AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/06/2020 a 30/06/2020, ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: Preguntes:RGE núm. 8784/20, 8794/20, 8796/20, 8955/20 (presentada en substitució de la 8795/20), 8797/20, 8786/20, 8793/20, 8792/20, 8799/20 i 8798/20. II. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 8/2020, de 13 de maig, de mesures urgents i extraordinàries per a l'impuls de l'activitat econòmica i la simplificació administrativa en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (escrit RGE núm. 8711/20, del Govern de les Illes Balears, complementat amb l'escrit RGE núm. 8963/20).
DIMECRES
03/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 4261/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a auditoria a l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció de les Illes Balears per part de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. 2) RGE núm. 8466/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a mesures tributàries de protecció a les famílies a les Illes Balears, davant la crisi econòmica derivada de la pandèmia COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 9134/19, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de les Illes Balears. 2)RGE núm. 8123/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a distribució de mascaretes a les farmàcies.
11:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
(desconvocada)
13:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8397/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a pagament i convocatòria de les ajudes per a inversions agrícoles. 2) RGE núm. 8450/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a la reobertura de les subvencions per a inversions en explotacions agràries 2018-2020 per donar liquiditat a la pagesia durant la crisi per la COVID-19.
13:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1948/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració de Sant Antoni de Portmany (Eivissa) com a zona afectada greument per una emergència. 2)RGE núm. 1984/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa al no establiment d'una "ecotaxa" aèria.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
DESCONVOCADA OD: Proposicions no de llei. 1)RETIRADA RGE núm. 7900/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a malaltia i mort de professionals per causa de la infecció de la COVID-19. 2) RGE núm. 8127/20, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'establiment per part del Govern de les Illes Balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-19.
16:35 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/06/2020
08:55 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença RGE núm. 8324/20, sol·licitada pel procediment d'urgència pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.3) del Sr. Serafín Carballo, director de l'Oficina Balear de la Infància i la Adolescència, per tal que informi sobre les actuacions dutes a terme i previstes davant l'emergència sanitària i la crisi socioeconòmica derivades de l'expansió de la COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'ordre del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per informar sobre la situació del curs escolar 2019-2020 provocada per la propagació de la COVID-19, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 6250/20, i acordada per la Comissió dia 30.04.20. 2-Preguntes RGE núm. 5468/20, (RETIRADA per l'autor)del Sr. Jorge Campos i Asensi, relativa a mesures adoptades als centres educatius per part de la Conselleria d'Educació davant la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19; i RGE núm. 5469/20, del Sr. Jorge Campos i Asensi, relativa a docents alliberats de les seves funcions per a realitzar activitats sindicals reincorporats al seu lloc durant la crisi sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.
12:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5050/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'explicar el seu Informe de recomanacions derivat de l'expedient 48/2019. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 4211/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a necessitat que les zones turístiques i les platges estiguin recuperades abans de la temporada turística; i RGE núm. 8169/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa al reconeixement de la tasca essencial realitzada pels mitjans de comunicació durant la crisi sanitària de la COVID-19 i per a l'impuls del sector audiovisual de Balears.
15:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
DIMARTS
09/06/2020
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 9040/20, 9037/20, 9039/20, 9038/20, 9044/20, 9036/20, 9035/20, 9042/20, 9034/20 i 9041/20. II. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1999/20, del Grup Parlamentari Popular, de mesures urgents en matèria d'habitatge.
DIMECRES
10/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1) Escrit RGE núm. 11626/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 166/2019, del compte general del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2017. 2) Escrit RGE núm. 11627/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 167/2019, del compte general del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2017. 3) Escrit RGE núm. 11628/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 168/2019, del compte general del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2017. 4) Escrit RGE núm. 11629/19, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 169/2019, del compte general del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2017.
09:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 3282/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a garantir la continuïtat dels serveis de l'escorxador de Palma. 2) RGE núm. 8676/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a repartiment dels fons per als programes agrícoles, ramaders i de desenvolupament rural.
11:00 h.
MESA DEL PARLAMENTComposició
Sala Maura
 
11:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala de les Cariàtides
OD: 1.Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 2764/20, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca (art.46.3), pel procediment d'urgència, del director de l'aeroport de Palma, per tal d'informar sobre les accions previstes per AENA/Enaire pel que fa a l'ampliació de l'aeroport de Palma. 2.Proposicions no de llei: a) RGE núm.1988/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a bonificació de les tarifes de transport aeri i marítim; b) RGE núm. 1989/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació del descompte de resident al final de la compra dels passatgers.
13:00 h.
JUNTA DE PORTAVEUSComposició
Sala Maura
 
13:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia J. Gómez i Picard, RGE núm. 8049/20, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, per donar compte de la participació del Sr. José María Lafuente en l'adquisició de material sanitari i les actuacions efectuades per constatar la qualitat del material subministrat per l'esmentat intermediari.
15:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/06/2020
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8462/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures específiques per al col·lectiu LGTBI durant i després del confinament per COVID-19. 2) RGE núm. 8499/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna de pràctiques racistes i antisemites. 3) RGE núm. 8550/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a augment de l'ús de pornografia durant el confinament provocat per la pandèmia COVID-19.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8542/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla urgent de conciliació familiar i laboral; RGE núm. 8576/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de conciliació familiar com a conseqüència de la crisi generada per la COVID-19; i RGE núm. 8697/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures urgents en matèria de conciliació laboral i familiar.
11:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8523/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a promoció de la formació professional dual; i RGE núm. 8606/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes a l'escola concertada.
13:05 h.
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 8127/20, presentada pel GP El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'establiment per part del Govern de les Illes Balears d'ajudes a fons perdut per a autònoms per compensar les pèrdues per la COVID-19. 2) RGE núm. 8262/20, presentada pel GP Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures econòmiques per a facilitar la reobertura de l'activitat econòmica.
16:05 h.
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALLComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 9/de juny/2020 - 10:00h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 12470884

Mapa Web