AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2015 a 31/07/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/07/2015
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMECRES
08/07/2015
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIJOUS
09/07/2015
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
0.- Promesa o jurament de nous diputats/diputades. I.- Intervenció de la Molt Honorable Sra. Presidenta del Parlament de les Illes Balears. II.- Ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats i/o candidates proposats pels grups parlamentaris a senadors i/o senadores que han de representar a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala de Juntes
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària).
12:10
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió (en tot cas, en acabar la reunió de la Mesa del Parlament).
12:20
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIO TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:40
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
12:50
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:10
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:20
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
13:30
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació vicepresident i secretari de la comissió.
13:40
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
13:50
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
14:00
COMISSIÓ DE D'ASSUMPTES EUROPEUS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i nomenament dels membres Mesa.
14:10
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la comissió.
14:20
DIPUTACIÓ PERMANENT
Sala Verda
Constitució de la Comissió i elecció o proclamació de vicepresidents i secretaris Diputació Permanent.
DIJOUS
16/07/2015
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
21/07/2015
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic: Adopció d'acord en relació amb l'escrit RGE núm. 4192/15, presentat per vint-i-dos diputats dels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Podem Illes Balears, mitjançant el qual se sol.licita la convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió extraordinària del Ple de la cambra amb determinat ordre del dia.
10:45
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
(en tot cas en haver acabat la reunió de la Diputació Permanent i segons l'acord adoptat per aquesta)
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(segons l'acord adoptat per la Diputació Permanent i un cop habilitat el dia necessari per part de la Mesa) Ordre del dia: I.- Designació del candidat per a cobrir la vacant de magistrat del Tribunal constitucional. II.- Elecció dels síndics de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears. III.- Elecció dels membres del Consell de Direcció i del director o la directora de l'ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
13:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
DIMARTS
28/07/2015
12:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda