AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2021 a 30/04/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
08/04/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. RGE núm. 1763/21, presentada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos per unes pensions dignes. 2) RGE núm. RGE núm. 2214/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a execució urgent dels projectes pendents per tal de dinamitzar l'economia des de l'Administració.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei:1-RGE núm. 1165/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a posada en marxa d'un servei de mediació per a la negociación del preu de lloguer que paguen comerços o autònoms als propietaris dels locals que ocupen per a la seva activitat com a mesura per mantener i impulsar llocs de feina al sector;2-RGE núm. 1278/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció del talent a les Illes Balears: Parc Bit, Districte Innovador, Formació.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 18001/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció i blindatge dels drets de les dones de les accions de Cooperació per al Desenvolupament. 2) RGE núm. 1067/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per a la millora i transferència de l'Ingrés Mínim Vital.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2003/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del Rector de la UIB, Sr. Llorenç Huguet, per tal que informi sobre la manifestació de suport a delinqüents. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 14765/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls al sector de l'exhibició cinematogràfica; i RGE núm. 1971/21, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a pla de foment del cinema a l'educació i suport als exhibidors comercials de Balears.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
13/04/2021
08:55
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3800/21, 3767/21, 3795/21, 3789/21, 3834/21 (presentada en substitució de la 3808/21), 3799/21, 3801/21, 3875/21 (presentada en substitució de la 3804/21), 3806/21, 3802/21, 3876/21 (presentada en substitució de la 3805/21), 3796/21, 3803/21, 3768/21, 3788/21, 3809/21, 3798/21 i 3807/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2744/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'eradicació de la pobresa i la gestió de l'Ingrés Mínim Vital. III. Mocions: 1. RGE núm. 2976/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11330/20. 2. RGE núm. 3727/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política sobre l'activitat turística, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2384/21. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s'aproven mesures excepcionals i urgents en l'àmbit de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar. (Escrit RGE núm. 2961/21, del Govern de les Illes Balears).
14:00
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: 1. Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. Carles Bona i Casas. 2. Proposició no de llei RGE núm. 17941/2020, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a reprovació de la vicepresidenta del Parlament de les Illes Balears, Sra. Gloria Santiago, per afirmar públicament que "España es un estado fascista"
14:05
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 16035/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modernització de l'administració pública de la CAIB. 2) RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/04/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Compareixença de la directora general de Participació, Transparència i Voluntariat, per tal d'informar sobre les actuacions realitzades a la present legislatura respecte dels objectius i fites establerts a la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 1531/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 31.03.21. 2-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2609/21, presentat pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Miquel Lázaro Ferreruela, president del sindicat metge SIMEBAL, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 14276/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 4 de novembre de 2020, per exposar tot un seguit de propostes per poder construir una sanitat al més alt nivell.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4696/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, de REZERO per tal d'explicar l'informe "Les Illes Balears cap al residu zero. Situació actual i indicadors per a la transició". (Acordada la compareixença a la sessió de la Comissió de dia 17.02.2021).
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
15/04/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1877/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears relativa a pròrroga de l'habilitació per a exercir activitat d'estada turística a habitatge plurifamiliar. 2) RGE núm. 2119/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares pel procediment d'urgència, relativa a obertura urgent de tots els establiments del sector hostaler.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2243/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la Sra.Sara Aagesen Muñoz, secretària d'estat i membre de l'equip redactor de la proposta de 'Planificación de la Red de Transporte de Electricidad' per al període 2021-2026. 2-Proposicions no de llei presentades pel Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1137/21, relativa a fer efectiu l'acord unànime de la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears de dia 3 d'octubre de 2019 per instal·lar una planta fotovoltaica a l'EDAR de Maó-Es Castell; i RGE núm. 1139/21, relativa a donar resposta a la demanda de sòl industrial a Ciutadella.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades i 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11120/20, sol·licitada pels grups parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (art. 46.4), i acordada per la Comissió a la sessió de dia 01.10.20, del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús de Cooperació per tal d'informar de les línies actuals de Cooperació.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 1777/21, del Govern de les Illes Balears, per informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà; RGE núm. 1749/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Cultura que pensa desenvolupar durant la present legislatura; i RGE núm. 1750/21, del Grup Parlamentari Popular, per tal que expliqui les principals línies programàtiques en quan a Universitat que pensa desenvolupar la present legislatura.
17:35
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
16/04/2021
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
20/04/2021
09:50
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats de la Sra. Irene Triay i Fedelich, atesa la comunicació d'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
09:55
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les propostes de treball presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3920/21, 3933/21, 4052/21 (presentada en substitució de la 3926/21), 3928/21, 3929/21, 3931/21, 3935/21, 3914/21, 3930/21, 3932/21, 3922/21, 3934/21, 3916/21, 3917/21, 3913/21, 3927/21, 4065 (presentada en substitució de la 3924/21) i 3936/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3771/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern en relació amb la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14117/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de personal de suport a nins amb necessitats especials (NEES i NESE) a l'inici del curs 2020-2021. 2. RGE núm. 15551/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a foment de la contractació juvenil. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Punt núm. 2 de la Proposició no de llei RGE núm. 289/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a reduir l'enorme impacte de la pujada dels costs d'electricitat en les famílies i consumidors particulars, en plena onada de fred i durant la crisi sanitària de la COVID-19. 2. Punt núm. 7 de la Proposició no de llei RGE núm. 1048/21, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a mesures urgents sobre la pujada del preu de la llum i el gas.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Compareixença del Sr. Antoni Vicens i Vicens, director general de Relacions Exteriors i gerent del Centre Balears Europa, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (escrit RGE núm. 15357/20), i acordada per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts a la sessió de dia 16 de febrer de 2021, per informar sobre la conversió de l'organisme de consorci a fundació (segons informació publicada en diversos mitjans de comunicació).
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
21/04/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, en compliment de la resolució derivada de la proposició no de llei RGE núm. 4261/20, per tal de retre comptes de l'Informe 185/21 de la Sindicatura de Comptes, sol·licitada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca i Vox-Actua Baleares, mitjançant l'escrit RGE núm. 2609/21, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals a la sessió de dia 14.04.21.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 11244/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millora en la regulació de la borsa de l'IBSALUT en relació a la presentació de treballs a congressos i jornades científiques. 2) RGE núm. 16029/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a paralització i proposició d'alternatives al trasllat de l'ambulatori del Carme a l'Hospital General.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14009/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió, control i possible erradicació d'ofidis invasors. 2) RGE núm. 1352/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Unidas Podemos i Mixt, per a la millora de l'aeroport de Menorca.
17:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
22/04/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1359/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a creació, atracció i retenció de talent: SOIB i formació. 2) RGE núm. RGE núm. 2007/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa tècnics de prevenció de riscos laborals.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 3831/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a anunci de convocatòria de vaga dels treballadors dels serveis informatius externalitzats d'IB3;RGE núm. 3887/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a manual d'Organització de Dalton Audiovisual;RGE núm. 3937/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vos-Actua Baleares, relativa a internalització del personal d'informatius d'IB3;RGE núm. 3972/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia dels drets dels treballadors dels serveis d'informatius d'IB3;RGE núm. 3973/21, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a nou protocol aprovat per l'empresa subcontractista dels serveis informatius de l'ens que permet sancionar treballadors per exhibir el logotip d'IB3;RGE núm. 3975/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a amonestació a un treballador dels serveis d'informatius externalitzats;RGE núm. 3978/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a clàusules socials;RGE núm. 3979/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protocol de Dalton Audiovisual sobre l'ús de la imatge o logotip d'IB3;RGE núm. 3981/21, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producció i programació de ficció pròpia i externa;RGE núm. 3982/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a divulgació Germanies a la seu 500 aniversari;RGE núm. 3976/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga de treballadors dels serveis d'informatius;RGE núm. 3980/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria de vaga per part dels treballadors i treballadores del servei d'informatius i GE núm. 3977/21, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estudi en relació a la internalització d'IB3.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1166/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca pel procediment d'urgència, relativa a suport Paul Rusesabagina. 2) RGE núm. 1320/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment d'urgència, relativa a modificació del Decret de l'ingrés mínim vital i transferència de la seva gestió i tramitació a les Illes Balears.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14955/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, contra l'absentisme escolar. 2) RGE núm. 14979/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per una qualitat digital als centres educatius.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
