AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/05/2022 a 31/05/2022(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 3555/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3546/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3758/22, RGE núm. 4084/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3761/22), RGE núm. 3752/22, RGE núm. 3756/22, RGE núm. 3763/22, RGE núm. 3753/22, RGE núm. 3754/22, RGE núm. 3760/22, RGE núm. 3757/22, RGE núm. 3764/22, RGE núm. 3759/22, RGE núm. 3762/22, RGE núm. 3553/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3750/22, RGE núm. 3549/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3556/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3547/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3565/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 3751/22, RGE núm. 3755/22, RGE núm. 3766/22, RGE núm. 3765/22. II. Interpel·lacions. 1. RGE núm. 3727/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada a les platges de les Illes Balears. 2. RGE núm. 2488/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria de consum energètic. III. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3515/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajornament de la implantació dels currículums de la LOMLOE. 2. RGE núm. 5267/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a accés universal a les vacunes contra la COVID-19. IV. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.
DIMARTS
10/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4200/22, RGE núm. 4201/22, RGE núm. 4205/22, RGE núm. 4195/22, RGE núm. 4199/22, RGE núm. 4211/22, RGE núm. 4197/22, RGE núm. 4204/22, RGE núm. 4208/22, RGE núm. 4293/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4202/22), RGE núm. 4203/22 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 4220/22), RGE núm. 4206/22, RGE núm. 4209/22, RGE núm. 4196/22, RGE núm. 4194/22, RGE núm. 4210/22, RGE núm. 4198/22, RGE núm. 4292/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4207/22). II. Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu posicionament en relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma tributària. III. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
DIMARTS
17/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4352/22, RGE núm. 4340/22, RGE núm. 4342/22, RGE núm. 4353/22, RGE núm. 4347/22, RGE núm. 4341/22, RGE núm. 4346/22, RGE núm. 4348/22, RGE núm. 4350/22, RGE núm. 4351/22, RGE núm. 4349/22, RGE núm. 4344/22, RGE núm. 4354/22, RGE núm. 4345/22, RGE núm. 4418/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4339/22), RGE núm. 4343/22, RGE núm. 4356/22, RGE núm. 4355/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4083/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera. III. Mocions. 1. RGE núm. 4276/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb les instal·lacions de servei de temporada a les platges de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3727/22. 2. RGE núm. 4281/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a consum energètic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2488/22. IV. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 4085/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents adreçades als voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears. 2. RGE núm. 9677/21, dels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a facilitar l'accessibilitat i l'atenció sanitària a les persones amb alta fragilitat relacional i als seus acompanyants.
DIMARTS
24/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4347/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 4504/22, RGE núm. 4512/22, RGE núm. 4515/22, RGE núm. 4514/22, RGE núm. 4502/22, RGE núm. 4506/22, RGE núm. 4511/22, RGE núm. 4518/22, RGE núm. 4507/22, RGE núm. 4513/22, RGE núm. 4685/22 (presentada en susbtitució de la RGE núm. 4508/22), RGE núm. 4510/22, RGE núm. 4509/22, RGE núm. 4503/22, RGE núm. 4501/22, RGE núm. 4519/22, RGE núm. 4517/22, RGE núm. 4516/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4148/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a estat de seguretat de l'Estació Intermodal de Palma. III. Moció RGE núm. 4415/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2490/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. V. Votació de proposicions no de llei, atesos els empats produïts en Comissió: 1. Proposició no de RGE núm. 1378/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa de l'IRPF. 2. Apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. VI. Compareixença dels membres del Govern competents, per tal de retre comptes del compliment del primer punt de la Proposició no de llei RGE núm. 9511/21, relativa a regulació de la ruta marítima entre Ciutadella i Alcúdia (escrit RGE núm. 4243/22, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMARTS
31/05/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4734/22, RGE núm. 4712/22, RGE núm. 4725/22, RGE núm. 4731/22, RGE núm. 4733/22, RGE núm. 4713/22, RGE núm. 4815/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4714/22), RGE núm. 4729/22, RGE núm. 4727/22, RGE núm. 4730/22, RGE núm. 4728/22, RGE núm. 4732/22, RGE núm. 4715/22, RGE núm. 4716/22, RGE núm. 4711/22, RGE núm. 4726/22, RGE núm. 4724/22, RGE núm. 4735/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4266/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023. III. Moció RGE núm. 4635/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la manca de personal i gestió deficient de la sanitat pública a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4083/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 4665/22, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu en relació amb el Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. V. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme i Treball del Projecte de llei RGE núm. 1388/22, dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. VI. Proposicions no de llei. 1. RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l'Estat. 2. RGE núm. 12340/21, complementada amb l'escrit RGE núm. 685/22, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a Dia Mundial contra el càncer de pulmó.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 4/07/2022 a les 11:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36685723

Mapa Web