AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/09/2022 a 30/09/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
06/09/2022
10:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
07/09/2022
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 4786/22, del lleure educatiu per a infants i joves de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
14/09/2022
15:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 2055/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS pe Mallorca i Mixt, relativa a impulsar la perspectiva de gener en el model de salut mental en temps post-covid. b) RGE núm. 4736/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular pel procediment d'urgència, relativa a mesures de suport a les persones que pateixen la malaltia celíaca i altres intoleràncies alimentàries.
15:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.