AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2013 a 31/07/2013

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/07/2013
09:45
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissó.
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 14 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 6507/13.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia de la primera sessió: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2013, de 7 de juny, de mesures urgents de caràter turístic i d'impuls de zones turístiques madures (Escrit RGE núm. 6494/13).
12:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(S'iniciarà un cop finalitzada la primera sessió plenària) Ordre del dia de la segona sessió plenària: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2013, de 14 de juny, de mesures urgents en matèria de mobilitat intradministrativa temporal de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Escrit RGE núm. 6777/13).
13:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(S'inciarà un cop finalitzada la segona sessió plenària) Ordre del dia de la tercera sessió plenària: Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la xarxa hospitalària pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada (Escrit RGE núm. 6778/13).
17:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
(I, en tot cas, en acabar la tercera sessió plenària). Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: 1- Nomenament de coordinador/a. 2- Pla de treball. 3- Redacció informe.
DIMECRES
03/07/2013
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
(Si s'escau). Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
14:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
(I, en tot cas, en acabar la reunió de la Ponència). OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/07/2013
10:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear de caça i pesca fluvial, i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.
DIMARTS
09/07/2013
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
DIJOUS
11/07/2013
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
16/07/2013
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 23 diputats adscrits als grups parlamentaris Socialista i Més, mitjançant l'escrit RGE núm. 7248/13.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 4/2013, de 21 de juny, de regulació provisional de les noves edificacions en nuclis residencials sense xarxa de sanejament (escrit RGE núm. 6886/13)
12:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, presentada pel Consell de Mallorca, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i econòmicoadministratives.
13:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà un cop finalitzada la segona sessió plenària)Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de llei RGE núm. 2473/13, de coordinació de policies locals de les Illes Balears.
DIMECRES
24/07/2013
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIMARTS
30/07/2013
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda