AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2019 a 28/02/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 841/19, 842/19, 843/19, 846/19, 849/19, 850/19, 851/19, 852/19, 853/19, 854/19, 845/19, 856/19, 847/19, 844/19 i 855/19. II. Interpel·lació RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13546/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019. 2. RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d'estat en matèria de violència de gènere i del Pacte Social contra les violències masclistes. V. Compareixença d'un membre del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 14572/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt). Palma, 30 de gener de 2019
DIMARTS
12/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1146/19, 1151/19, 1152/19, 1168/19, 1169/19, 1170/19, 1253/19 (presentada en substitució de la 1171/19), 1147/19, 1172/19, 1173/19, 1105/19, 1148/19, 1149/19, 1145/19 i 1174/19. II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. Ajornada a la sessió anterior. 2. RGE núm. 11134/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de Llei d'Igualtat. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears: RGE núm. 765/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt. RGE núm. 783/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
DIMARTS
19/02/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Designació de senador que ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat. II. Preguntes RGE núm. 1333/19, 1336/19, 1342/19, 1450/19 (presentada en substitució de la 1335/19), 1339/19, 1340/19, 1341/19, 1347/19, 1349/19, 1338/19, 1343/19, 1334/19, 1348/19, 1337/19 i 1344/19. III. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1252/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a jubilacions anticipades. 2. RGE núm. 13619/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de Menorca.
DIMARTS
26/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1538/19, 1549/19, 1542/19, 1545/19, 1548/19, 1743/19 (presentada en substitució de la 1552/19), 1546/19, 1550/19, 1551/19, 1553/19, 1543/19, 1544/19, 1736/19 (presentada en substitució de la 1547/19), 1541/19 i 1742/19 (presentada en substitució de la 1554/19). II. Interpel·lació RGE núm. 11135/18 (ajornada a la sessió anterior), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. III. Moció RGE núm. 1435/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposta de Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (escrit RGE núm. 1534/19, presentat pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt).V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. VII. Votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9972/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), atès l'empat produït en comissió. VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2018.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 8080262

Mapa Web