AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2019 a 31/01/2019, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIMECRES
09/01/2019
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
10/01/2019
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
DIVENDRES
11/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
DILLUNS
14/01/2019
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.OD: Continuació elaboració informe.
DIMARTS
15/01/2019
08:45 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 280/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 14935/19, 278/19, 279/19 i 277/19.
08:50 h.
DIPUTACIO PERMANENTComposició
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 298/19, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
08:55 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
(la sessió començarà un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent).
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 14935/18, 278/19, 279/19 i 277/19.
09:20 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Preguntes RGE núm. 284/19, 274/19, 291/19, 292/19, 293/19, 294/19, 295/19, 297/19, 285/19, 273/19 i 296/19.
10:15 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
12:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia. Punt únic. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 4/19).
13:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia.I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 7503/18 del Govern de les Illes Balears. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, complementada amb l'escrit RGE núm. 14785/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Podem Illes Balears, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. III. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. IV. Debat i votació, si n'és el cas, de l'escrit RGE núm. 13187/18, de proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca. V. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears. VI. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei, RGE núm. 11012/18, de microcooperatives de les Illes Balears.
DIMECRES
16/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
DIVENDRES
18/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte llei RGE núm. 10874/18 per a la sostenibilitatmediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. OD: Constitució ponència. 2. Nomenament del coordinador/a. 3. Redacció de l'informe.
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. OD: Constitució de la ponència. 2. Nomenament de coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas en acabar la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic itransició energètica, convocada reunió de la Mesa de la Comissió d'Economia pel proper divendres 18 de gener/19 a les 16:05 hores a la seu del Parlament amb el següent Ordre del Dia: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió. DESCONVOCADA
DIMARTS
22/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
DIMECRES
23/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
17:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
DIVENDRES
25/01/2019
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala del Senat
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Verda
 
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 3 + 7 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

 • Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

 • La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.


Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 5746911

Mapa Web