AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2018 a 30/04/2018

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
05/04/2018
11:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
10/04/2018
09:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:25
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3212/18, 3437/18, 3431/18, 3439/18, 3428/18, 3127/18, 3430/18, 3435/18, 3438/18, 3436/18, 3440/18, 3455/18, 3267/18, 3429/18 i 3441/18, II. Interpel·lació RGE núm. 2753/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació amb els consensos en matèria d'educació. III. Moció RGE núm. 3085/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern pel que fa a la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2320/18. IV. Compareixença d'un membre del Govern, per tal de donar compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 6607/16, relativa a actuacions en relació amb la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries. (Escrit RGE núm. 2760/18, del Grup Parlamentari Popular). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2952/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, relativa a impuls de l'agenda feminista. 2. RGE núm. 13835/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pacte de salaris i rendes.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Escrit RGE núm. 575/18, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 137/2017, sobre la rendició de comptes del sector públic local de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2016. 2. Escrit RGE núm. 610/18, de la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 138/2017, del Compte General de l'Ajuntament de Palma de Mallorca corresponent als exercicis 2010 i 2011. 3. Escrit RGE núm. 790/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual tramet l'informe 143/2017, consolidat dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2015. 4. Escrit RGE núm. 851/18, presentat per la Sindicatura de Comptes, mitjançant el qual adjunta l'informe 144/2017, relatiu a l'anàlisi de determinats aspectes de l'endeutament de la comunitat autònoma de les Illes Balears a 31 de desembre de 2016.
16:35
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
11/04/2018
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Joan Oliver Araujo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de les Illes Balears, conseller i expresident del Consell Consultiu; del Sr. Gabriel Garcias i Planas, professor titular de Dret Penal de la Universitat de les Illes Balears, president de l'Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de les Illes Balears; i del Sr. Francisco López Simó, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de les Illes Balears, a l'objecte que exposin el seu parer respecte de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, pel que fa a la supressió de l'aforament dels diputats i diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
09:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17 de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 326/18, sol·licitada pel GP Mixt (aprovada a la comissió de dia 07.02.18), de la consellera de Salut, perquè expliqui el motiu dels incompliments en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de Comptes a l'exercici 2015.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
12/04/2018
09:00
Ponència d'estudi de les modificacions del Reglament

Reunió de Ponència
Sala Groga
OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 694/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (I); RGE núm. 695/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (II); RGE núm. 696/18, presentada per l'Hble. diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (III); i RGE núm. 697/18, presentada per l'Hble diputat Sr. Josep Melià, relativa a estades turístiques (IV).
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Ordre del Dia:Punt únic: compareixença RGE núm. 17146/17, a iniciativa pròpia de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs de la Ponència.
DIMARTS
17/04/2018
09:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3627/18, 3615/18, 3624/18, 3629/18, 3700/18 (presentada en substitució de la 3609/18), 3620/18, 3621/18, 3626/18, 3622/18, 3623/18, 3625/18, 3618/18, 3616/18, 3614/18, i 3628/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3555/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en relació a la problemàtica de l'Hospital Residència de Cas Serres a Eivissa. III. Moció RGE núm. 3209/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a lluita contra la processionària del pi, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 2399/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Menorca, Socialista, MÉS per Mallorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i 2 diputades del Grup Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6412/17, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a instar la Sindicatura de Comptes a fiscalitzar la comptabilitat electoral del Partit Popular a les eleccions de 2003, i RGE núm. 13971/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'increment i l'homogeneïtzació dels complements retributius especials per la prestació de serveis professionals a Formentera.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
18/04/2018
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 528/18, presentada pel GP Mixt, relativa a implantació del Servei de podologia d'atenció del peu diabètic i peu de risc a Atenció Primària; i RGE núm. 2329/18, presentada pel GP Popular, relativa al servei d'ambulàncies a Eivissa.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
19/04/2018
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Preguntes:RGE núm. 3656/18, del diputat Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a participació paritària en els programes;RGE núm 3652/18, del diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a destí de l'increment de 0,5 M? acordat en aquest concepte en els pressuposts de la CAIB per a 2018;RGE núm. 3655/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millor promoció de la realitat cultural local i regional;RGE núm. 3663/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos per publicitat;RGE núm. 3653/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixements a la qualitat d'IB3 ràdio;RGE núm. 3665/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a índex d'audiència i pressupost;RGE núm. 3670/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sous treballadors;RGE núm. 3654/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències per IB3 del presumpte frau de "La Rueda";RGE núm. 3666/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a filtració d'un vídeo intern que acabà a les xarxes socials i RGE núm. 3671/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a externalització serveis. RGE núm. 3667/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte de serveis de gravacions amb dron.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16724/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova regulació del Bo Social Elèctric per a consumidors vulnerables; i RGE núm. 17255/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, el Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la renda bàsica universal.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Salvador Angosto i Posada, representant de l'Associació balear de superdotats i altes capacitats, de la Sra. Catalina Cerdà i Llompart, representant de l'Associació balear de nins amb malalties rares, del Sr. Gabriel Bibiloni, coordinador d'Estudiants en xarxa i president del Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, i del Sr. Joan Martorell i Caimari, representant de Mallorca sense fam, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIVENDRES
20/04/2018
09:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Serafín Carballo i Garcia, director de l'Oficina de defensa dels drets del menor, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
09:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Ignacio Calderón Almendros, professor de teoria de l'educació de la Universitat de Màlaga i expert en escola inclusiva, i del Sr. Carles López i Picó, representant de la Confederació estatal d'associacions d'estudiants, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
24/04/2018
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3754/18, 3755/18, 3743/18, 3751/18, 3799/18 (presentada en substitució de la 3739/18), 3837/18 (presentada en substitució de la 3740/18 i rectificada amb l'escrit RGE núm. 3850/18), 3742/18, 3745/18, 3752/18, 3753/18, 3756/18, 3738/18, 3744/18, 3741/18 i 3757/18. II. Interpel·lació RGE núm. 770/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la protecció de la posidònia. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2898/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. 2. RGE núm. 2353/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a compliment d'Espanya al dictamen del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de 20 de juny de 2017 sobre el dret a l'habitatge. IV. Elecció de membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Informe sobre el compliment del pressupost del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2017.
14:50
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2745/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de diversos contractes signats per l'Ajuntament d'Eivissa, RGE núm. 3251/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a amenaça de recurs d'inconstitucionalitat a la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de Pressuposts Generals de la CAIB per a l'any 2018, i RGE núm. 3252/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la disposició addicional 106 dels Pressuposts Generals de l'Estat per al 2018 relativa a les regles especials per al destí del superàvit pressupostari de les CCAA.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
25/04/2018
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Únic: Proposicions no de llei RGE núm. 1616/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Menorca, Mixt i MÉS per Mallorca, relativa a humanització del part i bones pràctiques obstètriques; i RGE núm. 1677/18, presentada pel grup parlamentari Popular, relativa a gratuïtat de l'aparcament de Son Espases i Can Misses.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
 
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Mesa de la Comissió de Salut. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'Habitatge de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
DIJOUS
26/04/2018
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 16725/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a la Conferència d'Intergrups celebrada a Vitoria-Gasteiz; i RGE núm. 16996/17, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a rebuig als centres d'internament d'emigrants (CIES).
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10122/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar els auxiliars de conversa; RGE núm. 10123/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament de la Llei de Mecenatge Cultural; i RGE núm. 10165/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajustament de polítiques d'educació.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.