AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/01/2019 a 31/01/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
16:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIMECRES
09/01/2019
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
DIJOUS
10/01/2019
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
18:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
DIVENDRES
11/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
DILLUNS
14/01/2019
10:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears. En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció Informe.
10:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.OD: Continuació elaboració informe.
DIMECRES
16/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
09:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
DIVENDRES
18/01/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte llei RGE núm. 10874/18 per a la sostenibilitatmediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. OD: Constitució ponència. 2. Nomenament del coordinador/a. 3. Redacció de l'informe.
11:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. OD: Constitució de la ponència. 2. Nomenament de coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
12:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
13:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas en acabar la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: Continuació elaboració informe.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic itransició energètica, convocada reunió de la Mesa de la Comissió d'Economia pel proper divendres 18 de gener/19 a les 16:05 hores a la seu del Parlament amb el següent Ordre del Dia: Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió. DESCONVOCADA
DIMARTS
22/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 8320/18, de l'atenció i els drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears.
DIMECRES
23/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
15:30 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: 1- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10874/18 per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. 2- Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, de mesures de protecció de la Badia de Sant Antoni de Portmany. 3- Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears.
DIVENDRES
25/01/2019
09:45 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/01/2019
08:20 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:25 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:30 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:35 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:40 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
19:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas en acabar la darrera sessió plenària. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/01/2019
13:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: Qualificació de les esmenes RGE núm. 779, 780 i 781/19, si escau.
DIJOUS
31/01/2019
09:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Continuació dels treballs de la ponència.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
12:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. OD: Redacció de l'Informe.
12:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: 1- Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 2 + 5 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 6311637

Mapa Web