AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/11/2015 a 30/11/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
03/11/2015
09:45
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes que s'hagin presentat a la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
09:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 7867/15, 7865/15, 8183/15 (presentada en substitució de la 7883/15), 7884/15 (ajornada amb l'escrit RGE núm. 8238/15), 7866/15, 7882/15, 7885/15, 7863/15, 7869/15, 7877/15, 8253/15 (presentada en substitució de la 7864/15), 7879/15, 7861/15, 7868/15 (ajornada amb l'escrit RGE núm. 8237/15), 7880/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 5026/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament. III.- Moció RGE núm. 7685/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a renda bàsica progressiva. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4560/15. IV.- Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIMECRES
04/11/2015
10:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació i Universitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Treball, Comerç i Indústria per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIJOUS
05/11/2015
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. OD: 1- Constitució Ponència. 2- Nomenament coordinador/a. 3- Redacció informe.
10:15
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:20
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Compareixença Vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
12:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei de pressupots generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Territori, Energia i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm.8181/15).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Participació, Transparència i Cultura per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DIVENDRES
06/11/2015
10:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença Ens Públics de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (escrit RGE núm. 8181/15).
DILLUNS
09/11/2015
14:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016
DIMARTS
10/11/2015
09:30
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD.1. Determinar el núm. de preguntes a incorporar als ordres dels dies de les sessions de control. 2. Distribució proporcional de les preguntes. 3. Altres assumptes en relació al funcionament d'aquesta comissió.
09:50
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes:1.- RGE núm. 7884/15 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 7868/15 (ajornada a la sessió anterior), RGE núm. 8280/15 (sol·licitat l'ajornament amb l'escrit RGE núm. 8422/15), 8282/15, 8289/15, 8291/15, 8279/15, 8284/15, 8287/15, 8290/15, 8281/15, 8283/15, 8292/15, 8275/15, 8286/15, 8331/15 (presentada en substitució de la 8288/15), i 8285/15. II.- Intepel.lació RGE núm. 4562/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments. III.- Moció RGE núm. 8233/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política en matèria de discapacitat. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4561/15. IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 5483/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa de l'Estat de dret i la cohesió d'Espanya. 2.- RGE núm. 4568/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència per tal d'elaborar una proposta de text de la Llei del tercer sector.
DIMECRES
11/11/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, dels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de Llei RGE núm. 6639/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola de malalts i RGE núm. 7147/15, presentada pel Grup Parlamentari el Pi-PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a aixecament de la congelació de la carrera professional als sanitaris i recuperació progressiva a partir de 2016.(Retirada mitjançant l'escrit RGE núm. 8323/15).
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5841/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a inici de les gestions per declarar Tagomago i els illots de llevant com a reserva natural i marítima, i RGE núm. 7237/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, i Podem Illes Balears, relativa a accions urgents de millora d'abastiment d'energia elèctrica a l'illa de Formentera.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/11/2015
09:00
PONÈNCIA D'ESTUDI DE LES MODIFICACIONS DEL REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Verda
OD: Continuació del treball de la ponència d'estudi
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7653/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació de la composició dels Comitès de Coordinació Aeroportuària i de la regulació de les Comissions de Coordinació d'Aeroport.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
DESCONVOCADA.OD: 1. Qualificar les preguntes presentades.2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes de la Sra. Fernández i Herranz RGE núm. 6978/15, relativa a renda social, 3; RGE núm. 6988/15, relativa a renda social, 1; RGE núm. 6989/15, relativa a renda social, 2; RGE núm. 6979/15, relativa a pressupost de la renda mínima d'inserció i de la renda activa d'inserció; RGE núm. 6980/15, relativa a pressupost del Pla de prestacions bàsiques; RGE núm. 6981/15, relativa a fons d'emergència social, 1; RGE núm. 6982/15, relativa a fons d'emergència social, 2; RGE núm. 6983/15, relativa a fons d'emergència social, 3, i RGE núm. 6984/15, relativa a fons d'emergència social, 4.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
17/11/2015
09:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Adopció d'acord en relació a l'ordenació dels debats relatius al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, al si de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 8280/15 (ajornada a la sessió anterior), 8450/15, 8456/15, 8459/15, 8449/15, 8452/15, 8454/15, 8458/15, 8462/15, 8463/15, 8455/15, 8518/15 (presentada en substitució de la 8453/15), 8457/15, 8448/15, 8451/15 i 8460/15. II.- Designació dels membres del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears. III.- Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016 (RGE núm. 8180/15), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 8379/15, presentada pel Grup Parlamentari Mixt; RGE núm. 8380/15 (complementada amb l'escrit RGE núm. 8387/15), presentada pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS i RGE núm. 8399/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular i fixació de les quantitats globals.
