AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/03/2021 a 31/03/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/03/2021
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 2061/21, 2053/21, 2058/21, 2051/21, 2052/21, 2054/21, 2055/21, 2063/21 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 2078/21), 2031/21, 2034/21, 2056/21, 2057/21, 2048/21, 2049/21, 2023/21, 2062/21, 2064/21 i 2059/21. II. Interpel·lació RGE núm. 1666/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de reactivació en matèria turística. III. Moció RGE núm. 1922/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a lluita contra el canvi climàtic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10296/19. IV. Modificació de les comissions permanents de la Cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament). V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre l'aplicació del protocol de vacunació contra la COVID-19 a la comunitat autònoma de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 1474/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos). VI. Debat i votació sobre la procedència o no que el Parlament interposi recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressuposts generals de l'Estat per a l'any 2021. (Escrit RGE núm. 1813/21, dels Grups Parlamentaris El Pi-Proposta per les Illes Balears, MÉS per Mallorca, Mixt (MÉS per Menorca), Popular i Ciudadanos.
DIMECRES
03/03/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 13966/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a facilitació de la instal·lació de càmeres de videovigilància als espais públics. b) RGE núm. 14816/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la defensa del Rei Felip VI. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 1466/21, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual sol·licita instar el director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears per tal d'iniciar les actuacions d'investigació en relació al compliment del protocol de vacunació contra la COVID-19 seguit a les Illes Balears pel que fa a la vacunació de diversos càrrecs polítics de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 9113/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport al "Projecte Imagina" del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 2) RGE núm. 11306/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la recuperació de la presencialitat en l'atenció primària.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Mir i Gual, conseller de Medi Ambient i Territori, sol·licitada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares pel procediment d'urgència (escrit RGE núm. 15774/20), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 10 de febrer de 2021, per tal d'informar sobre l'omissió del Govern de les Illes Balears davant l'impacte mediambiental dels abocaments irregulars de les depuradores d'EMAYA a la badia de Palma.
17:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/03/2021
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball per tal d'informar sobre la notícia de la imminent presentació d'un ERO per part de l'empresa mallorquina Majórica, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 15953/20 i acordada a la sessió de la Comissió de Turisme i Treball de dia 04.02.2021. 2. Preguntes: a) RGE núm. 1282/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la idoneïtat del Decret Llei 8/2020 i de la Llei 2/2020. b) RGE núm. 1283/21, presentada pel Sr. Josep Melià i Ques del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a forma de eliminar places turístiques obsoletes i de baixa qualitat.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Proposicions no de llei:1) RGE núm. 15706/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nitrats en els aqüífers de Balears i sector agrari i 2) RGE núm. 15956/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls al Pla d'innovació per al desplegament dels plans nacionals i europeus d'inversió en innovació.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 15655/20, presentat per la presidenta del Govern de les Illes Balears com a projecte del Pla Director de la Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears 2020-2023 i votació, si escau, de les propostes de resolució presentades.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Elecció de president/a. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a xec de formació per a centres de formació i acadèmies de reforç educatiu; i RGE núm. 13758/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del servei de policia tutor.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/03/2021
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.