AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2016 a 31/01/2016

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
11/01/2016
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/01/2016
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DILLUNS
18/01/2016
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística
DIVENDRES
22/01/2016
11:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
26/01/2016
09:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:40
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:45
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:45
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
0. Jurament o promesa del nou diputat/da. 1. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports, de la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística. 2. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10274/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt (Gent per Formentera), de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la CAIB amb mesures de recuperació i foment de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.
13:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La reunió començarà en tot cas un cop finalitzada la sessió plenària) Punt únic: Adopció d'acord en relació amb els escrits RGE núm. 563/16 i 564/16, presentats pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant els quals se sol.licita la convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, amb determinat ordre del dia.
DIMECRES
27/01/2016
10:30
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda