AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/03/2019 a 31/03/2019(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/03/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Si n'és el cas, jurament o promesa del nou diputat o diputada. II. Preguntes: RGE núm. 1811/19, 1796/19, 1806/19, 1794/19, 1808/19, 1850/19 (presentada en substitució de la 1809/19), 1797/19, 1807/19, 1810/19, 1812/19, 1788/19, 1851/19 (presentada en substitució de la 1805/19), 1795/19, 1798/19 i 1813/19. III. Compareixença de la presidenta del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el nou règim especial de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1766/19). IV. Interpel·lació RGE núm. 222/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política educativa del Govern a l'illa d'Eivissa. V. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 5270/18, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Mixt, Socialista i Podem Illes Balears, relativa a reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual. 2. RGE núm. 14569/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de les condicions d'educació infantil 0-3. VI. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 9971/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla hidrològic i connexió de la dessaladora de Ciutadella. (Atès l'empat produït en comissió).
DIMARTS
12/03/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
 
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 1943/19, 1944/19, 1962/19, 1966/19, 1946/19, 1959/19, 1961/19, 2089/19 (presentada en substitució de la 1963/19), 1964/19, 1965/19, 1967/19, 1945/19, 1958/19, 1960/19 i 1968/19. II. Interpel·lació RGE núm. 1451/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria educativa. III. Moció RGE núm. 1886/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a l'habitatge, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11135/18. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 14590/18, pel qual es modifica la Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2019, de 22 de febrer, de mesures urgents sobre l'explotació i el control de l'activitat de lloguer de vehicles amb conductor i altres mesures en matèria de transports terrestres, RGE núm. 1816/19.
DIMARTS
19/03/2019
09:30 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2209/19, 2210/19, 2213/19, 2206/19, 2219/19, 2280/19 (presentada en substitució de la 2211/19), 2217/19, 2281/19 (presentada en substitució de la 2207/19), 2212/19, 2214/19, 2216/19, 2220/19, 2218/19, 2208/19, 2215/19, II. Interpel·lació RGE núm. 1537/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a la lluita contra la processionària del pi. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei del Decret llei 5/2018, de 21 de desembre, sobre projectes industrials estratègics de les Illes Balears, RGE núm. 4/19. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 920/19, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Reglament de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears, RGE núm. 1534/19.
DIMARTS
26/03/2019
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la Sra. María Asunción Pons i Fullana. II. Preguntes: RGE núm. 2326/19, 2316/19, 2330/19, 2319/19, 2322/19, 2323/19, 2327/19, 2328/19, 2329/19, 2331/19, 2286/19, 2321/19, 2317/19, 2320/19 i 2332/19. III. Interpel·lació RGE núm. 1874/19, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a col·laboració públicoprivada de la sanitat pública de les Illes Balears. IV. Proposició no de llei RGE núm. 2231/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a acord per promoure la llei de la reserva de la biosfera de Menorca. V. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2252/19, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa, RGE núm. 14764/18. VI. Si n'és el cas, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 14764/18, de l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa. VII. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca, escrit RGE núm. 14780/18. VIII. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Projecte de llei RGE núm. 15363/18, de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de les Illes Balears. Palma, 20 de març de 2019
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6973942

Mapa Web