DIMECRES
18/11/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 4986/15, dels senadors elegits pel Parlament en representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sol·licitada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca, per tal d'informar de la seva activitat al Senat en relació amb diversos temes.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7593/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la millora de l'accessibilitat al nou Hospital Can Misses i RGE núm.8241/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ,relativa a manteniment de l'Hospital de Manacor.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6077/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a Port de Sanitja, Menorca, i RGE núm. 6162/15, presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, i Podem Illes Balears, relativa a contracte d'obligació de servei públic per el transport marítim amb la península.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
19/11/2015
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 6633/15, del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitada per 3 diputats membres de la Comissió de Turisme, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la política del Govern en relació amb el Palau de Congressos.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6791/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut laboral, i RGE núm. 7711/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a historial social únic i homologat per a totes les administracions i entitats.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7691/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures de suport als centres educatius amb desequilibri social, i RGE núm. 8240/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a convocatòria de catedràtics de secundària.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
24/11/2015
09:50
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Preguntes:RGE núm. 8614/15, 8619/15, 8621/15, 8622/15, 8612/15, 8624/15, 8613/15, 8616/15, 8625/15, 8609/15, 8617/15, 8615/15, 8620/15, 8610/15, 8618/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 7889/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei agrària. III.- Mocions: RGE núm. 8368/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a control del dèficit i nivell d'endeutament. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 5026/15 i RGE núm. 8531/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla contra desnonaments. Derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 4562/15. IV.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, de la Proposició de llei RGE núm. 5970/15, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Podem Illes Balears, de modificació de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de la comissió general de consells insulars.VI.- Debat i votació, si n'és el cas, de la Proposició de llei RGE núm. 4281/15, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, de la comissió general de consells insulars.
DIMECRES
25/11/2015
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat de la memòria de la Fiscalia de les Illes Balears de l'any 2015 (exercici 2014), presentada pel Fiscal Superior mitjançant l'escrit RGE núm. 6422/15.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
13:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
En tot cas,un cop finalitzada la Junta de Portaveus.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:1-Preguntes, del Sr. Serra i Ferrer.RGE núm. 5680/15, relativa a llistes d'espera (I). RGE núm. 5691/15, relativa a implantació del document temporal d'atenció sanitària i RGE núm. 5692/15, relativa a obertura dels centres de salut a les tardes.2-Compareixença RGE núm. 7095/15, presentada pels Grup Parlamentari Mixt (Ciudadanos-Partido de la ciudadania i Gent X Formentera), mitjançant la qual se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per tal d'informar sobre polítiques i serveis públics d'assistència a la salut mental a les Illes Balears (complementat amb l'escrit RGE núm. 7330/15).
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6078/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a instal·lació de dos ducs d'alba al port de Ciutadella, i RGE núm. 6792/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del caràcter públic de les finques i instal·lacions de titularitat del Ministeri de Defensa afectades per la proposta per a la racionalització i la utilització eficient del patrimoni immobiliari del Ministeri de Defensa (PREPIDEF).
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
26/11/2015
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8461/15, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa a estudi per posar ordre a la saturació de rent a cars i garantir un servei de qualitat, i RGE núm. 8465/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguiment, interpretació i acompliment de les condicions de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic per als vols en les rutes entre illes.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 7365/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a fracàs escolar; RGE núm. 7366/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa a amiant; RGE núm. 7367/15, del Sr. Aguilera i Carrillo, relativa retorn a centres ordinaris; RGE núm. 7398/15, del Sr. Lafuente i Mir, relativa a Conservatori de Música de Maó, i RGE núm. 7399/15, del Sr. Lafuente i Mir, relativa a Escola d'Adults de Maó.
16:35
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
19:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.