AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/04/2022 a 30/04/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/04/2022
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3149/22, 3155/22, 3146/22, 3147/22, 3158/22, 3156/22, 3151/22, 3152/22, 3160/22, 3154/22, 3157/22, 3287/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3153/22), 3159/22, 3150/22, 3145/22, 3199/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3148/22), 3162/22, 3288/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3161/22). II. Interpel·lació RGE núm. 2675/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política general del Govern en relació amb la mediació familiar. III. Moció RGE núm. 2905/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria de família, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2491/22. IV. Proposicions no de llei 1. RGE núm. 2659/22, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a pla de mesures per pal·liar els efectes de la inflació i de l'increment dels preus dels carburants, gas i electricitat: deflactar tarifa IRPF i rebaixar IVA dels carburants, gas i electricitat. 2. RGE núm. 2752/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents per a les famílies i empreses de les Illes Balears davant els efectes de la inflació i de l'agressió militar de Rússia a Ucraïna. V. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4880/21, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, de modificació de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma.
14:00
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats del Sr. José Javier Bonet i Díaz, atesa la modificació de la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats (escrit RGE núm. 808/22).
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
DIMECRES
06/04/2022
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença dels representants d'ASPANOB, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), per informar sobre la situació de les associacions de familiars de persones amb càncer i sobre les dificultats en què es troben les persones que per raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva illa d'origen. (Acordada la recaptació del compareixent a la sessió de la Comissió de Salut de dia 19.05.2021).
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Marí i Ribas, conseller de Mobilitat i Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 192.1) mitjançant l'escrit RGE núm. 260/22, per tal d'analitzar la seva política d'habitatge.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
07/04/2022
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta RGE núm. 7590/21, sol·licitada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, dels representants de les entitats productores del sector primari de les Illes Balears: Unió de Pagesos de Mallorca, Associació Agrària de Joves Agricultors (ASAJA) i Unió de petits agricultors i ramaders (UPA-Illes Balears).
10:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7818/21, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a fi de l'obligatorietat de la mascareta en els col·legis; i RGE núm. 11755/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a funcionament eficient i adequat de les biblioteques especialitzades de l'ESADIB i del Conservatori Superior de Música.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
12/04/2022
08:55
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió no permanent.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3149/22 (ajornada a la sessió anterior), 3147/22 (ajornada a la sessió anterior), 3158/22 (ajornada a la sessió anterior), 3157/22 (ajornada a la sessió anterior), 3366/22, 3454/22 (presentada en substitució de la RGE núm. 3367/22), 3353/22, 3361/22, 3368/22, 3372/22, 3373/22, 3363/22, 3365/22, 3364/22, 3369/22, 3370/22, 3360/22, 3354/22, 3352/22, 3362/22, 3374/22, 3371/22. II. Interpel·lació RGE núm. 901/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques mitjançant grans lots. III. Moció RGE núm. 3243/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política de resposta als efectes de la guerra a Europa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2656/22. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2022, de 30 de març, pel qual s'adopten mesures extraordinàries i urgents per pal·liar la crisi econòmica i social produïda pels efectes de la guerra a Ucraïna (escrit RGE núm. 3221/22, del Govern de les Illes Balears). V. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla d'inversions de transició energètica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears).
DIMECRES
13/04/2022
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9509/21, de consells insulars. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIMECRES
20/04/2022
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 6516/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a implicació i participació del Govern de les Illes Balears en les mesures de prevenció, seguretat i coordinació de les festes de Sant Joan de Ciutadella. b) RGE núm. 6771/21, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a finançament RTVE i IB3. c) RGE núm. 9639/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una llei estatal audiovisual respectuosa amb les diferents llengües de l'Estat.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 9703/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a pacients electrodepenents. b) RGE núm. 498/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears pel procediment d'urgència, relativa a retirada i revocació de la contractació en bloc (en un únic contracte) de nou centres de salut i substitució per una licitació per lots d'aquests centres de salut. c) RGE núm. 641/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures de lluita contra el càncer a les Illes Balears.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 6810/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2), de sol·licitud de compareixença del conseller de Medi Ambient i Territori, Sr. Miquel Mir i Gual, perquè doni complides explicacions sobre la gestió duta a terme per la seva conselleria a l'illa de Cabrera. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5121/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes d'habitatge per a joves de les Illes Balears. b) RGE núm. 5391/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ampliació de l'àmbit del Parc Natural de Ponent o de Cala Figuera.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/04/2022
09:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Ponència
Sala Maura
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament del coordinador o coordinadora. 3. Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2056/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la ciència a les Illes Balears. b) RGE núm. 2742/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'escolarització urgent per a refugiats procedents d'Ucraïna.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
26/04/2022
08:55
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes RGE núm. 3368/22 (ajornada a la sessió anterior), 3557/22, 3562/22, 3560/22, 3550/22, 3555/22, 3559/22, 3545/22, 3546/22, 3561/22, 3558/22, 3563/22, 3564/22, 3570/22, 3553/22, 3549/22, 3556/22, 3547/22, 3565/22. II. Interpel·lació RGE núm. 2490/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria tributària i, concretament, pel que fa al seu posicionament en relació amb l'informe del comitè d'experts per a la reforma tributària. III. Mocions. 1. RGE núm. 3419/22, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a política del Govern en relació amb la mediació familiar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 2675/22. 2. RGE núm. 3500/22, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la contractació d'obres públiques mitjançant grans lots, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 901/22. IV. Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre el Pla d'inversions de transició energètica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 2736/22, del Govern de les Illes Balears). V. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. VI. Elecció del director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.VII. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats del diputat José Javier Bonet i Díaz.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5955/21, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a comissions bancàries. b) RGE núm. 1378/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a deflactar la tarifa de l'IRPF.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
27/04/2022
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 52/22, dimanant del Decret llei 9/2021, de 23 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 14587/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, per impulsar un pla de xoc contra la variant Ómicron de la Covid-19 sense imposar restriccions dels drets i llibertats. (RETIRADA) b) RGE núm. 656/22, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa adopció de mesures urgents per augmentar i estabilitzar els sanitaris que presten servei a Eivissa.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Compareixença del Sr. Emilio Pérez Echagüe, representant de l'Aliança per l'aigua, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics.
18:05
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
28/04/2022
09:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 1388/22 dimanant del Decret llei 3/2022, d'11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Preguntes: RGE núm. 3554/22, presentada per la Sra. Patrícia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a per què no es pot veure per l'aplicació o web d'IB3 els programes que s'acaben d'emetre?;RGE núm. 3528/22, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a tarifes publicitàries més econòmiques als anunciants en català a IB3.;RGE núm. 3551/22, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a programació d'IB3 Ràdio i Televisió durant la temporada estival.;RGE núm. 3566/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a denúncia presentada pel comitè d'empresa en relació al responsable de projectes de la subcontrata Dalton.;RGE núm. 3569/22, presentada pel Sr. Miquel Ensenyat i Riutort, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a places laborals.;RGE núm. 3571/22, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència d'IB3 Ràdio.;RGE núm. 3572/22, presentada per la Sra. Irene Triay i Fedelich, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a canvis a l'EPRTVIB amb les noves mesures Covid-19 aplicades des de dia 20 d'abril.;RGE núm. 3573/22, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'Igualtat de l'Ens Públic de Radiotelevisió.;RGE núm. 3574/22, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment dels festes tradicionals de Menorca.;RGE núm. 3666/22, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a internalització.;RGE núm. 3668/22, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a equip directiu de l'EPRTVIB IB3.;RGE núm. 3567/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llibertat per conformar l'equip del Director general d'IB3 i RGE núm. 3568/22, presentada pel Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cobertura informativa de Formentera.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
16:50
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
DESCONVOCADA. En tot cas, un cop acabada la reunió de la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 14470/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a protocol únic i mesures en l'àmbit educatiu davant la nova onada de COVID; i RGE núm. 3318/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls del Codi de Bones Pràctiques Professionals en les Arts Visuals.
DIVENDRES
29/04/2022
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14371/21 de polítiques de joventut de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.