AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/09/2014 a 30/09/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/09/2014
09:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears, 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
03/09/2014
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:45
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:55
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
04/09/2014
11:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm.5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.
11:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/09/2014
10:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I Preguntes: RGE núm. 8185/14, 8186/14, 8187/14, 8188/14, 8189/14, 8190/14, 8191/14, 8192/14, 8193/14, 8195/14, 8196/14, 8203/14, 8197/14, 8198/14, 8199/14, 8194/14, 8204/14 i 8200/14. II.- Interpel·lació RGE núm. 127/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de garantia juvenil a les Illes Balears. III.- Mocions: RGE núm. 6234/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5085/14). RGE núm. 6396/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general tributària (derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 1212/14). IV.- Compareixença del conseller d'Economia i Competitivitat, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 4653/13, relativa a polítiques de seguretat social i ocupació (escrit RGE núm. 5983/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). V.- Proposició no de llei RGE núm. 8386/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a igualtat salarial entre homes i dones.
14:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/09/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 5982/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la millora dels espais per a detinguts als Jutjats d'Eivissa, RGE núm. 6044/14, del Grup Parlamentari Socialista, sobre el manteniment dels Jutjats de Pau i RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari Més, sobre la vigència dels Jutjats de Pau en el sistema judicial actual.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:I.- Compareixença RGE núm. 7128/14 del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant la qual se sollicita la compareixença urgent del conseller de Salut per tal d'informar sobre el Pla d'estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a l'activitat assistencial.II.- Compareixença RGE núm. 7532/14 del Grup Parlamentari Socialista., mitjançant la qual se sollicita la compareixença urgent del conseller de Salut, per tal d'informar sobre les dades de la gestió econòmico-financeres del Servei de Salut de les Illes Balears aportades per l'Informe 98/2014, del Compte General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponent a l'exercici 2012 de la Sindicatura de Comptes i III.- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7534/14, del Grup Parlamentari Més, mitjançant el qual se sollicita la recaptació de compareixença del conseller de Salut, per tal d'explicar el procediment de contracció de l'IBSalut.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 7712/14, presentada pel Govern de les Illes Balears,mitjançant la qual se sol·licita la compareixença urgent del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, per tal d'informar sobre les gestions fetes pel Govern de les Illes Balears en relació amb els projectes sobre les prospeccions petrolíferes.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
11/09/2014
11:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposició no de llei RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari Més,relativa a fons d'accessibilitat de ports.
11:05
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-cola a Mallorca i RGE núm. 7170/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la política d'ocupació juvenil amb els joves i els consells.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1726/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prevenció i accions que evitin la mutilació genital femenina; i RGE núm. 1994/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa als Immigrants i els Drets Humans.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic : Preguntes de la Sra. Rita: RGE núm. 2691/14, relativa eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (I),RGE núm. 2692/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (II),RGE núm. 2693/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docents (III),RGE núm. 2695/14, relativa a eliminació de barreres arquitectòniques als centres docent (V),RGE núm. 2696/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (I),RGE núm. 2697/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (II),RGE núm. 2698/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (III),RGE núm. 2699/14, relativa a eliminació d'amiant als centres docents (IV),RGE núm. 2700/14, relativa a centres docents amb amiant (I),RGE núm. 2701/14, relativa a centres docents amb amiant (II)i RGE núm. 2702/14, relativa a centres docents amb amiant (III).
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/09/2014
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8369, 8415, 8418, 8419, 8420, , 8427, 8429, 8535 (presentada en substitució de la 8431), 8416, 8417, 8421, 8422, 8423, 8428, 8430, 8424, 8426 i 8432. II.- Interpel.lació RGE núm. 7051/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears.III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, de la Proposició de llei RGE núm. 2005/13, presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la qual s'estableix i regula una xarxa de suport a la dona embarassada. IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 5615/14, d'ordenació minera de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: 1- Constitució de la ponència, 2- Nomenament del coordinador/a, 3- Redacció de l'Informe.
DIMECRES
17/09/2014
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 6124/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a defensa de les competències autonòmiques, RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a abolir les figures de l'aforament i la inviolabilitat del dret civil i penal i RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al suport als familiars de les víctimes de la repressió franquista.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió: OD:Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes, totes de la Sra. Rita i Larrucea, RGE núm. 7675/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (1); RGE núm. 7676/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (2); RGE núm. 7677/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (3); i RGE núm. 7678/14, sobre plaça de director-coordinador del Centre de Salut d'Es Banyer d'Alaior (4). 2- Proposició no de llei RGE núm. 321/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a avantprojecte de llei de modificació de la legislació sobre salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4737/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a solució els problemes d'abastiment d'aigua potable del municipi d'Es Migjorn Gran, i RGE núm. 4738/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/09/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Compareixença RGE núm. 7084/14, del conseller de Turisme i Esports, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la mala imatge de les Illes Balears. 2- Preguntes, totes de la Sra. Oliver i Sagreras, RGE núm. 7075/14, relativa a comportaments incívics a Magalluf; RGE núm. 7076/14, relativa a productes turístics impulsats a Magalluf; RGE núm. 7077/14, relativa a inversions fetes a Magalluf; i RGE núm. 7078/14, relativa a mesures per evitar pràctiques denigrants a Magalluf. 3- Debat i votació de l'escrit RGE núm. 7055/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se sol·licita la recaptació de compareixença del conseller de Turisme i Esports, per tal d'informar sobre els darrers esdeveniments en relació amb la imatge turística de les Illes Balears i el model turístic.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Reunió de la ponència relativa al Projecte de Llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears, amb l'Ordre del Dia següent: 1.-Constitució ponència.2.- Nomenament coordinador/a.3.- Redacció informe
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2155/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a embaràs i discriminació laboral, i RGE núm. 2221/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del programa 'Entre todos'.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1680/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura de música tradicional eivissenca, i RGE núm. 4162/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
22/09/2014
12:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç a les Illes Balears.
DIMARTS
23/09/2014
10:20
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 8428/14 (ajornada a la sessió anterior), 8557, 8568, 8569, 8570, 8674 (en substitució de la 8577/14 i rectificada mitjançant l'escrit 8681/14), 8558, 8560, 8561, 8565, 8566, 8571 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 8581/14), 8572, 8559, 8562, 8563, 8564, 8567, 8576, 8573/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 8094/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general relacionada amb els sondejos sísmics i les prospeccions petrolíferes. III.- Moció RGE núm. 8521/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa de garantia juvenil a les Illes. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 7127/14. IV.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre el procés de reestructuració bancària de la Caixa d'Estalvis de Balears SA NOSTRA. (Escrit RGE núm. 6456/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS). V.- Proposta de creació d'una comissió no permanent d'investigació, sobre tot el relacionat amb la selecció dels terrenys on es va construir l'hospital de referència de Son Espases i l'adjudicació de les obres d'aquest hospital. (Escrit RGE núm. 7925/14, presentat pel Grup Parlamentari MÉS).
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. OD: Redacció Informe.
DIMECRES
24/09/2014
10:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Proposició no de llei RGE núm. 8169/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a agilitació del procediment d'autorització per a la compra per estrangers no comunitaris d'habitatges. 2- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 8006/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut, vicepresidenta del Govern de les Illes Balears durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases; RGE núm. 8007/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Catalina Cirer i Adrover, batllessa de l'Ajuntament de Palma durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases, i RGE núm. 8008/14, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença urgent de la Sra. Aina Castillo i Ferrer, consellera de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears durant la VI legislatura, per tal d'informar sobre l'adquisició del solar de Son Espases i l'adjudicació de la concessió per a la construcció de l'Hospital Universitari de Son Espases.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 732/14, del Grup Parlamentari Popular, sobre creació i regulació d'una borsa general de treball per cobrir les vacants temporals dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears i RGE núm. 739/14, del Grup Parlamentari Més, sobre redistribució de la compra de productes farmacèutics.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4739/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reserva marina de Llevant, i RGE núm. 5519/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora del servei de transport públic amb autobús a zones turístiques de Mallorca.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/09/2014
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8262/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a planificació portuària: Club de Mar i El Molinar, i RGE núm. 8290/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat de consens ciutadà i acord polític sobre les possibles reformes i/o ampliacions de ports dependents de l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 7653/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a Fresch-start, RGE núm. 8201/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir les inversions estatutàries.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió:OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació laboral, cooperació públicoprivada al servei dels ciutadans en matèria laboral, i RGE núm. 4315/14, del Grup Parlamentari Més, relativa a prou retallades al col·lectiu de persones amb discapacitat.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4740/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació efectiva amb el Teatre d'Es Born de Ciutadella, i RGE núm. 4995/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de millora dels resultats educatius.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
26/09/2014
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi sobre la participació de les institucions amb competència i les entitats socials per avaluar la infància en situació de risc a les Illes Balears. OD: 1- Proposta de donar per finalitzades les compareixences. 2- Preparació de les propostes de conclusions.
DIMARTS
30/09/2014
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8747, 8754, 8756, 8757, 8758, 8759, 8762, 8749, 8751, 8752, 8753, 8760, 8746, 8748, 8750, 8755, 8763 i 8761/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 6735/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de finançament. III.- Moció RGE núm. 8625/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a política educativa del Govern de les Illes Balears (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7051/14). IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6242/13, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a bonificació de l'impost de transmissions i actes jurídics documentats. V.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Economia, del Projecte de llei RGE núm. 7591/14, de comerç de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.OD: Continuació redacció Informe.