AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/05/2021 a 31/05/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
04/05/2021
09:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 4332/21, 4338/21, 4335/21, 4324/21, 4337/21, 4334/21, 4339/21, 4343/21, 4341/21, 4336/21, 4340/21, 4330/21, 4493/21 (presentada en substitució de la 4320/21), 4331/21, 4319/21, 4323/21, 4344/21 i 4342/21. II. Interpel·lació RGE núm. 4167/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a promoció del producte local. III. Moció RGE núm. 4235/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a responsabilitat sobre l'aplicació de mesures preses en virtut del compliment de la Llei 2/2018, de 13 d'abril, de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3771/21. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 2015/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a règim especial de les Illes Balears (REB). 2. RGE núm. 18004/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes Balears, Mixt, Ciudadanos i Popular, relativa a taxa de reposició de policies locals. V. Informe de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i de les Diputades sobre règim d'incompatibilitats de la diputada Irene Triay i Fedelich, atesa l'alteració a la declaració formulada a efectes de l'examen d'incompatibilitats.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1337/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, per unes condicions de contractació pública equitatives per a les companyies d'agències de viatges locals de les Illes Balears. 2) RGE núm. 1356/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per la no exigència d'estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social per tal de ser beneficiari de subvencions per la Covid-19.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
05/05/2021
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de l'escrit RGE núm. 1917/21, del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears, mitjançant el qual tramet la memòria anual de l'any 2020.
10:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 14356/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a un canvi d'ubicació de l'hotel COVID a l'Arenal de Llucmajor. 2) RGE núm. 14827/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, relativa a restabliment del servei/funcionament de la Unitat de problemes relacionats amb l'alcohol (UPRA). 3) RGE núm. 15777/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés hospitalari.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15984/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a declaració de la caça com activitat essencial. 2) RGE núm. 1396/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a conversió d'un espai fins ara d'ús públic de l'aeròdrom de son Bonet en un camp d'energia solar.
17:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
06/05/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2349/21, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació d'una xarxa sanitària turística europea. 2) RGE núm. 2373/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la campanya de SOS Turisme.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la Sra. Sara Aagesen Muñoz, Secretària d'Estat i membre de l'equip redactor de la proposta de Planificación de la Red de Transporte de Electricidad per al període 2021-2026, perquè doni explicacions sobre l'ajornament del segon enllaç submarí Mallorca-Menorca, mitjançant l'escrit RGE núm,2243/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular i acordada per la Comissió dia 15.04.21. 2.Proposicions no de llei del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 1368/21, relativa a criteris de repartiment de les ajudes FEGA i RGE núm. 4078/21, relativa a mesures de suport al sector de bodes i esdeveniments per pal·liar els efectes de les restriccions imposades per la COVID-19.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) Elecció del càrrec de secretari o secretària. 2) Proposicions no de llei. a) RGE núm. 2072/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, de suport a l'Agència de Nacions Unides per a la població refugiada de Palestina. b) RGE núm. 4076/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per lluitar contra la violència intrafamiliar.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15937/20, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a alternatives culturals per a l'oci infantil; i RGE núm. 16152/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la Llei Orgànica que modificació de la LOE.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
11/05/2021
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4617/21, 4613/21, 4622/21, 4632/21, 4723/21 (presentada en substitució de la 4624/21), 4626/21, 4633/21, 4629/21, 4630/21, 4628/21, 4627/21, 4618/21, 4631/21, 4330/21 (ajornada a la sessió anterior), 4621/21, 4636/21, 4623/21, 4625/21 i 4635/21. II. Interpel·lació RGE núm. 7686/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a la regulació i la normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà. III. Moció RGE núm. 4484/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a moratòria de creueres, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3745/20. IV. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (RGE núm. 3970/21).
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 1534/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per l'establiment de quitança als crèdits ICO i ISBA per la Covid-19. 2) RGE núm. 1647/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos pel procediment d'urgència, per a considerar la pràctica esportiva com un activitat essencial i adoptar mesures de suport econòmic al sector davant la crisi sanitària Covid-19.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
12/05/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat dels escrits RGE núm. 2755/21, 9677/20, 2468/19, 3068/18 i 4639/17, del president del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, mitjançant els quals tramet les Memòries sobre l'estat, funcionament i necessitats del TSJIB corresponents als anys 2020, 2019, 2018, 2017 i 2016, respectivament.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15162/20, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID-19. 2) RGE núm. 15983/20, presentada pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a finançament de mascaretes. 3) RGE núm. 1265/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a reducció de l'IVA de les mascaretes FFP2 del 21% al 4%.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: 1) RGE núm. 15787/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció taxes de ports de la APB (Complementada mitjançant l'escrit RGE núm. 16063/20). 2) RGE núm. 998/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'avanç en la gestió dels ports de Maó, Eivissa, La Savina i Alcúdia i de totes les instal·lacions nàutiques situades a ports actualment d'interès general.
17:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
13/05/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 2503/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, pel procediment d'urgència, per a la millora del servei del SEPE a les Illes Balears. 2) RGE núm. 2833/21, presentada pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a pròrroga de l'habilitació per exercir activitat turística, per renovació d'acreditació de qualitat i per presentació modernització.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 1225/21, del Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a fomentar el consum en els menjadors públics d'ous procedents de les modalitats lliures de cria en gàbia. 2) RGE núm. 4104/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a compra pública alimentària. Sol·licitada la tramitació pel procediment d'urgència.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Adopció d'acord respecte dels escrits: 1) RGE núm. 1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. 2) RGE núm. 1518/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Tatiana Ferreira de l'associació Deporte para la Igualdad a fi d'informar sobre la situació a l'esport femení. 3) RGE núm. 2002/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares (art. 46.2) pel procediment d'urgència, mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal que informi sobre les notícies aparegudes a la premsa sobre la prostitució de menors de centres del Govern. 4) RGE núm. 2030/21, presentat per una cinquena part de diputats membres de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports (art. 46.4) adscrits als grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença d'un representant del Consell de la Joventut de les Illes Balears per tal de rendir comptes sobre les dades publicades a l'Observatori d'Emancipació Juvenil.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei. 1) RGE núm. 15320/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a escoles d'estiu i altres períodes no lectius (Nadal i Setmana Santa) amb activitats lúdiques, esportives i educatives, a un preu simbòlic i assequible per a facilitar la conciliació familiar i laboral. 2) RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
14/05/2021
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.
DIMARTS
18/05/2021
08:55
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 4633/21, 4630/21 i 4618/21 (ajornades a la sessió anterior), 4832/21, 4827/21, 4831/21, 4825/21, 4833/21, 4830/21, 4828/21, 4836/21, 4835/21, 4839/21, 4834/21, 4817/21, 4819/21, 4829/21, 4621/21 (ajornada a la sessió anterior), 4820/21, 4838/21, 4929/21 (presentada en substitució de la 4636/21), 4623/21 (ajornada a la sessió anterior), 4625/21 (ajornada a la sessió anterior), 4635/21 (ajornada a la sessió anterior), 4824/21 i 4837/21. II. Interpel·lació RGE núm. 4131/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria tributària. III. Moció RGE núm. 4714/21, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a producte autòcton de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4167/21. IV. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en comissió: 1. Votació de l'apartat quart de la Proposició no de llei RGE núm. 1763/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, per unes pensions dignes. 2. Votació de l'apartat 1 de la Proposició no de llei RGE núm. 10364/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a qualitat en l'ocupació pública. V. Proposta de creació d'una Comissió no permanent d'investigació sobre la discriminació a l'atenció sanitària a la tercera edat durant la crisi de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 9497/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares).
