AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2018 a 31/05/2018

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
02/05/2018
09:45
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 3742/18 (ajornada a la sessió anterior), 3888/18, 3893/18, 3891/18, 4015/18 (presentada en substitució de la 3884/18) , 3892/18, 3895/18, 3879/18, 3885/18, 3890/18, 3889/18, 3878/18, 3877/18, 3887/18, 3894/18 i 3876/18. II. Interpel·lació RGE núm. 1413/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic. III. Moció RGE núm. 3832/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la problemàtica de l'Hospital Residència de Cas Serres a Eivissa, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 3555/18. IV. Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, del tercer sector d'acció social.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1720/18, presentada pel GP Podem Illes Balears, relativa a protocol d'acollida; i RGE núm. 1722/18, presentada pel GP Podem Illes Balears, relativa a promoció de la dieta mediterrània.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
03/05/2018
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 15326/17 sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (acordada a la comissió de dia 22 de febrer de 2018) del nou director de l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), per tal d'informar sobre el programa i les actuacions que pensa desenvolupar durant el seu mandat.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2380/18, a iniciativa pròpia del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per tal d'informar sobre el balanç de l'Estratègia de Seguretat i Salut Laboral 2016-2020 i de les mesures adoptades en matèria de sinistralitat laboral.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 263/18, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures que ha d'adoptar el Govern d'Espanya per garantir les condicions bàsiques d'accessibilitat; i RGE núm. 2523/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Maria Victòria Sintes i Rita, la Sra. Victòria Torres i Hambelton, i la Sra. Maria Ripoll i Pons, representants del CEIP Antoni Juan Alemany de Maó, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu', especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:10
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En acabar la reunió de la Mesa de la Comissió. Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu". OD: Continuació dels treballs.
DIVENDRES
04/05/2018
09:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francisca Mas i Esteva, directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI), i del Sr. Andreu Grimalt i Rosselló, director tècnic de la Xarxa per a la Inclusió Social (EAPN-Illes Balears), per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
11:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Sra. Francisca Muñoz i Solomando, representant de l'Associació de Directors de Centres d'Educació de Persones Adultes (ADAIB), i de la Sra. Margalida Gomila i Pons, directora de l'IES Bendinat, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
08/05/2018
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4088/18, 4086/18, 4095/18, 4094/18, 4082/18, 4299/18 (presentada en substitució de la 4091/18), 4073/18, 4303/18 (presentada en substitució de la 4081/18), 4291/18 (presentada en substitució de la 4090/18), 4089/18, 4085/18, 4070/18, 4074/18, 4075/18 i 4092/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3848/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política general educativa de 0 a 3 anys. III. Moció RGE núm. 4013/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la protecció de la posidònia, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 770/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3497/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a Dia Mundial de la Salut. 2. RGE núm. 3102/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació, reconeixement i difusió de la musicoteràpia.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: 1. Proposicions no de llei RGE núm. 3678/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat del túnel de Sóller, i RGE núm. 3708/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a sol·licitud de no extradició a Suïssa d'Hervé Falciani. 2.Escrit RGE núm. 17050/17, de l'Àrea de Sanitat i Consum de l'Ajuntament de Palma, en el qual s'interessa del Parlament de les Illes Balears que insti a la Sindicatura de Comptes la realització del control financer de l'activitat de l'escorxador realitzada en el període comprés entre el 8 d'octubre de 2012 i el 9 d'octubre de 2017 per l'entitat mercantil Escorxador i Serveis Càrnics Palma S.L.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
09/05/2018
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
09:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1.Qualificar i ademetre a tràmit les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista, MÉS per Mallorca, ElPI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenadors i la seva internacionalització. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Elecció de vicepresident o vicepresidenta. 2. Preguntes RGE núm. 3095/17, del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, sobre projectes de millora de carreteres, RGE núm. 11448/17, del Sr. Antoni Camps i Casasnovas, sobre inversions en matèria d'infraestructures de carreteres per part de l'Estat, i RGE núm. 15215/17 (Retirada), del Sr. Juan Manuel Lafuente i Mir, relativa a eliminació dels llots procedents de la depuradora de Ferreries. 3. Proposició no de llei RGE núm. 3673/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Mixt i Més per Menorca, relativa a l'equiparació de les tarifes de les línies interurbanes de bus i metro de Palma per al conjunt dels residents de Palma, Formentera, Eivissa i Menorca.
16:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/05/2018
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3674/18, presentada pel GP Mixt, relativa a impuls a l'estació d'investigació de Can Marroig a l'illa de Formentera com a centre de referència a Balears per a l'estudi i conservació de la posidònia.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per elaborar les bases d'un pla autonòmic sobre l'envelliment de la població de les Illes Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12083/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la selecció espanyola de bàsquet; RGE núm. 12084/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplegament de la llei per la qual es regula el mecenatge esportiu; i RGE núm. 14854/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a la detecció i atenció d'alumnes afectats per dislèxia.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
15/05/2018
08:45
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4391/18 (rectificada mitjançant RGE núm. 4400/18),4396/18, 4384/18, 4531/18 (presentada en substitució de la 4386/18), 4388/18, 4390/18, 4393/18, 4392/18, 4394/18, 4395/18, 4530/18 (presentada en substitució de la 4387/18), 4385/18, 4389/18, 4374/18 i 4397/18. II. Interpel·lació RGE núm. 3847/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a sostenibilitat mediambiental. III. Moció RGE núm. 4328/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria de transport públic, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1413/18. IV. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector d'acció social. V. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 2149/18, del tercer sector d'acció social. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. VII. Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després que finalitzi el Ple. OD: 1- Escrit RGE núm. 10907/15, presentat per la consellera de salut, mitjançant el qual tramet informació relativa a la petició del Sr. Esteban Jerez Aramburo relativa a pagament per la targeta sanitària. 2- Escrit RGE núm. 319/16, presentat per la Fundació per al dret i a la política mediambiental, relatiu a l'activació del procés de pagaments per l'expropiació parcial de la finca "Son Pons" al terme municipal de Campanet. 3- Escrit RGE núm. 8146/17, presentat per la Sra. Caterina Vivern Mayrata, relatiu a la realització de diverses obres il·legals a l'edifici del carrer Pérez Galdós. 4- Escrit RGE núm. 1730/18, presentat per la Sra. Norka López Bolívar, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió de Peticions convoqui el Sr. Guillem Bou, matemàtic que ha detectat una alteració a l'índex hipotecari IRPH, que afecta una part de les hipoteques.
DIMECRES
16/05/2018
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció de l'Informe.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
17/05/2018
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 3992/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mecanismes d'aplicació del descompte de resident sobre les tarifes aèries en les transaccions comercials electròniques.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre Del dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Preguntes:RGE núm. 4298/18, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç a la plantilla d'informatius de televisió i radio a l'illa de Formentera;RGE núm. 4249/18, del diputat Sr. Antoni Reus i Darder, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a col·laboració amb altres canals de ràdio i televisió; RGE núm. 4426/18, de la diputada Sra. María José Ribas i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a captació de públic jove;RGE núm. 4417/18, de la diputada Sra. Sílvia Cano i Juan, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grau d'execució i els mecanismes d'avaluació de les directrius estratègiques 2016-2020;RGE núm.4427/18, del diputat Sr. Santiago Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a repartiment dels recursos destinats a les productores audiovisuals en el 2017;RGE núm. 4415/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés en igualtat de condicions de les persones amb discapacitat;RGE núm. 4430/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a criteris emissió;RGE núm.4428/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retransmissió de l'acte de lliurament d'honors i distincions del Consell Insular de Mallorca;RGE núm. 4416/18, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a procés de gravació, selecció, edició i emissió d'imatges;RGE núm. 4431/18, del diputat Sr. Alberto Jarabo i Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a distribució internacional i RGE núm. 4429/18, de la diputada Sra. Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contracte atorgat a l'IBES relatiu a la qualitat de recepció dels canals d'IB3.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2801/18, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a territorialitzar les feines d'exhumació i identificació dels cossos de les fosses de la Guerra Civil i del franquisme; i RGE núm. 3820/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS PER Menorca i Mixt, relativa a suport Rohingyas.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Manuel Marrero Morales, diputat al Congrés i expert en educació, i del Sr. Julián Ruiz-Bravo Peña, representant de Plis Educación, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
DIVENDRES
18/05/2018
09:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Salvador Cardús i Ros, professor titular de sociologia a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, i del Sr. Fernando Cobos Becerra, expert en educació, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
09:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Andreu Crespí i Plaza, exdirector provincial del Ministeri d'Educació i Ciència , i del Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, exdirector provincial del Ministeri d'Educació i Ciència i exconseller d'Educació del Govern de les Illes Balears, per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per "Illes per un Pacte Educatiu", especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
DIMARTS
22/05/2018
09:20
