AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2013 a 31/01/2013

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
15/01/2013
11:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
22/01/2013
11:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
I.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sollicitada per 17 diputats de la cambra, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 226/13, amb l'ordre del dia següent: Punt únic.- Interpellació RGE núm. 224/13, relativa a política general en relació amb la consecució dels objectius de dèficit.
12:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de modificació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
13:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Aquesta sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió plenària.) Punt únic.- Interpel.lació RGE núm. 224/13, relativa a política general en relació amb la consecució dels objectius de dèficit, presentada pel Grup Parlamentari Socialista.
DIMARTS
29/01/2013
09:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
30/01/2013
10:10
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:15
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
31/01/2013
13:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.