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 1027/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe 183/2020 dels contractes dels consells insulars de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera corresponent a l'exercici 2018. 2. Escrit RGE núm. 1705/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 184/21 sobre la gestió dels concerts educatius vigents durant el curs escolar 2019-2020. 3. Escrit RGE núm. 1840/21, presentat per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe 186/21 sobre la consolidació dels comptes generals de les entitats locals corresponent a l'exercici 2018.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
19/05/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2837/21, presentat pel Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, de sol·licitud de compareixença del secretari autonòmic de Memòria Democràtica i Bon Govern per informar sobre el canvi de nomenclàtor als carrers de Palma. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 15597/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de nous jutjats (IV) del Contenciós Administratiu i de Violència sobre la Dona (III); i RGE núm. 1224/21, dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca, Socialista i Unidas Podemos (modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 1788/21, per l'adhesió del Parlament de les Illes Balears al manifest de commemoració dels 500 anys de la germania mallorquina.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1728/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos (art. 46.4) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença del Sr. Javier Cortés, president de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a Balears, per informar sobre els retards i la demora en la detecció precoç de casos de càncer provocats per l'impacte de la pandèmia COVID-19. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 2568/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (art. 46.4), sol·licitant la compareixença de representants d'ASPANOB per informar sobre la situació de les associacions de familiars de persones amb càncer i sobre les dificultats en què es troben les persones que per raó de la malaltia s'han de desplaçar des de la seva illa d'origen. 3. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 15719/20, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls d'un Pla nacional d'investigació en càncer. b) RGE núm. 3716/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a implantació a tot el territori de les Illes Balears del programa de detecció precoç del càncer de còlon.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD. Proposicions no de llei : 1) RGE núm. 1236/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel rebuig a qualsevol normativa que doni cobertura a l'okupació il·legal i per a la recuperació immediata de l'immoble per part del seu propietari. 2) RGE núm. 2796/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement del dret humà a l'aigua i al sanejament.
17:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
20/05/2021
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 4861/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vaga dels treballadors dels serveis d'informatius, RGE núm. 4862/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3 després de la COVID, RGE núm. 4863/21, presentada per la Sra. Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris per a la cobertura in situ dels partits polítics, RGE núm. 4872/21, presentada pel Sr. Joan Mascaró i Bosch, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a diferència d'audiències entre televisió i ràdio IB3, RGE núm. 4774/21, presentada pel Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a audiència d'IB3 TV, RGE núm. 4816/21, presentada per la Sra. Maria Esperança Sans i Regis, del Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a criteris per donar cobertura als diputats i senadors electes de les Illes Balears, RGE núm. 4868/21, presentada per la Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a valoració de la vaga dels serveis informatius, RGE núm. 4873/21, presentada pel Sr. Jordi Marí i Tur, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la sèrie documental "Pirates a Balears", RGE núm. 4882/21, presentada pel Sr. Josep Ferrà i Terrassa, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a programació infantil i juvenil en català a IB3 televisió, RGE núm. 4913/21, presentada pel Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a actuacions del projecció des de l'EPRTVIB per arribar des de tots els canals (Ràdio, Televisió, xarxes) als diferents segments de la població, RGE núm. 4914/21, presentada per la Sra. Patricia Font i Marbán, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a formes de cooperació amb altres ens públics de radiotelevisió en català, RGE núm. 4870/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a jornada de vaga a l'EPRTVIB, RGE núm. 4871/21, presentada pel Sr. Ares Fernández i Lombardo, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria pública per nous programes d'IB3 ràdio.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 1509/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.4) mitjançant el qual sol·licita la compareixença de la Sra. Marta Lliteras, coordinadora de la delegació a Balears de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. 2. Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2756/21, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reduir la desigualtat i la pobresa en temps postcovid a través dels Fons Europeus. b) RGE núm. 4282/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a suport a la Sra. Helena Maleno.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1787/21, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a ajuts directes a les empreses dedicades al món del lleure i les activitats extraescolars; RGE núm. 2138/21, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la introducció de textos de Chaves Nogales en el currículum educatiu; i RGE núm. 16340/20, del Grup Parlamentari Vox-Actua Baleares, relativa a desenvolupar un pla curricular i extracurricular de foment de la ciència a les etapes educatives de Primària, Secundària i ESO.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
25/05/2021
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 5001/21, 5007/21, 4991/21, 4993/21, 4998/21, 5005/21, 5008/21, 5010/21, 5006/21, 5004/21, 5009/21, 5011/21, 4990/21, 4994/21, 5073/21 (en susbstitució de la 4992/21), 4997/21, 5013/21 i 5012/21. II. Interpel·lació RGE núm. 2901/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern pel que fa a l'habitatge. III. Moció RGE núm. 4926/21, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació i normativa que afecta els animals que viuen a l'entorn humà, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7686/19. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4700/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a drets dels funcionaris i treballadors de la CAIB. 2. RGE núm. 1660/21, dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a mesures d'impuls per a la ciència a les Illes Balears.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 4351/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears (art. 46.2) pel procediment d'urgència, sol·licitant la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, Sra. Rosario Sánchez i Grau, per informar sobre la recuperació per part del Govern dels ingressos derivats de la liquidació de l'IVA del model de finançament autonòmic de l'any 2017. 2) Proposicions no de llei: a) RGE núm. 1786/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, per la reducció de la quota fixa del cànon de sanejament a les empreses que romanen totalment o parcialment sense activitat. b) RGE núm. 3712/21, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Ciudadanos, Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Vox-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a adopció de les mesures i modificacions normatives necessàries per al compliment efectiu de les funcions de la Sindicatura de Comptes.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
26/05/2021
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del president de la Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears, per tal que exposi i expliqui la situació del voluntariat a les Illes Balears i, així mateix, efectuï una valoració sobre el desenvolupament i aplicació de la Llei 11/2019, de 8 de març, del voluntariat de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 1752/21 (acordada a la sessió de dia 31.03.21).
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Pomar i Reynés, gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) pel procediment d'urgència (escrit RGE núm. 15865/20), i acordada per la Comissió de Salut a la sessió de dia 3 de febrer de 2021, per tal d'explicar els motius de la no realització de proves per detecció de coronavirus als pacients que hagin d'ingressar a l'Hospital de Son Espases.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Compareixença del Sr. Sergi Martino i Bennasar, Representant del Servei d'Estudis i Planificació de la Direcció General de Recursos Hídrics per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent d'estudi en matèria de planificació i gestió dels Recursos Hídrics, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l'àmbit propi de la seva actuació.
17:35
CNP ESTUDI EN MATÈRIA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del dia de la propera sessió de la Comissió
DIJOUS
27/05/2021
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 14036/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.3) i aprovada a la sessió de dia 01.10.2020, de la directora de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per explicar les noves línies de feina que pensa dur a terme.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei 1-RGE núm. 4139/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per als agricultors i ramaders per compensar les grans pèrdues ocasionades per la sequera i 2-RGE núm. 4708/21, presentades pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a suport i potenciació del sector econòmic dels esdeveniments.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
15:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 15266/20, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular (art. 46.4) pel procediment d'urgència (acordada a la sessió de dia 11.02.2021), del director tècnic de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social de Balears (EAPN-IB), Sr. Andreu Grimalt o persona que designi L'EAPN, a fi d'actualitzar les dades sobre pobresa i exclusió social, donades les conseqüències generades per la crisi econòmica, social i sanitària provocada per la COVID-19.
15:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 15321/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a subvenció del preu dels menús escolars de tots els centres públics i concertats de les Illes Balears; RGE núm. 18067/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a defensa, difusió i promoció de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears; i RGE núm. 2501/21, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a protocols altes capacitats.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
28/05/2021
09:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament i d'actualització i adaptació d'aquest a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. OD: Redacció de l'Informe.