020.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa són d’accés restringit).

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), article 15.

Documents consultables en línia:

Entrada de la pregunta al Registre GeneralConsulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2020/SODO-5544. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés, que en aquest cas serien:

Sol·licitud de documentació al Registre General

Comunicació del Parlament a la diputada de l'admissió a tràmit de la seva sol·licitud.

− Comunicació del Parlament al Govern de l'admissió a tràmit.

− Resposta del Govern a la diputada: ofici + resposta.

Comunicació del Parlament a la diputada de la resposta del Govern.

Document del mes de maig de 2021

Primer llibre de registre d'entrades i sortides de telegrames

El Parlament de les Illes Balears, com qualsevol altra administració, compta amb un Registre General d’entrada i sortida de documents, que és la porta d'accés a través de la qual es relaciona amb l'exterior, però també internament. 

Llibre de registre de telegrames, dues cobertes El document d'aquest mes és el primer llibre de registre de telegrames del Parlament que, en aquest cas, conté tant les entrades com les sortides perquè és un llibre capiculat. De telegrames en tenim 12 llibres, però només està capiculat el primer (entrades i sortides), la resta són tots de sortida

Que sigui capiculat vol dir que té dues portades i que es pot llegir en els dos sentits. Se sol utilitzar freqüentment per publicar, en un mateix llibre, dues versions del mateix text en diferents llengües. O, com en aquest cas, per dur en un mateix llibre el control sobre alguna àrea que té dos vessants diferenciats i interrelacionats: entrades i sortides. Però també podrien ser ingressos i despeses, etc. 

Si volguéssim donar més detalls sobre el contingut i la cronologia d'aquest primer llibre, podríem especificar que, pel que fa a les sortides, el primer telegrama registrat és de 7 d'octubre de 1983 i el darrer de 8 de novembre de 1984 (núm. de registre 1775 de 1984). I pel que fa a les entrades, van des de 21 de gener de 1984 fins a 25 de març de 1992 (núm. de registre 44 de 1992). Cal tenir en compte que la numeració es reinicia cada primer de gener. Així tindrem un assentament registral número 1, 2, 3, etc. de 1983, de 1984, de 1985, etc.  

Llibre de registre de sortida de telegrames, primer foliEn el primer assentament registral que figura en el llibre (sortides) es comunica al diputat Cosme Vidal que la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, de la qual n'era president, s'havia de reunir el 13 d'octubre de 1984, a les 18 h. El destí del telegrama era Eivissa.

Les comissions són òrgans de treball integrats pels membres designats pels grups parlamentaris, en el nombre que acordi la Mesa, oïda la Junta de Portaveus, i en proporció a la importància numèrica d'aquests a la cambra. Tots els grups tenen dret a tenir, almenys, un representant a cada comissió. 

Les comissions preparen els projectes de llei i les proposicions de llei que es debaten en el Ple, controlen el Govern a través de les preguntes que hi formulen els diputats i les diputades, i decideixen actes d'impuls mitjançant l'aprovació de proposicions no de llei o altres resolucions. 

Així mateix, poden sol·licitar del Govern la informació i la documentació que considerin necessària, a més de recaptar la presència dels consellers i les conselleres, d'autoritats, de funcionaris públics i de persones competents en diverses matèries perquè els informin i assessorin. 

Cada comissió elegeix, entre els seus membres, una mesa formada per un president o una presidenta, un vicepresident o una vicepresidenta i un secretari o una secretària. 

Si voleu informació sobre les comissions actuals del Parlament la trobareu al portal web. I si us interessa saber quines comissions ha tengut el Parlament al llarg de la seva història o quina n'era la composició, ho podeu consultar a les memòries que trobareu penjades en PDF al catàleg de la biblioteca del Parlament (com per exemple, a la primera memòria que es va fer per als anys 1983 a 1985). 

Primer llibre de registre

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): Registre General d'Entrada i Sortida de telegrames (sèrie tancada).

− Títol: primer llibre d'entrada i sortida de telegrames (llibre capiculat).

− Dates extremes: Entrada: 21/01/1984-25/03/1992. Sortida: 07/10/1983-08/11/1984.

− Legislatura: I

− Volum i suport: 1 llibre, paper, 22 x 33 cm, 100 folis (50 + 50).

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés.

− Llengües: català.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: bon estat de conservació.

− Observacions: llibre capiculat.

Normativa:

Com que la sèrie està tancada, només hem tengut en compte la normativa d'aplicació per als anys que es va mantenir activa.

Llei sobre procediment administratiu, de 17 de juliol de 1958

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

dues pàgines el llibre de registre

Document del mes d'abril de 2021

Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple: actuacions per a l’erradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera (exp. 10-2021/PROP-0048)

Portada del llibret de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i el Reglament del ParlamentDiu el Reglament del Parlament que la cambra "representa el poble de les Illes Balears, exerceix la potestat legislativa, aprova els pressuposts de la comunitat autònoma, controla l’acció de govern i exerceix totes les funcions que li atribueixen l'Estatut, les lleis i aquest reglament" (article 1.1).

Una de les funcions més importants del Parlament és, sens dubte, el control al Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que s’exerceix, entre d’altres, a través de les preguntes amb resposta oral al Ple. Els diputats i les diputades poden formular preguntes al Govern i a cadascun dels seus membres. Les preguntes poden ser amb sol·licitud de resposta escrita o de resposta oral davant Ple o davant comissió.

En el cas que ens ocupa, el de preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple, l’objectiu és poder sol·licitar informació sobre un fet o una situació, o sobre si el Govern ha pres o prendrà alguna mesura en relació amb un assumpte, o si el Govern no trametrà a la cambra algun document o no la informarà sobre algun extrem.

Fotograma de la gravació en vídeo del Ple, amb la diputada formulant la preguntaEl document del mes d’abril de 2021 és una pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple de la diputada Virginia Marí i Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a les actuacions per a l’erradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera; que contestà el conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir i Gual, en el Ple de dia 16 de febrer de 2021.

La tramitació de l’expedient es pot seguir a través de l’aplicació de gestió de la tramitació parlamentària GTP, accessible des del portal del Parlament, i s’inicia amb la presentació de la pregunta al Registre General de l’Oficialia Major, el 10 de febrer de 2021. Podem consultar no només la tramitació sinó també els documents relacionats, que siguin de lliure accés, com la publicació de la pregunta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears, la gravació en vídeo del Ple al canal de YouTube del Parlament i el Diari de Sessions del Ple.

Diari de sessions del Ple

Classificació i descripció arxivística:

− Classificació (tipus d’expedient/sèrie): preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant Ple.

− Número d’expedient: 10-2021/PROP-0048.

− Títol: actuacions per a l’eradicació de la processionària del pi a les illes d’Eivissa i Formentera.

− Dates extremes: 10/02/2021-15/03/2021.

− Legislatura: X.

− Volum i suport: electrònic i paper.

− Ordenació: cronològica.

− Condicions d’accés: lliure accés amb restriccions (les actes de la Mesa i del Ple són d’accés restringit).

− Llengües: català i castellà.

− Característiques físiques i requeriments tècnics: lector de PDF i navegador web.

Normativa:

− Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, articles 40 a 53.

− Reglament del Parlament de les Illes Balears (BOPIB núm. 190, d’11 d’abril de 2019), articles 171 a 180.

Documents consultables en línia:

Entrada de la pregunta al Registre General− Consulta electrònica de l’expedient a través de l’aplicació GTP: expedient 10-2021/PROP-0048. Des d'aquí, es pot consultar, no només tota la tramitació de l'expedient sinó també els documents que en formin part, que siguin de lliure accés. En aquest cas, per exemple, es podria visualitzar el PDF de l'entrada de la pregunta en el Registre General

− Publicació de la pregunta al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

− Vídeo del Ple de dia 16/02/2021 al canal de YouTube del Parlament de les Illes Balears: des del minut 27:03 fins al 33:05.

− Diari de sessions del Ple, núm. 68, de 16 de febrer de 2021, pàgines 4007-8.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 28/de setembre/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 25923138

Mapa Web