AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2014 a 31/07/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/07/2014
09:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, sol.licitada per 23 diputats adscrits als Grups Parlamentaris Socialista i MÉS, mitjançant l'escrit RGE núm. 6416/14.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Salut, del Projecte de Llei RGE núm. 1522/14, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears.
11:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la primera sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió de Turisme, del Projecte de Llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears.
13:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalizada la segona sessió plenària) Punt únic.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, del Projecte de Llei RGE núm. 5090/14, pel qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears.
14:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar el darrer plenari,OD:1)Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 5614/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.2)Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 6303/14,del joc i les apostes a les Illes Balears.
DILLUNS
14/07/2014
10:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears.
DIMARTS
15/07/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMECRES
23/07/2014
09:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic.- Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol.licitada per 18 diputats adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant l'escrit RGE núm. 7136/14. (Tenint en compte l'acord negatiu respecte de la sol.licitud de compareixença RGE núm. 7126/14).
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears:RGE núm. 6558/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i RGE núm. 6636/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
12:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Aquesta segona sessió començarà un cop finalitzada la primera) Punt únic.- Debat del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 6303/14, del joc i les apostes a les Illes Balears.
DILLUNS
28/07/2014
11:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: 1) Constitució ponència. 2) Nomenament coordinador/a. 3) Redacció informe.
DIMARTS
29/07/2014
11:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Si n'és el cas, reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears amb el següent Ordre del Dia: Continuació redacció informe.
DIJOUS
31/07/2014
10:30
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda