AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2018 a 31/07/2018

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/07/2018
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí. Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. OD: Redacció Informe.
09:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la reunió de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
04/07/2018
10:00
Ponència estudi "Illes per un Pacte Educatiu"

Reunió de Ponència
Sala Verda
En sessió de matí i horabaixa. OD: Redacció Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIJOUS
05/07/2018
09:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
12:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades a la proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
06/07/2018
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i salut en el treball a les Illes Balears. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
DIMARTS
10/07/2018
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIMECRES
11/07/2018
08:55
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixences del Sr. Sergi Cutillas i Márquez i del Sr. Carlos Sánchez i Mato per tal d'exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute.
09:05
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3- Redacció de l'Informe.
10:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/07/2018
10:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
Si n'és el cas. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modifica la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
DIMARTS
17/07/2018
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm.4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears
DIMECRES
18/07/2018
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la proposició de llei RGE núm. 6612/18, de modificació de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la supressió de l'aforament dels diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i dels membres del Govern de les Illes Balears.
11:00
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
24/07/2018
09:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7015/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7000/18, sol·licitada per tres diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, relativa a la gestió realitzada en les darreres proves d'accés a diverses places del cos d'auxiliar administratiu de la CAIB.
09:35
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia:Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7127/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7119/18, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, del senador en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears Sr. Francesc Antich i Oliver, en relació amb la defensa dels interessos de la comunitat autònoma de les Illes Balears en la tramitació dels Pressuposts Generals de l'Estat.
09:40
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per catorze diputats del Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 7435/18, per dur a terme la compareixença RGE núm. 7432/18, sol·licitada per tres diputats del Grup Parlamentari Popular, de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, relativa a la modificació de la relació de llocs de feina i requisits per accedir a la plaça d'interventor
09:45
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 15 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 7531/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7423, 7479, 7523, 7524, 7525, 7526, 7527, 7528, 7460, 7478 i 7529/18.
09:50
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria d'una sessió plenària extraordinària, sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Mixt, mitjançant l'escrit RGE núm. 7536/18, que consisteix en la substanciació de les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7522, 7535, 7532 i 7533/18.
09:55
MESA DEL PARLAMENT

Reunió de Mesa
Sala del Senat
 
09:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar la Diputació Permanent. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió, si n'és el cas.
09:57
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si n´és el cas) Ordre del dia: I. Jurament o promesa del nou diputat. II. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple: RGE núm. 7423/18, 7479/18, 7523/18, 7524/18, 7525/18, 7526/18, 7527/18, 7528/18, 7460/18, 7478/18 i 7529/18.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Si n´és el cas, la sessió començarà un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 7522/18, 7535/18, 7532/18 i 7533/18.
11:15
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(La sessió començarà en tot cas un cop finalitzada l'anterior) Ordre del dia: I. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 4434/18, de promoció de la seguretat i la salut en el treball a les Illes Balears. II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del Projecte de llei RGE núm. 3126/18, de suport a les famílies. III. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 4014/18, pel qual es modificació la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears.
17:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(La reunió començarà en tot cas un cop finalitzada la sessió plenària)
DIJOUS
26/07/2018
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7432/18, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la recent modificació de la relació de llocs de feina i requisits per accedir a la plaça d'interventor.
09:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar la primera sessió de la comissió. OD: Compareixença de la Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 7000/18, del Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la gestió realitzada de les carreres proves d'accés a diverses places del cos d'auxiliar administratiu de la CAIB.