AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/11/2017 a 30/11/2017

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIJOUS
02/11/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 12773/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa al diàleg, la fraternitat i la convivència amb el poble de Catalunya; i RGE núm. 12996/17, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, El PI-Proposta per les Illes Balears i Mixt, relativa a actuacions en relació a la infància i adolescència.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un pacte educatiu'. OD: Pla de treball.
DIMARTS
07/11/2017
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Jurament o promesa del nou diputat o diputada, si n'és el cas. II. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. III. Preguntes RGE núm. 14189/17, 14159/17, 14178/17, 14179/17, 14186/17, 14176/17, 14180/17, 14184/17, 14187/17, 14188/17, 14185/17, 14158/17, 14181/17, 14177/17 i 14190/17. IV. Interpel·lació RGE núm. 10138/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la gestió de l'esport. V. Mocions: 1. RGE núm. 13269/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a Pla de lluita contra la Xylella, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10783/17. 2. RGE núm. 13923/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'anomenat Pla Juncker, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 6400/17. VI. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de Llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada. VII. Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de Llei RGE núm. 9463/17, de modificació del Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el procediment de vinculació de centres privats d'atenció especialitzada, amb l'esmena RGE núm. 13676/17, presentada per tres cinquenes parts dels membres de la cambra.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Presidència per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
DIMECRES
08/11/2017
09:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller d'Educació i Universitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Serveis Socials i Cooperació per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Cultura, Participació i Esports per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
DIJOUS
09/11/2017
09:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Treball, Comerç i Indústria per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
12:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença conseller de Territori, Energia i Mobilitat per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
18:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença consellera de Salut per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
DIVENDRES
10/11/2017
09:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (escrit RGE núm. 14156/17).
12:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: Continuació redacció de l'Informe.
12:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
14/11/2017
09:40
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de properes sessions de la Comissió.
09:50
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes a la totalitat presentades al Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 14179/17 (ajornada a la sessió anterior), 14837/17, 14833/17, 14848/17, 14840/17, 14836/17, 14834/17, 14839/17, 14847/17, 14835/17, 14832/17, 14842/17, 14846/17, 14841/17 i 14838/17. II. Interpel·lació RGE núm. 10139/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'evolució del mercat laboral. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 12742/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a responsabilitat en la contractació amb les empreses del Sr. Jaume Garau Taberner. 2. RGE núm. 5725/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació d'òrgans unipersonals de l'IBAVI.
16:30
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compareixença de la directora/gerent de l'Agència Tributària de les Illes Balears, sol·licitada conjuntament pels Grups Parlamentaris Popular, Socialista, Podem Illes Balears, Més per Mallorca, Més per Menorca, El Pi-Proposta per les Illes Balears, i Mixt, per tal d'explicar l'informe de funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a l'any 2016 (escrit RGE núm. 12402/17 aprovat per la Comissió a la sessió de dia 17.10.17). 2. Escrit RGE núm. 8493/17, presentat per la presidenta de l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'informe de funcionament de l'Agència Tributària de les Illes Balears corresponent a l'any 2016.
DIMECRES
15/11/2017
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. OD: Redacció Informe
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència d'estudi per a la regulació dels clubs socials de cànnabis (CSC) i l'ús terapèutic del cànnabis. OD: Redacció de les conclusions.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10406/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a canvi d'ubicació de la central elèctrica de Gesa-Endesa de Maó, i RGE núm. 10996/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a la reducció de l'abocament d'aigües depurades a través d'emissaris submarins a la badia d'Alcúdia.
DIJOUS
16/11/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:Proposicions no de llei RGE núm. 7877/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de les condicions per al desenvolupament dels oficis artesans, i RGE núm. 8427/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a contractació pública també per a les petites i mitjanes empreses.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Adopció d'acord per recaptar la compareixença dels representants de la Plataforma Illes per un Pacte i del Consell Escolar de les Illes Balears (art. 46 RPIB). 2-Proposicions no de llei RGE núm. 9338/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment de les ajudes a centres d'educació infantil; i RGE núm. 9560/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a refrigeració i eficiència energètica en els centres docents.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMARTS
21/11/2017
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:10
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:15
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 15133/17, 15067/17, 15137/17, 15138/17, 15134/17, 15245 (presentada en substitució de la RGE núm. 15136/17), 15142/17, 15143/17, 15246 (presentada en substitució de la RGE núm. 15141/17), 15140/17, 15139/17, 14842/17 (ajornada a la sessió anterior), 15147/17, 14846/17 (ajornada a la sessió anterior), 14841/17 (ajornada a la sessió anterior), 14838/17 (ajornada a la sessió anterior), 15205 (presentada en substitució de la RGE núm. 15148/17), 15135/17 (presentada en substitució de la RGE núm. 15135/17), i 15144/17 (presentada en substitució de la RGE núm. 15144/17). II. Interpel·lació RGE núm. 10825/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'Ens Públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears. III. Debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018 (RGE núm. 14156/17), amb les esmenes a la totalitat de devolució: RGE núm. 14947/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular; RGE núm. 14949/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt i RGE núm. 14970/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears.
DIMECRES
22/11/2017
10:00
Comissió no permanent estudi avaluar autogovern real IB

