AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2014 a 31/12/2014

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
02/12/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10537 i 10534/14 (ajornades a la sessió anterior), 10650, 10661, 10662, 10658, 10663, 10655, 10664, 10665, 10656, 10657, 10654, 10666, 10652, 10653, 10659, 11364 (presentada en substitució de la 10660) i 10667/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 9081/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria educativa. III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Economia del Projecte de llei RGE núm. 8525/14, agrària de les Illes Balears. IV.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 8676/14, de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 9123/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 9902/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. V.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 1/2014, de 14 de novembre, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de les Illes Balears (escrit RGE núm. 10614/14). VI.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2014, de 21 de novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (escrit RGE núm. 10651/14).
18:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits RGE núm. 11321/14, del Grup Parlamentari Socialista, RGE núm. 11322/14, del Grup Parlamentari MÉS i RGE núm. 11323/14, del Grup Parlamentari Popular. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:10
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
O, en tot cas, acabat el Ple. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència, 2-Nomenament del coordinador/a, 3-Redacció de l'Informe.
DIMECRES
03/12/2014
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
04/12/2014
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
05/12/2014
12:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic: Aprovació del Pla de treball
12:05
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Estudi de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió
DIMARTS
09/12/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 11534, 114532, 11533, 11535, 11543, 11547, 11548, 11545, 11540, 11544, 11546, 11537, 11539, 11536, 11538, 11541, 11542 i 11549/14. II.- Interpel.lació RGE núm. 4073/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de salut. III.- Moció RGE núm. 11361/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política d'ingressos (derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 817/13). IV.- Debats de presa en consideració de les Proposicions de llei: RGE núm. 3837/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, de transparència, bona administració i del bon govern de les Illes Balears; RGE núm. 6929/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a deducció per la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques; i RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears. V.- Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries durant el mes de gener, per tal de dur a terme l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 10595/14, presentada pel Grup Parlamentari Popular, de règim sancionador en matèria d'activitats marítimes, nàutiques i subaquàtiques (esportives i recreatives) a les Illes Balears (escrit RGE núm. 10674/14, presentat per 13 diputats del Grup Parlamentari Popular).
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.
DIMECRES
10/12/2014
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de mati, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015
DIJOUS
11/12/2014
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessió de matí. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015
17:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1- Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2- Continuació de l'estudi de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió.
DIVENDRES
12/12/2014
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DILLUNS
15/12/2014
18:00
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2.-Adopció d'acord sobre la transcripció literal de les actes de les reunions de la Mesa de la Comissió. 3.-Continuació de l'estudi de la programació del pla de treball acordat per la Comissió.
DIMARTS
16/12/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.
DIMECRES
17/12/2014
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
DIJOUS
18/12/2014
08:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.-Preguntes: RGE núm. 11670, 11669, 11689, 11677, 11685, 11668, 11672, 11679, 11683, 11684, 11680, 11671, 11681, 11678, 11682, 11686, 11688, 11673/14. II.- Interpel·lació RGE núm. 11628/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de personal docent i càrrecs públics. III.- Debat i votació de dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears. IV.- Debat i votació de les esmenes a la totalitat, presentades al Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears: RGE núm. 10403/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm. 10417/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista. V.- Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 3/2014, de 5 de desembre, de mesures urgents destinades a potenciar la qualitat, la competitivitat i la desestacionalització turística a les Illes Balears
17:30
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11658/14, dels grups parlamentaris Popular i MÉS, conté el pla de treball únic integrat en base a les propostes aprovades per la Comissió. 2-Debat i votació de l'escrit RGE núm. 11633/14, del Grup Parlamentari Socialista, de modificació del pla de treball de la Comissió No Permanent
17:35
CNP INVESTIGACIÓ HOSPITAL SON ESPASES

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1-Admissió a tràmit i adopció d'acord respecte de la tramitació dels escrits que s'hagin presentat fins a la data. 2-Continuació de la programació del Pla de treball acordat per la Comissió
DIVENDRES
19/12/2014
12:00
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Escrit RGE núm. 10354/14, presentat pel Diputat Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual comunica alteració de les circumstàncies respecte de la seva declaració a efectes d'incompatibilitat. 2- Escrit RGE núm. 10435/14, presentat per l'Ajuntament de Pollença, relatiu a aprovació de l'autorització de compatibilitat al Diputat Sr. Jaume Carbonero Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, amb el càrrec electiu de membre de l'assemblea legislativa de la CAIB.
DIMARTS
23/12/2014
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat