AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2018 a 31/12/2018(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13585/18 (ajornada a la sessió anterior), 14595/18, 14594/18, 14586/18, 14587/18, 14597/18, 14784/18 (presentada en substitució de la 14588/18), 14737/18 (presentada en substitució de la 14592/18), 14596/18, 14598/18, 14599/18, 14589/18, 14601/18, 14591/18 i 14600/18. II. Interpel·lació RGE núm. 12663/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que a fa a la gestió i actuació en les inundacions patides a Mallorca en el passat mes d'octubre. III. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18, relativa a la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13440/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular). IV. Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cos integral d'actuació en situació de risc, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11713/18. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14575/18, presentada per tots els grups parlamentaris, relativa a suport a les famílies de les persones desaparegudes. 2. RGE núm. 13553/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de la central tèrmica d'Es Murterar. VI. Debat de presa en consideració de l'escrit RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.VII. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
DIMARTS
11/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 14599/18 (ajornada a la sessió anterior), 14944/18, 14935/18, 14947/18, 14949/18, 14938/18, 14948/18, 14936/18, 14946/18, 14943/18, 15138/18 (presentada en substitució de la 14945/18), 14881/18, 14931/18, 14939/18, 14937/18 i 14950/18. II. Interpel·lació RGE núm. 13546/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica. III. Moció RGE núm. 14768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18. IV. Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm. 14780/18, del Govern de les Illes Balears). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. VII. Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies (escrit RGE núm. 13643/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca).
DIMARTS
18/12/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades; dels projectes de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18, 10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18; i de la Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18 (escrit RGE núm. 15227/18, presentat per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt). II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
19/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
DIJOUS
20/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

NOM I COGNOMS*

DNI*

MISSATGE*

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de 2 + 5 és

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: 26/de febrer/2019 - 09:30h

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6031511

Mapa Web