AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/01/2020 a 31/01/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
23/01/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
28/01/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
OD. Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, sol·licitada per 19 diputats i diputades adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 1787/20, per tal de dur a terme la compareixença del Sr. President de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), per informar sobre la situació, gestions i protocols del Consell de Mallorca envers dels menors tutelats per aquesta institució, sol·licitada per 4 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 1733/20.
09:45
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior) OD. Punt únic. Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal d'informar sobre la responsabilitat que pugui correspondre al Govern de les Illes Balears en relació amb l'anomenat "Cas Corea" en el qual una jove va esser objecte d'una presumpta agressió sexual per part d'un grup de joves amb posterioritat a la fugida, d'alguns d'ells d'un centre de menors on estaven interns; així com de la gestió dels centres de menors de les Illes Balears de titularitat del Govern.
14:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió de la Diputació Permanent)
DIMECRES
29/01/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda