AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2019 a 31/03/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/03/2019
08:55 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala de Juntes
Si n'és el cas, en acabar el Ple. OD: 1. Qualificació de les esmenes que s'hagin presentat a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19). 2. Fixar l'Ordre del Dia de la Propera sessió de la Comissió.
15:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Reglament. OD: Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1279/19, presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Directora de l'Agència Tributària de les Illes Balears, per tal que informi en relació a l'escrit RGE núm. 7150/18, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2017.
15:10 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: Continuació treballs redacció de l'Informe.
DIMECRES
06/03/2019
09:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
09:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/03/2019
09:30 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Verda
Si n'és el cas. Ponència relativa a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19). OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
09:35 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4/2019, relatiu al Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. OD: Continuació treballs redacció de l'Informe.
18:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
18:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
11/03/2019
10:00 h.
COMISSIÓ DE REGLAMENTComposició
Sala Verda
OD: 1- Elecció del càrrec de vicepresident o vicepresidenta de la comissió. 2- Dictaminar la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (RGE núm. 1534/19).
DIMARTS
12/03/2019
09:25 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca. OD: Redacció informe.
17:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
13/03/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 1241/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a desmantellament de la depuradora de Santa Gertrudis.
16:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/03/2019
14:15 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
19/03/2019
09:20 h.
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADESComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Asunción Pons i Fullana.
09:25 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:05 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Mesa de la Comissió de Peticions. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:10 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Mesa de la Comissió d'Economia. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14780/18, relatiu al Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici de 2018, i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca.
16:05 h.
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/03/2019
10:30 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació dels escrits RGE núm. 2086/19, relatiu a la proposta de relació de llocs de treball de personal funcionari de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears; i RGE núm. 2085/19, relatiu a la proposta de codi deontològic de l'Oficina de Prevenció i lluita contra la Corrupció de les Illes Balears.
10:35 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 950/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a combatre l'ocupació il·legal d'habitatges, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
15:05 h.
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIALComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1769/19, presentada pel GP Popular, relativa a millora de les actuacions en pacients amb dermatitis atòpica moderada o greu; i RGE núm. 1931/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a autonomia i estabilitat de l'institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IDISBA).
16:05 h.
COMISSIÓ DE SALUTComposició
 • Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/03/2019
12:30 h.
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARSComposició
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 2105/19, de la Sra. Mª Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais electorals; RGE núm. 2240/19, del Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari Més per Mallorca, relativa a treballadors en situació d' "indefinits no fixos";RGE núm. 2261/19, del Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a cobertura dels processos electorals;RGE núm. 2253/19, de la Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió al front de l'Ens públic Radiotelevisió de les Illes Balears;RGE núm. 2255/19, de la Sra. Maria José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe del PwC i canvi de model;RGE núm. 2256/19, del Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències al voltant del 2,5%;RGE núm. 2259/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a balanç legislatura;RGE núm. 2262/19, de la Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga del 8 de març a IB3;RGE núm. 2263/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principals línies mestres per la seva funció estratègica com a servei públic;RGE núm. 2254/19, de la Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a imparcialitat i objectivitat de la radiotelevisió pública;RGE núm. 2260/19, del Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a primeres conclusions de l'informe d'internalització i RGE núm. 2264/19, del Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desafiaments del futur de l'EPRTVIB.
16:00 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1770/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport al poble veneçolà en el seu procés de transició democràtica; i RGE núm. 1847/19, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció de la pràctica naturista i dels espais tradicionalment nudistes a les Illes Balears.
16:05 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/03/2019
08:55 h.
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANSComposició
 • Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00 h.
COMISSIÓ DE PETICIONSComposició
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: 1- Escrit RGE núm. 319/16, presentat per la Fundació per al dret i a la política mediambiental, relatiu a l'activació del procés de pagaments per l'expropiació parcial de la finca "Son Pons" al terme municipal de Campanet (i resposta del Govern RGE núm. 6794/18). 2- Escrit RGE núm. 5268/18, presentat per la Sra. Caterina Vivern Mayrata, mitjançant el qual informa de la realització de diverses obres il·legals en l'edifici del carrer Pérez Galdós. 3- Escrit RGE núm. 6441/18, presentat pel Sr. Abel Matutes Juan, relatiu a retirada de la proposició de llei de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la CAIB. 4- Escrit RGE núm. 11714/18, presentat pel Sr. Joan Amor Lladó, sol·licitant la no discriminació en la carrera professional a part del personal funcionari i laboral de la comunitat autònoma.
DIJOUS
28/03/2019
10:00 h.
COMISSIÓ DE TURISMEComposició
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 2093/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a realització d'un estudi per fixar "numerus clausus" de turistes que poden visitar les Illes Balears en funció de la seva capacitat de càrrega.
11:30 h.
COMISSIÓ D'ECONOMIAComposició
 • Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1.RGE núm. 676/19, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a revisió dels criteris d'adjudicació dels acords marc de contractació centralitzada i 2.RGE núm. 2090/19, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a esteses elèctriques. .
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 1 + 7 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. Vegeu la sessió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

  Nre. de visites : 6311679

Mapa Web