AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2015 a 31/01/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
08/01/2015
11:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears.
DIVENDRES
09/01/2015
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2- Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
DIMARTS
13/01/2015
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a.
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Fausto Ferrero Fiol
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartolomé Cursach Mas
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateu Sastre Juan
13:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Antoni Ramonell Amengual
DIMECRES
14/01/2015
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Catalina Cirer Adrover
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Rodrigo de Santos López
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartomeu Vicens Mir
13:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de l tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Nadal Buades
DIJOUS
15/01/2015
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bartolomé Abad Socias
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez
12:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jaume Matas i Palou
DILLUNS
19/01/2015
09:15
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm.10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (derivat del Decret Llei 1/14).OD: 1.-Constitució ponència.2.-Nomenament coordinador/ra.3.-Redacció informe.
12:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. OD: 1- Constitució ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
DIMECRES
21/01/2015
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Groga
Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció informe.
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Aina Maria Castillo Ferrer.
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença del Sr. Sergio Beltrán Damián. 2- Adopció d'acord sobre la declaració d'urgència de la compareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez. 3- Debat i votació sobre noves sol·licituds de compareixença (escrit RGE núm. 501/15, del Grup Parlamentari Socialista.
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Luis Bárcenas Gutiérrez (videoconferència).
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. María del Carmen de Puigdorfila Villalonga.
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. María Isabel de Puigdorfila Villalonga.
DIJOUS
22/01/2015
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Groga
Si escau. Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Continuació redaccio informe
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Santiago Pérez González.
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Mateo Montserrat Magdalena.
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Jorge Mestre Casado.
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Corcoll Reixach.
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD; Compareixença de la Sra. Pilar Ramos Blanco.
DIVENDRES
23/01/2015
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José María Fiol Ramonell.
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Luis Alegre Latorre.
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Bernat Salvà Alloza.
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Javier Vázquez Garranzo.
19:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. José Amengual Antich.
DIMARTS
27/01/2015
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Juan Miguel Villar Mir.
12:30
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 569/15 del Grup Parlamentari MÉS. 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 605/15 del Grup Parlamentari Socialista.
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr.Jaime Mascaró Martorell.
14:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miguel Llabrés Feliu
DIMECRES
28/01/2015
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Carlos Feced Rubió
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Francesc Antich Oliver
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data.
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Gabriel Vicens Mir
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Vicenç Thomàs Mulet
DIJOUS
29/01/2015
10:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.
10:45
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Josefina Santiago Rodríguez
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Maria Pomar Reynés
13:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Lluís Carretero Alcántara
14:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Fixació de l'Ordre del Dia de les properes sessions de la Comissió.
16:30
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Groga
OD: 1-Debati votació de l'escrit RGE núm. 798/15 del GP MÉS, 2- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 799 del GPS
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Manuel Palomino Chacón
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Copareixença del Sr. Florentino Pérez Rodríguez (videoconferència)
DIVENDRES
30/01/2015
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament de coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (derivat del Decret Llei 1/14).
12:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. OD: Redacció informe.
14:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.