AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2016 a 31/07/2016

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/07/2016
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10433/16.
10:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà un cop finalitzada la primera sessió de la Diputació Permanent) Punt únic. Adopció d'acord sobre convocatòria de sessions parlamentàries extraordinàries per tal que la Comissió no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa pugui constituir-se així com dur a terme les reunions que s'acordin per a l'inici de les seves tasques.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
 
 
DIMECRES
06/07/2016
09:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: Continuació redacció informe.
09:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
11/07/2016
11:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
12/07/2016
09:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
12:00
COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ AUTOPISTES EIVISSA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Constitució de la comissió i elecció dels membres de la mesa.
DIMECRES
13/07/2016
09:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(Si n'és el cas) OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 10679/16.
09:40
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar la sessió anterior) OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 10680/16.
10:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent)
10:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior)
10:15
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà en acabar l'anterior)
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Debat i votació del Dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes.
12:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'EPRTVIB
13:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Preguntes RGE núm. 10667/16, 10668/16, 10669/16, 10670/16, 10671/16, 10672/16, 10673/16, 10674/16, 10675/16, 10676/16 i 10677/16.
13:50
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si n'és el cas) (La sessió començarà en tot cas en acabar l'anterior) OD: Preguntes RGE núm. 10659/16, 10660/16, 10661/16, 10662/16, 10663/16, 10664/16, 10665/16, 10678/16 i 10666/16.
DIJOUS
14/07/2016
14:00
Comissió investigació autopistes Eivissa

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Pla de treball.
DIMARTS
19/07/2016
09:30
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
10:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
21/07/2016
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 11031/16.
10:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala Verda
(La sessió comencarà, si n´és el cas, un cop finalitzada la Diputació Permanent)
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4939/16, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
DIMECRES
27/07/2016
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIVENDRES
29/07/2016
10:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
10:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
OD: Adopció d'acord sobre convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Turisme sol·licitada per catorze diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 11173/16.
11:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala Verda
(La sessió començarà, si n´és el cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent)