AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2023 a 31/03/2023(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
07/03/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1245/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1258/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1253/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1410/23, RGE núm. 1397/23, RGE núm. 1400/23, RGE núm. 1401/23, RGE núm. 1405/23, RGE núm. 1412/23, RGE núm. 1398/23, RGE núm. 1402/23, RGE núm. 1406/23, RGE núm. 1403/23, RGE núm. 1404/23, RGE núm. 1407/23, RGE núm. 1408/23, RGE núm. 1395/23, RGE núm. 1393/23, RGE núm. 1411/23, RGE núm. 1415/23, RGE núm. 1409/23. II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 209/23, ajornada a la sessió anterior, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral. 2. RGE núm. 208/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre. III. Moció RGE núm. 1349/23, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a compliment de l'Estatut d'Autonomia i defensa dels drets de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 470/23. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports del Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears.
DIMARTS
14/03/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1397/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1512/23, RGE núm. 1527/23, RGE núm. 1516/23, RGE núm. 1518/23, RGE núm. 1521/23, RGE núm. 1522/23, RGE núm. 1523/23, RGE núm. 1525/23, RGE núm. 1532/23, RGE núm. 1524/23, RGE núm. 1526/23, RGE núm. 1528/23, RGE núm. 1529/23, RGE núm. 1513/23, RGE núm. 1393/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1411/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1415/23, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 1639/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1409/23, ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 1515/23, RGE núm. 1519/23, RGE núm. 1531/23, RGE núm. 1530/23. II. Interpel·lació RGE núm. 1207/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general en matèria de drets i protecció de les dones. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 67/23, de comunitats balears o illenques fora del territori balear. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 860/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a neutralitat i concòrdia als centres educatius. 2. RGE núm. 864/23, del Grup Parlamentari Mixt, per a la dignitat del sistema públic de pensions. V. Informe sobre el compliment del Pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici de 2022.
DIMARTS
21/03/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1689/23, RGE núm. 1697/23, RGE núm. 1698/23, RGE núm. 1688/23, RGE núm. 1707/23, RGE núm. 1687/23, RGE núm. 1699/23, RGE núm. 1700/23, RGE núm. 1701/23, RGE núm. 1764/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1702/23), RGE núm. 1703/23, RGE núm. 1765/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 1704/23), RGE núm. 1695/23, RGE núm. 1709/23, RGE núm. 1690/23, RGE núm. 1708/23, RGE núm. 1696/23, RGE núm. 1705/23. II. Interpel·lació RGE núm. 525/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de salut. III. Mocions. 1. RGE núm. 1630/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport terrestre, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 208/23. 2. RGE núm. 1631/23, del Grup Parlamentari Popular, relativa a transferència de costes i litoral, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 209/23. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 2/2023, de 6 de març, de mesures urgents en matèria del servei públic discrecional del transport de persones viatgeres i en altres matèries vinculades a sectors econòmics (RGE núm. 1647/23). V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 22/23, complementat amb l'escrit RGE núm. 170/23, de modificació de la Llei 8/2014, d'1 d'agost, del joc i les apostes de les Illes Balears.
DIMARTS
28/03/2023
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 1818/23, RGE núm. 1830/23, RGE núm. 1835/23, RGE núm. 1820/23, RGE núm. 1822/23, RGE núm. 1838/23, RGE núm. 1819/23, RGE núm. 1821/23, RGE núm. 1834/23, RGE núm. 1823/23, RGE núm. 1824/23, RGE núm. 1825/23, RGE núm. 1831/23, 1833/23, RGE núm. 1829/23, RGE núm. 1836/23, RGE núm. 1839/23, RGE núm. 1826/23. II. Interpel·lació RGE núm. 1534/23, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en matèria de família i conciliació. III. Moció RGE núm. 1759/23, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general en matèria de drets i protecció de les dones, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1207/23. IV. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 7373/22, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a reconeixement de l'equivalència als professors interins de Formació Professional, atès l'empat produït en comissió. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 3/2023, de 13 de març, pel qual s'estableixen ajuts i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per la borrasca Juliette a la Serra de Tramuntana i altres indrets de l'illa de Mallorca (escrit RGE núm. 1753/23). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei d'iniciativa legislativa popular de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears (RGE núm. 11820/21, rectificat amb l'escrit RGE núm. 11965/21). VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Reglament de la Proposta de reforma de determinats articles del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 136/23).
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 28/03/2023 a les 09:00h del Ple del Parlament de les Illes Balears

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 45599865

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201