AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2021 a 31/03/2021, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/03/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2061/21, 2053/21, 2058/21, 2051/21, 2052/21, 2054/21, 2055/21, 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2078/21), 2031/21, 2034/21, 2056/21, 2057/21, 2048/21, 2049/21, 2023/21, 2062/21, 2064/21 i 2059/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1666/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en matèria turística. III. Moció RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10296/19. IV. Modificació de les comissions permanents de la Cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament). V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos). VI. Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021. (Escrit RGE núm. 1813/21, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos.
DIMECRES
03/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics. b) RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei Felip VI. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1466/21, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita instar el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'iniciar les actuacions d'investigació en relació al compliment del protocol de vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears pel que fa a la vacunació de diversos càrrecs polítics de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9113/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2) RGE núm. 11306/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la recuperació de la presencialitat en l'atenció primària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Mir i Gual, conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència (escrit RGE núm. 15774/20), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 10 de febrer de 2021, per tal d'informar sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/03/2021
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: 1. Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO per part de l'empresa mallorquina Majórica, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 15953/20 i acordada a la sessió de la Comissió de Turisme i Treball de dia 04.02.2021. 2. Preguntes: a) RGE núm. 1282/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la idoneïtat del Decret Llei 8/2020 i de la Llei 2/2020. b) RGE núm. 1283/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a forma de eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Proposicions no de llei:1) RGE núm. 15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari i 2) RGE núm. 15956/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls al Pla d'innovació per al desplegament dels plans nacionals i europeus d'inversió en innovació.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 15655/20, presentat per la presidenta del Govern de les Illes Balears com a projecte del Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023 i votació, si escau, de les propostes de resolució presentades.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala Verda
OD: 1-Elecció de president/a. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a centres de formació i acadèmies de reforç educatiu; i RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del servei de policia tutor.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/03/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
09/03/2021
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2051/21 (ajornada a la sessió anterior) 2297/21, 2300/21, 2303/21, 2306/21, 2240/21, 2274/21, 2309/21, 2302/21, 2304/21, 2305/21, 2294/21, 2307/21, 2308/21, 2298/21, 2239/21, 2245/21, 2293/21 i 2310/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1889/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern de les Illes Balears en relació amb els mitjans de comunicació de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 2194/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funció pública, mesures per fer front a les retallades del Govern, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15873/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1068/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a exoneració dels impostos de l'Estat a autònoms i petites empreses afectades per la crisi de la COVID-19. 2. RGE núm. 1035/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a ajudes a l'hostaleria, el turisme i el comerç. V. Compareixença urgent del conseller d'Educació, Universitat i Recerca (ara, d'Educació i Formació Professional), per informar sobre la valoració del primer trimestre dels centres escolars (escrit RGE núm. 1056/21, del Govern de les Illes Balears).
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Escrit RGE núm. 1734/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 185/21 sobre el compliment de legalitat de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears corresponent a l'exercici 2019, en compliment de la Resolució derivada de l'aprovació de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, aprovada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1751/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques que pensa desenvolupar durant la present legislatura; i RGE núm. 1776/21, presentat pel Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala d'Actes
 
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala d'Actes
 
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juli Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (escrit RGE núm. 15689/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 25 de novembre de 2020, per informar de forma detallada de la situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al Servei d'Atenció Primària.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15343/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per un transport ferroviari de qualitat. 2) RGE núm. 15441/20, presentada conjuntament pel Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de les freqüències del metro a la Universitat de les Illes Balears.
17:35 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/03/2021
10:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 1593/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures per a la supervivència de les agències de viatges davant les conseqüències de la COVID-19. b) RGE núm. 1760/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, per a la concessió d'ajudes directes, no retornables a les agències de viatges i l'extensió dels ERTO fins a finals d'any.
10:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1- RGE núm. 16165/20, presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a frenar la proliferació de les cases d'apostes. 2- RGE núm. 16175/20, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a promoció i foment de la producció ecològica.
12:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei. a) RGE núm. 17634/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pla autonòmic d'atenció i integració de les persones immigrades. b) RGE núm. 17679/20, presentada pels grups parlamentaris Mixt, MÉS per Mallorca i Socialista, pel procediment d'urgència, per a una acollida digna.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte dels escrits RGE núm. 1963/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, de sol·licitud de compareixença del director general de Planificació, Ordenació i Centres de la Consellera d'Educació i Formació Professional per informar sobre la situació, desenvolupament i execució del Pla d'Infraestructures Educatives de les Illes Balears; i RGE núm. 1762/21, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del conseller d'Educació i Formació Professional, per explicar les línies d'actuació futures de la nova conselleria. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14415/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a voluntariat als centres educatius; i RGE núm. 14767/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a una educació inclusiva de qualitat.
18:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
19/03/2021
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 9/de març/2021 - 09:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 0

Mapa Web