AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/02/2019 a 28/02/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia. I. Preguntes RGE núm. 841/19, 842/19, 843/19, 846/19, 849/19, 850/19, 851/19, 852/19, 853/19, 854/19, 845/19, 856/19, 847/19, 844/19 i 855/19. II. Interpel·lació RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 15299/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13546/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 860/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2019. 2. RGE núm. 514/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a posada en valor de les mesures contemplades en el Pacte d'estat en matèria de violència de gènere i del Pacte Social contra les violències masclistes. V. Compareixença d'un membre del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Moció RGE núm. 5183/17, relativa a gestió administrativa i serveis que presten els auxiliars tècnics educatius als centres de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 14572/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt). Palma, 30 de gener de 2019
DIMARTS
12/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1146/19, 1151/19, 1152/19, 1168/19, 1169/19, 1170/19, 1253/19 (presentada en substitució de la 1171/19), 1147/19, 1172/19, 1173/19, 1105/19, 1148/19, 1149/19, 1145/19 i 1174/19. II. Interpel·lacions: 1. RGE núm. 11022/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. Ajornada a la sessió anterior. 2. RGE núm. 11134/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'aplicació de Llei d'Igualtat. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. IV. Debat i votació de les esmenes a la totalitat de devolució presentades al Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears: RGE núm. 765/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt. RGE núm. 783/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular.
DIMARTS
19/02/2019
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Designació de senador que ha de representar la comunitat autònoma de les Illes Balears al Senat. II. Preguntes RGE núm. 1333/19, 1336/19, 1342/19, 1450/19 (presentada en substitució de la 1335/19), 1339/19, 1340/19, 1341/19, 1347/19, 1349/19, 1338/19, 1343/19, 1334/19, 1348/19, 1337/19 i 1344/19. III. Interpel·lació RGE núm. 11135/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 1252/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a jubilacions anticipades. 2. RGE núm. 13619/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a incorporació d'un segon cable per a la connexió energètica de Menorca.
DIMARTS
26/02/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1538/19, 1549/19, 1542/19, 1545/19, 1548/19, 1743/19 (presentada en substitució de la 1552/19), 1546/19, 1550/19, 1551/19, 1553/19, 1543/19, 1544/19, 1736/19 (presentada en substitució de la 1547/19), 1541/19 i 1742/19 (presentada en substitució de la 1554/19). II. Interpel·lació RGE núm. 11135/18 (ajornada a la sessió anterior), presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb l'habitatge. III. Moció RGE núm. 1435/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11022/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposta de Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears (escrit RGE núm. 1534/19, presentat pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Menorca i tres diputats del Grup Parlamentari Mixt).V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 13540/18, de voluntariat de les Illes Balears. VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 8321/18, de consultes populars i processos participatius. VII. Votació del punt núm. 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 9972/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de les ajudes del Pla de Desenvolupament Rural (PDR), atès l'empat produït en comissió. VIII. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2018.
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 1 + 6 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6611936

Mapa Web