AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2022 a 30/06/2022(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
07/06/2022
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 4856/22, RGE núm. 4860/22, RGE núm. 4863/22, RGE núm. 4852/22, RGE núm. 4858/22, RGE núm. 4940/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4862/22), RGE núm. 4870/22, RGE núm. 4871/22, RGE núm. 4853/22, RGE núm. 4857/22, RGE núm. 4859/22, RGE núm. 4861/22, RGE núm. 4864/22, RGE núm. 4855/22, RGE núm. 4851/22, RGE núm. 4869/22, RGE núm. 4865/22, RGE núm. 4866/22. II. Interpel·lació RGE núm. 4038/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en gestió sanitària. III. Moció RGE núm. 4790/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a mancances a l'Estació Intermodal de Palma, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4148/22. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, del Consell Insular de Menorca, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Proposició no de llei RGE núm. 3449/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finançament dels costos del trasllat de residus a les Illes Balears per part del Govern de l'Estat (ajornada a la sessió anterior). VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, durant el període comprès des de la finalització de l'actual període de sessions fins a dia 31 de juliol de 2022, i de dia 1 a dia 7 de setembre de 2022, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació dels projectes i proposicions de lleis següents: Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. Proposició de llei RGE núm. 4156/22, presentada pel Consell Insular de Menorca, de Menorca Reserva de Biosfera. Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears. Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Proposició de llei RGE núm. 7380/21, del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. Projecte de llei RGE núm. 4787/22, de règim jurídic i de procediment de les activitats subjectes a autorització ambiental integrada. Projecte de llei RGE núm. 9509/22, de consells insulars. (Escrit RGE núm. 4816/22, rectificat amb l'escrit RGE núm. 4823/22 i complementat amb el RGE núm. 4876/22, de 13 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca).
DIMARTS
14/06/2022
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 5007/22, RGE núm. 4996/22, RGE núm. 5002/22, RGE núm. 4991/22, RGE núm. 5001/22, RGE núm. 5010/22, RGE núm. 5113/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 4997/22), RGE núm. 5011/22, RGE núm. 4995/22, RGE núm. 4999/22, RGE núm. 4998/22, RGE núm. 5000/22, RGE núm. 5003/22, RGE núm. 5006/22, RGE núm. 4869/22 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 4992/22, RGE núm. 5009/22, RGE núm. 5005/22, RGE núm. 5004/22. II. Interpel·lació RGE núm. 770/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de seguretat. III. Moció RGE núm. 4928/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implantació dels currículums de la LOMLOE per al curs 2022-2023, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4266/22. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2022, de 16 de maig, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, i pel qual s'estableix el règim de prestació del servei de taxi en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa. (RGE núm. 4737/22).
DIMARTS
28/06/2022
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Si la Diputació Permanent ho acorda: I. Preguntes. RGE núm. 5265/22, RGE núm. 5267/22, RGE núm. 5253/22, RGE núm. 5269/22, RGE núm. 5270/22, RGE núm. 5256/22, RGE núm. 5257/22, RGE núm. 5258/22, RGE núm. 5259/22, RGE núm. 5260/22, RGE núm. 5261/22, RGE núm. 5262/22, RGE núm. 5263/22, RGE núm. 5294/22, RGE núm. 5266/22, RGE núm. 5254/22, RGE núm. 5268/22, RGE núm. 5264/22.
11:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
12:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5278/22).
13:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 27/06/2022 a les 09:00h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36506609

Mapa Web