AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/10/2012 a 31/10/2012

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/10/2012
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 7318/12, 7327/12, 7328/12, 7319/12, 7321/12, 7322/12, 7323/12, 7330/12, 7343/12, 7421/12 (En substitució de la 7331/12), 7315/12, 7316/12, 7317/12, 7320/12, 7425/12 (En substitució de la 7332/12), 7324/12, 7342/12 i 7349/12. 2.- Interpel·lació RGE núm. 5737/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern en matèria educativa. 3.- Moció RGE núm. 7134/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes d'espera, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6615/12. 4.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 5808/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'objectiu de dèficit públic d'un 1,5% i RGE núm. 3899/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció dèficit públic.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
03/10/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5945/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ús per part del Govern Balear de les noves tecnologies per a l'estalvi en els desplaçaments a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera; RGE núm. 6209/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a capacitació dels nous llicenciats en dret per tal d'accedir al col·legi, i RGE núm. 6300/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a unitat anticorrupció de l'Agència Tributària (retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 7355/12).
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
12:30
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala de Juntes
OD: 1-Escrit RGE núm. 3786/12, presentat per la Sra. Magdalena Ribes, del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa, relatiu a la necessitat de recuperar la integritat de la Llei 4/2008. 2-Escrit RGE núm. 4353/12, presentat pel Sr. Manel Carmona, membre del Consell de política interinsular d'Esquerra Unida, mitjançant el qual sol·licita accedir al contingut de les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics, així com la declaració de béns i drets patrimonials presentades al Parlament pels diputats i diputades electes a les llistes electorals del Partit Popular. 3-Escrit RGE núm. 5639/12, presentat per la Sra. Maria R. Cantallops en nom de la Plataforma Moviment per la Llengua, relatiu al tràmit d'informació en relació amb el projecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta d'un representant de l'Associació Balear de Salut Mental i un representant del col·legi de Metges, acordada per la Comissió a sol·licitud de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE núm. 6765/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a Pla d'inversions en ferrocarril del Govern de l'Estat, i RGE núm. 6768/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a avantprojecte de modificació de la Llei de costes
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
04/10/2012
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 3898/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures per tal de millorar la connectivitat aèria de les nostres illes en temporada d'hivern, i RGE núm. 5949/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a únic reglament de la Llei del turisme de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1363/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a reforma laboral, i RGE núm. 3897/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pobresa i infància.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3895/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni amb l'Institut Obert de Catalunya (IOC); RGE núm. 4493/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als equips directius i comunicació fluida entre la Conselleria d'Educació i els centres, i RGE núm. 4495/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució de la partida destinada a l'Escola Oficial d'idiomes d'Eivissa.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
09/10/2012
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 7320/12 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 7489/12, 7490/12, 7495/12, 7496/12, 7488/12, 7497/12,7608/12 (En substitució de la 7501/12), 7502/12, 7485/12, 7486/12, 7491/12, 7492/12, 7498/12, 7484/12, 7487/12, 7499/12, 7493/12, 7342/12(ajornada a la sessió anterior), 7478/12, 7349/12 (ajornada a la sessió anterior)i 7500/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 7141/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern amb la transparència. 3.- Moció RGE núm. 7420/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a inici del curs escolar 2012-2013, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 6562/12. 4.- Compareixença del President de les Illes Balears per tal d'informar sobre el contingut de la V conferència de presidents. (Escrit RGE núm. 7404/12, presentat pel Govern)
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5735/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paralitzar l'amnistia fiscal (readreçada a la Comissió d'Economia) i RGE núm. 5939/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidacions complementàries de l'impost de transmissions patrimonials.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
10/10/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 2044/12, de la Sra. Aguiló i Bennásar, relativa a central de contractació de l'Administració de la CAIB, i RGE núm. 2444/12, del Sr. Bonet i Bonet, relativa a canviar els topònims de les nostres illes a una forma castellana. 2- Compareixença RGE núm. 3617/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XV).
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 6871/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre necessitat de garantir la universalitat de la sanitat i l'assistència sanitària als immmigrants en situació irregular..RGE núm. 297/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre llistes d'espera per a intervenció quirúrgica i RGE núm. 3762/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, sobre rebuig al Reial Decret Llei 16/2012.
DIJOUS
11/10/2012
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Proposicions no de llei RGE 6382/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar la gestió del port exterior de Ciutadella, i RGE núm. 6742/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a acreditació a través del certificat de resident.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comssió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Redacció de l'Informe relatiu al Projecte de llei RGE núm. 5667/12 de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats, (Procedent del Decret 7/2012)
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD:1Qualificar les preguntes presentades.2.-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4267/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la informació, orientació i integració laboral dels col·lectius considerats prioritaris pel Pla nacional d'acció per a l'ocupació; RGE núm. 5156/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a servei de traducció a la policia, i RGE núm. 5947/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxes socials.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 1723/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a condemna de les declaracions del ministre d'Educació, Cultura i Esports; RGE núm. 4268/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació professional, i RGE núm. 4494/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment de recursos per a les mesures de suport escolar.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
16/10/2012
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 7694/12, 7695/12, 7684/12, 7685/12, 7687/12, 7689/12, 7690/12, 7905/12 (en substitució de la 7692/12), 7679/12, 7686/12, 7681/12, 7682/12, 7680/12, 7683/12, 7908/12 (en substitució de la 7691/12), 7688/12, 7696/12, 7693/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 7427/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de residus. 3.- Moció RGE núm. 7576/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política educativa, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5737/12. 4.- Compareixença del Govern per tal de retre compte del compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 1334/12, relativa a mesa de diàleg permanent entre les federacions de pares i mares d'alumnes i l'Administració. (Escrit RGE núm. 7403/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca) 5.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 6006/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, de derogació de la Llei 9/2010, de 27 de juliol, a fi de protegir la zona de Son Bosch a l'Albufera de Mallorca.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 1501/12, del Sr. Diéguez i Seguí, relativa a inversió privada, RGE núm. 2186/12, de la Sra. Aguiló i Bennàsar, relativa a detreure recursos (I), RGE núm. 2187/12, de la Sra. Aguiló i Bennàsar, relativa a detreure recursos (II) i RGE núm. 2188/12, de la Sra. Aguiló i Bennàsar, relativa a dèficit de recursos sanitaris. 2- Compareixença RGE núm. 2749/11, presentada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol·liciten la compareixença urgent del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació per tal d'informar sobre el Pla de sanejament i estabilitat.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la proper sessió de la Comissió.
DIMECRES
17/10/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1) Debat i votació de l'escrit RGE núm. 2494/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el president del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del Sr. José Alcaraz, delegat del Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern. 2) Compareixença RGE núm. 2822/12, del Sr. José Alcaraz, delegat del Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera, sol·licitada pel Grup Parlamentari Socialista, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de govern.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta d'un representant del col·legi de psicolègs i d'un representant del col·legi d'infermeres, acordada per la Comissió, a sol·licitud de la ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 6280/12, presentada pel Sr. Martí i Llufriu, relativa a Centre de Recuperació de Fauna Silvestre de Menorca, i RGE núm. 6380/12, presentada pel Sr. Alorda i Vilarrubias, relativa a mesures Govern sobre preservació posidònia i canvi climàtic. 2- Compareixença RGE núm. 3105/12, del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre la transparència en l'elaboració legislativa.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
18/10/2012
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de Llei RGE núm. 7059/12,del Grup Parlamentari Socialista, sobre devolució dels descomptes residents per a passatgers que no varen poder presentar el certificat i, RGE núm. 7333/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre entrada del Govern a Turespaña.
12:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes:RGE núm. 7883/12, de la diputada Sra. Rosa Maria Bauzà i Colom, del GPPopular, relativa a contracte amb l'Institut d'Estudis Baleàrics;RGE núm. 7865/12, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta, del G PPSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a internalització serveis;RGE núm. 7877/12, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del GPPopular, relativa a contracte amb APAIB;RGE núm. 7878/12, del diputat Sr. José María Camps i Buenaventura, del GPPopular, relativa a cessament d'activitat d'IBSAT;RGE núm. 7881/12, del diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del GPPopular, relativa a convenis de responsabilitat social RGE núm. 7882/12, del diputat Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del GPPopular, relativa a seguiment dels GRP's dels últims tres mesos;RGE núm. 7868/12, del diputat Sr. Damià Borràs i Barber, del GPSocialista, relativa a iniciativa privada en la direcció i elaboració dels informatius;RGE núm. 7879/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GPPopular, relativa a contracte amb la Federació de futbol de les Illes Balears;RGE núm. 7880/12, de la diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero, del GPPopular, relativa a audiències fins dia 15 d'octubre en relació a l'any passat;RGE núm. 7867/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPSocialista, relativa a tertúlies a IB3 Ràdio;RGE núm. 7869/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPSocialista, relativa a viatge a Pescara (I);RGE núm. 7870/12, del diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet, del GPSocialista, relativa a viatge a Pescara (II).
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar Comissió Control RTVIB: Mesa d'Economia per fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4372/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no discriminació dels discapacitats auditius; RGE núm. 5714/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a afavorir les persones amb el rescat europeu; i RGE núm. 5952/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a condemna avortaments forçosos a la Xina.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 3447/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no aplicació de més retalls a l'educació de les Illes Balears; RGE núm. 6955/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a formació professional amb certificació de professionalitat en la família agrària; i RGE núm. 7334/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no destinar fons públics als centres educatius partidaris de l'educació segregada.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
23/10/2012
10:00
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
 
1.- Preguntes: RGE núm. 7694/12(Ajornada a la sessió anterior)RGE núm.8132/12 (Presentada en substitució de la RGE núm. 7689/12) i RGE núm. 7933/12, 7943/12, 7948/12, 7950/12, 7939/12, 7941/12, 7946/12, 7954/12, 7036/12, 7944/12, 7951/12, 7937/12, 7942/12, 7938/12, 8138/12 (Presentada en substitució de la 7940/12), 8131/12 (Presentada en substitució de la 7947/12), 7945/12, 8148/12 (Presentada en substitució de la 7955/12)i 7949/12. 2.- Interpel.lació RGE núm. 6040/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de frau fiscal. 3.- Moció RGE núm. 7885/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern amb la transparència. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7141/12. 4.- Compareixença del conseller de Turisme per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 819/12, relativa a política turística. (Escrit RGE núm. 7518/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista). 5.- Proposicions no de llei: RGE núm. 3216/11, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i més per Menorca, relativa a reforma constitucional i aportació de les comunitats autònomes a l'Estat; i RGE núm. 5940/12, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació legal dels dipòsits de fiances en arrendaments urbans.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Preguntes RGE núm. 2192/12, relativa a dèficit pressupostari i RGE núm. 2193/12, relativa a dèficit,de la Sra. Aguiló i Bennàsar. 2-Compareixença RGE núm. 3103/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el pla de retallades en finançament. DESCONVOCADA
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
24/10/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Preguntes RGE núm. 3398/12, de la Sra. Costa i Serra, relativa a cursos de l'EBAP; RGE núm. 6756/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a requisit del català als ajuntaments, i RGE núm. 6757/12, del Sr. Martí i Llufriu, relativa a Maó. 2- Proposició no de llei RGE núm. 6494/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desplaçaments de l'Audiència Provincial a les illes menors. 3- Debat i votació dels escrits següents: RGE núm. 4250/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se sol·licita que el President del Parlament, en aplicació de l'article 46 del Reglament de la cambra, adopti l'acord de recaptar la presència del Sr. José María Rodríguez Barberá, delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre els dispositius dels cossos i forces de seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i, en general, a tot Mallorca, amb motiu de les diverses mobilitzacions ciutadanes de protesta, i RGE núm. 4258/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual sol·licita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, mitjançant el President del Parlament, adopti l'acord de recaptar la presència del delegat del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les mesures policials en els pobles de Mallorca.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT
Sala Verda
OD: 1.- Proposició no de Llei RGE núm. 5766/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la necessitat d'assegurar l'ús dins el sistema nacional de salut de les tecnologies sanitàries que són efectives, segures i eficients.2.-Proposició no de Llei RGE núm. 4758/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i més per Menorca, relativa a estudi dels plans de viabilitat dels hospitals sociosanitaris de Mallorca elaborats pel col·lectiu de professionals.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6868/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig a la importació de fems des d'Europa per tal d'incinerar-los a Mallorca, i RGE núm. 7338/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversió al Port de Ciutadella.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
25/10/2012
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats. (Procedent del Decret llei 7/2012).
