AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2021 a 31/07/2021

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/07/2021
10:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6001/21 de la Sra. Patricia Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa pròpia, per informar sobre el brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca (complementada amb l'escrit RGE núm. 6028/21).
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMECRES
07/07/2021
10:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Adopció d'acord sobre la celebració de les sessions extraordinàries necessàries, en un període extraordinari fins el proper dia 23 de juliol de 2021, per tal de procedir a la constitució de la ponència, elaboració de l'informe i aprovació del dictamen, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 3970/21, del Decret llei 3/2021, de 12 d'abril, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (escrit RGE núm. 6002/21, presentat per tretze diputats de la cambra, adscrits als grups parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt).
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
DIMARTS
13/07/2021
10:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6082/21, de la Sra. Mercedes Garrido i Rodríguez, consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, sol·licitada a iniciativa pròpia, per informar sobre la resolució judicial realtiva al brot de COVID-19 entre estudiants provinents de la península de viatge a Mallorca.
DIMECRES
14/07/2021
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMECRES
21/07/2021
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMARTS
27/07/2021
09:00
DIPUTACIO PERMANENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 12 diputats adscrits als grups parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 6416/21, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21, 6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/27, 6407/21, 6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i 6410/21.
09:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
En cas que la Diputació Permanent adopti acord positiu, punt únic: Preguntes RGE núm. 6412/21, 6397/21, 6400/21, 6401/21, 6413/21, 6402/21, 6403/21, 6404/21, 6405/21, 6406/27, 6407/21, 6408/21, 6409/21, 6411/21, 6396/21, 6395/21, 6414/21 i 6410/21.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
En tot cas, en acabar la primera sessió plenària. Punt únic: Compareixença del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, davant el Ple de la cambra, per tal de retre comptes de la situació econòmica i laboral actual (RGE núm. 6445/21).
13:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la segona sessió plenària. Punt únic: Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
15:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
En tot cas, un cop finalitzada la tercera sessió plenària. Punt únic: Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret Llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19.
DIMECRES
28/07/2021
09:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes