AGENDA MENSUAL

del Parlament de dia 01/12/2018 a 31/12/2018(amb filtres aplicats), ordenada per data i hora en sentit ascendent:

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13585/18 (ajornada a la sessió anterior), 14595/18, 14594/18, 14586/18, 14587/18, 14597/18, 14784/18 (presentada en substitució de la 14588/18), 14737/18 (presentada en substitució de la 14592/18), 14596/18, 14598/18, 14599/18, 14589/18, 14601/18, 14591/18 i 14600/18. II. Interpel·lació RGE núm. 12663/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que a fa a la gestió i actuació en les inundacions patides a Mallorca en el passat mes d'octubre. III. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18, relativa a la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13440/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular). IV. Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cos integral d'actuació en situació de risc, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11713/18. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14575/18, presentada per tots els grups parlamentaris, relativa a suport a les famílies de les persones desaparegudes. 2. RGE núm. 13553/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de la central tèrmica d'Es Murterar. VI. Debat de presa en consideració de l'escrit RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.VII. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
DIMARTS
11/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 14599/18 (ajornada a la sessió anterior), 14944/18, 14935/18, 14947/18, 14949/18, 14938/18, 14948/18, 14936/18, 14946/18, 14943/18, 15138/18 (presentada en substitució de la 14945/18), 14881/18, 14931/18, 14939/18, 14937/18 i 14950/18. II. Interpel·lació RGE núm. 13546/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica. III. Moció RGE núm. 14768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18. IV. Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm. 14780/18, del Govern de les Illes Balears). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. VII. Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies (escrit RGE núm. 13643/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca).
DIMARTS
18/12/2018
10:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades; dels projectes de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18, 10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18; i de la Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18 (escrit RGE núm. 15227/18, presentat per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt). II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
19/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
DIJOUS
20/12/2018
09:00 h.
PLE DEL PARLAMENTComposició
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+Versió per imprimir

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

El ple en directe. La següent emissió serà: No se ha podido obtener la fecha del siguiente pleno

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 6973973

Mapa Web