27/04/2021
09:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4154/21, 4008/21, 4152/21, 4149/21, 4159/21, 4145/21, 4281/21 (presentada en substitució de la 4156/21), 4157/21, 4162/21, 4158/21, 4161/21, 4153/21, 4160/21, 3916/21 (ajornada a la sessió anterior), 4151/21, 4146/21, 4150/21, 4155/21 i 4163/21. II. Interpel·lació RGE núm. 3745/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creuers. III. Moció RGE núm. 4044/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a erradicació de la pobresa i gestió de l'Ingrés Mínim Vital, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2744/21. IV. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre el servei de transport aeri sanitari (escrit RGE núm. 3415/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares). V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat Carles Bona i Casas.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 17524/20, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'Informe 178/20 sobre els acords contraris a les objeccions de la Intervenció i els reconeixements extrajudicials de crèdit de l'exercici 2018. 2. Escrit RGE núm. 1023/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 179/2020 del Compte General del Consell Insular de Mallorca corresponent a l'exercici 2018. 3. Escrit RGE núm. 1024/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 180/2020 del Compte General del Consell Insular d'Eivissa corresponent a l'exercici 2018. 4. Escrit RGE núm. 1025/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 181/2020 del Compte General del Consell Insular de Formentera corresponent a l'exercici 2018. 5. Escrit RGE núm. 1026/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears mitjançant el qual tramet l'informe 182/2020 del Compte General del Consell Insular de Menorca corresponent a l'exercici 2018.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
28/04/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat en l'ocupació pública; RGE núm. 1909/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a l'establiment de sistemes específics d'inspecció i règim sancionador per a les administracions que realitzin conductes abusives en matèria de contractació pública, específicament en la contractació successiva de personal temporal en frau de llei; RGE núm. 2213/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'erradicació de l'abús de la temporalitat en el sector públic; i RGE núm. 3868/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a personal temporal de l'administració pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, les quals es debatran conjuntament.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Félix Alonso i Cantorné, director general de Consum, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (escrit RGE núm. 15155/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 18 de novembre de 2020, com a conseqüència de la fallida de DENTIX.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació del pla de treball presentat.
17:35
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
29/04/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2139/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment d'urgència, relativa a Sistema Turístic Circular (STC). 2) RGE núm. 2597/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a solucions per a la situació de l'empresa Majórica.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei:1-RGE núm. 1665/21, presentada pels Grups Palamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa al Situat de Productors de Mercapalma i 2-RGE núm. 2079/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, i modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2244/21, relativa a proposta 'Planificación Red de Transporte de Electricidad 2021-2026.'
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 11420/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.3) pel procediment d'urgència i acordada a la sessió de la comissió de dia 11.02.2021, del director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) en relació a l'Informe anual de les Illes Balears 2019.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca per explicar les línies d'actuació futures de la nova conselleria, sol·licitada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 1762/21, i acordada per la Comissió dia 11.03.21. 2-Preguntes RGE núm. 1053/21, del Sr. Castells i Baró, relativa a motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Mare de Déu de Gràcia; RGE núm. 1054/21, del Sr. Castells i Baró, relativa a motius pels quals durant l'any 2020 no es van dur a terme les obres de millora del CEIP Castell de Santa Àgueda; RGE núm. 15449/20, del Sr. Melià i Ques, relativa a aprovació i execució de la dotació de serveis per a l'institut de Son Ferriol; i RGE núm. 15450/20, del Sr. Melià i Ques, relativa a centres que s'adscriuran a l'institut de Son Ferriol.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
30/04/2021
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.