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5801/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVeds-Entesa i Més per Menorca, relativa a crisi i les ONG de cooperació, i RGE núm. 6718/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no a la reforma de la Llei orgànica 2/2012, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.
16:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 2168/12, del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sol·licitada per quatre diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i Esports adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre retalls en matèria educativa.
17:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
30/10/2012
10:20
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
1.- Preguntes: RGE núm. 8207/12, 8218/12, 8219/12, 8228/12, 8215/12, 8229/12, 8231/12, 8238/12, 8214/12, 8314/12 (presentada en substitució de la 8230/12), 8220/12, 8213/12, 8216/12, 8212/12, 8217/12, 8315/12 (presentada en substitució de la 8233/12), 8221/12, 8208/12, 8232/12. 2.-Interpel.lació RGE núm. 7522/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general econòmica. 3.- Moció RGE núm. 8075/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en tractament de residus. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 7427/12. 4.- Compareixença del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per tal de retre compte del compliment de la Moció RGE núm. 3576/11, relativa a política econòmica del Govern. (Escrit RGE núm. 7887/12, presentat pel Grup Parlamentari Socialista) 5.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 1306/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a adopció de mesures tributàries addicionals per a la reducció del dèficit públic.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Compareixença RGE núm. 7700/12, de la senadora en representació de les Illes Balears, Sra. Maria Antònia Garau i Juan, sol·licitada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, per tal d'informar sobre el seu posicionament en relació amb els pressuposts generals de l'Estat per al 2013. 2-Preguntes RGE núm. 2923/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (IV), RGE núm. 2924/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (V), RGE núm. 2925/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (VI), RGE núm. 2926/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (VII), RGE núm. 2927/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (VIII), RGE núm. 2928/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (III), RGE núm. 2929/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (II) i RGE núm. 2931/12, relativa a dinar en el restaurant Tristan (I), totes del Sr. Diéguez i Seguí, i les RGE núm. 4217/12, relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (I), RGE núm. 4218/12, relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (II), RGE núm. 4219/12, relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (III) i RGE núm. 4220/12, relativa a Pla d'eficiència de recaptació de tributs (IV), del Sr. Boned i Roig.
17:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
31/10/2012
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença RGE núm. 3757/12, del conseller d'Administracions Públiques, sol·licitada per 4 diputats membres de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal d'informar sobre el finançament dels consells insulars, i compareixença RGE núm. 6733/12, del vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, en compliment de l'acord adoptat per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 24 d'octubre de 2012, per tal d'informar sobre el nou model de finançament definitiu dels consells insulars.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conjunta d'un representant del col·legi oficial de treball social de les Illes Balears i d'un representant del col·legi d'educadores i d'educadors socials de les Illes Balears, acordada per la Comissió de Salut, a sol·licitud dela ponència sobre l'impuls a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal d'exposar el seu punt de vista de la salut mental a les Illes Balears.
16:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de Llei RGE núm. 7357/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais naturals i Proposició no de Llei RGE núm. 7519/12, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca, relativa a importació a Mallorca de residus.
18:35
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.