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Debat i votació del Pla de treball de la Comissió.
10:05
Comissió no permanent estudi avaluar autogovern real IB

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Adopció d'acord en relació amb el Pla de treball aprovat.
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
23/11/2017
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 11000/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a tracte igualitari als viatges de l'IMSERSO i RGE núm. 12546/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a l'estació d'investigació de Can Marroig. (DESCONVOCADA).
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.(DESCONVOCADA).
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 10134/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa campanya per a la difusió del Pacte ReAcció; i RGE núm. 14155/17, dels Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears i MÉS per Mallorca, relativa al Dia Internacional contra la violència de gènere.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença dels representants de la coordinadora del col·lectiu Illes per una Pacte, Sr. Bernat Alemany, Sra. Gemma Cardona, Sra. Pepita Costa, Sra. Jerònima Muñoz, Sr. Llorenç Llop, Sra. Joana M. Mas i Sra. Marta Sintes, per tal que informin sobre el procés d'elaboració del document anomenat 'Pacte per l'Educació de les Illes Balears', com també dels obstacles amb que s'han trobat durant l'esmentat procés d'elaboració.
DIMARTS
28/11/2017
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes parcials presentades al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
09:50
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10218/17, de l'habitatge de les Illes Balears.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 15314/17, 15311/17, 15437/17 (presentada en substitució de la 15315/17), 15307/17, 15321/17, 15308/17, 15309/17, 15316/17, 15318/17, 15313/17, 15312/17, 15264/17, 15306/17, 15319/17 i 15438/17 (presentada en substitució de la 15317/17). II. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la corrupció a les Illes Balears. III. Interpel·lació RGE núm. 14012/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a matèria d'adoctrinament a centres educatius. IV. Mocions: 1. RGE núm. 14958/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la gestió de l'esport, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 10138/17. 2. RGE núm. 15230/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'evolució del mercat laboral, derivada del debat de la Interpel·lació 10139/17. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6266/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment de l'obligació de transparència de resoldre reclamacions ciutadanes en matèria d'informació pública. 2. RGE núm. 15304/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a Pla de transició energètica de les Illes Balears.
DIMECRES
29/11/2017
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5848/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a privatització del Registre Civil; i RGE núm. 8798/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acció concertada de les administracions públiques en matèria d'habitatge.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compareixença, aprovada a la sessió de la Comissió de Salut de dia 18.10.17, de la consellera de Salut, per informar sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears (escrit RGE núm. 11849/17). 2. Pregunta amb sol·licitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 14895/17, presentada per la Sra. Mª Montserrat Seijas i Patiño del GP Mixt, relativa a llistes d'espera.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 14856/17, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a extinció dels vessaments contaminats al torrent Solleric.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
30/11/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:30
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença, aprovada a la sessió de la Comissió de Turisme de dia 28.09.17, del vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, Sr. Gabriel Barceló,a l'objecte que informi del destí i estat d'execució de les inversions realitzades d'acord amb el que s'estableix a l'article 19 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost d'estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (escrit RGE núm. 9866/17).
10:35
COMISSIÓ DE TURISME

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 10169/17, a iniciativa pròpia del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per informar sobre el futur Pla d'Indústria de les Illes Balears.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 10349/17, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la cadira d'Antonio Maceo.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. En acabar la Comissió. OD: Continuació dels treballs.
17:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença dels representants del Consell Escolar de les Illes Balears que hagin emès un vot discrepant del de la majoria que permeté aprovar el document anomenat 'Pacte per l'Educació de les Illes Balears', per tal d'explicar les raons que fonamentaren el seu vot. Representant de CCOO Illes Balears, Sr. Antoni Baos i representant de STEI-i, Sr. Gabriel Caldentey.
17:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu'. En acabar la Comissió. OD: Aprovar la segona fase del Pla de treball.