AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/07/2022 a 31/07/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
04/07/2022
11:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.
11:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
08/07/2022
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
12/07/2022
09:30
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.
11:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5248/22, presentat per tres diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular (art. 192.1), pel procediment d'urgència, per explicar les mesures que s'han pres o pensa prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears.
DIJOUS
14/07/2022
10:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
DIMARTS
19/07/2022
12:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans. OD: 1. Consitució de la ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció informe.
13:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
20/07/2022
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIVENDRES
22/07/2022
09:50
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 7380/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a modificació de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans.
DIMARTS
26/07/2022
08:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5430/22, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
08:45
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 5740/22, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5733/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5737/22, 5256/22, 5731/22, 5730/22, 5259/22, 5260/22, 5729/22, 5262/22, 5263/22, 5732/22, 5266/22, 5254/22, 5738/22 i 5264/22.
08:50
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent.)
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears.
11:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Educació, Recerca i Cultura del Projecte de llei RGE núm. 1366/22, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.
14:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 7/2022, d'11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5691/22).
16:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat (escrit RGE núm. 5430/22).
17:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Preguntes. RGE núm. 5733/22, RGE núm. 5267/22, RGE núm. 5253/22, RGE núm. 5269/22, RGE núm. 5737/22, RGE núm. 5256/22, RGE núm. 5731/22, RGE núm. 5730/22, RGE núm. 5259/22, RGE núm. 5260/22, RGE núm. 5729/22, RGE núm. 5262/22, RGE núm. 5263/22, RGE núm. 5732/22, RGE núm. 5266/22, RGE núm. 5254/22, RGE núm. 5738/22, RGE núm. 5264/22.
DIMECRES
27/07/2022
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 5868/22, a iniciativa pròpia (art. 192.1) pel procediment d'urgència, per donar compte de l'informe sobre el procés de vacunació contra el SARS-Cov-2/COVID-19 a les Illes Balears.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIVENDRES
29/07/2022
09:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5956/22, per tal de dur a terme la compareixença de la consellera de Salut i Consum sobre la condemna al Govern per manca d'abstenció del director de l'IBSALUT en un procés de selecció de funcionaris on hi participà la seva filla (escrit RGE núm. 5951/22).
09:35
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(O, en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Diputació Permanent).