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l´Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 4597/18, 4598/18, 4589/18, 4604/18, 4587/18, 4593/18, 4600/18, 4595/18, 5114/18 (en substitució de la 4599/18), 4596/18, 5113/18 (presentada en substitució de la 4590/18 i rectificada amb l'escrit 5171/18), 4601/18, 4591/18, 4580/18 i 4588/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4320/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme pel que fa a l'Agència de Turisme de les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 4499/18, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millora de les polítiques per a l'educació a l'etapa 0-3 anys a les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3848/18. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 8405/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a ús de la llengua materna com a llengua vehicular per a alumnes amb necessitats educatives especials, amb problemes d'aprenentatge i/o de recent incorporació. 2. RGE núm. 4407/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a regulació de l'eutanàsia. V. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels diputats la Proposició de llei RGE núm. 10225/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització del Ple. OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3838/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral de Més per Mallorca de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015, i RGE núm. 3839/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a fiscalització de la comptabilitat electoral del PSIB-PSOE de les eleccions autonòmiques de 24 de maig de 2015.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/05/2018
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears, i la Proposició de llei RGE núm. 10061/17, de modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 673/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, de la consellera de Salut per tal d'explicar l'aplicació del Decret que ha de regular l'ús del català a la sanitat pública de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 3761/18, del GP Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera. 2. Proposicions no de llei RGE núm. 14969/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a declaració dels sistemes muntanyosos del Canal de Mallorca com a parc nacional marítim, i RGE núm. 3875/18, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca, Més per Menorca i Mixt, relativa a paralització de la reactivació del projecte de sondejos MEDSALT-2.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
24/05/2018
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4503/18, presentada pel GP Socialista, relativa a nova Declaració d'obligacions de servei públic a la ruta aèria Menorca-Madrid a partir de la millora de les condicions fins ara establertes.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4411/18, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual sol·licita la compareixença urgent de la consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre els protocols interinstitucionals d'actuació contra el maltractament i abús infantil, del programa BALORA i de les tasques formatives que du a terme la seva conselleria dins l'àmbit educatiu i de protecció de menors. 2. Proposició no de llei RGE núm. 3910/18, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca i Més per Menorca, relativa a dia de les visibilitats lèsbiques.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10124/07, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a potenciar el contracte i aprenentatge de les llengües estrangeres des de l'educació infantil; RGE núm. 10823/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una ajuda econòmica destinada a les escoles municipals de música i dansa de les Illes Balears, i RGE núm. 2171/18, presentada pel Grup Parlamentari Més per Menorca, relativa a flexibilitat per a l'organització dels PMAR als centres educatius i reforç per a la implantació dels PRAQ.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre de Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
29/05/2018
09:15
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD:1.Qualificar les propostes de treball presentades 2.Fixar l'Ordre del Dia d'una propera sessió de la Comissió.
09:25
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 5261/18, 5258/18, 5251/18, 5252/18, 5254/18, 5257/18, 5249/18, 5253/18, 5259/18, 5256/18, 5260/18, 5265/18, 5376/18 (presentada en substitució de la 5250/18), 5248/18 i 5262/18. II. Interpel·lació RGE núm. 4379/18, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a política general del Govern envers el Pacte Educatiu. III. Debat del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears. IV. Debat del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 14567/16, de modificació de la Llei 4/1991, de 13 de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular de les Illes Balears.
DIMECRES
30/05/2018
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1332/18, del Grup Parlamentari Popular, relativa a l'equiparació salarial de les diferents forces i cossos de seguretat de l'Estat amb la resta de cossos policials; i RGE núm. 2796/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a una major transparència i comunicació en la feina parlamentària.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4398/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a atenció sanitària en el municipi de Manacor.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la reunió de la Mesa de la Comissió de Salut. OD: Compareixença de la Sra. Maria Antònia Garcías i Roig, directora gerent de l'Institut Balear de l'Habitatge, sol·licitada pel Grup Parlamentari Mixt (escrit RGE núm. 3761/18), i acordada per la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial a la sessió de dia 23 de maig de 2018, per informar sobre tot allò referent als acords parlamentaris adoptats al llarg d'aquesta legislatura en matèria de promoció i accés a l'habitatge adreçats a l'illa de Formentera. (DESCONVOCADA)
17:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió. (DESCONVOCADA)
DIJOUS
31/05/2018
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei 5048/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a l'estudi i possible aplicació de mecanismes de regulació i limitació de tarifes aèries i marítimes afectades pel descompte de resident del 75% i la incorporació del mateix en el Règim Especial de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Proposició no de llei RGE núm. 3657/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la llei de contractació de crèdits immobiliaris. 2-Adopció d'acord respecte de la sol·licitud de compareixença RGE núm. 4412/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per informar sobre la situació de l'estat de comptes relatius als cursos de formació ocupacional a Eivissa i l'estat de comptes de la gestió que ha realitzat el Servei d'Ocupació de les Illes Balears dels fons estructurals i de inversió europeus.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5017/18, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt, relativa a jutjats de violència de gènere.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de 'Informe.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10125/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres en l'educació primària i secundària obligatòria; RGE núm. 3072/18, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a consens al pacte d'educació; i RGE núm. 3184/18, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per a la creació d'un col·legi professional de docents de col·legiació voluntària.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.