AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2015 a 31/12/2015

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/12/2015
09:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: 1.- RGE núm. 8871/15, 8874/15, 8875/15, 8893/15, 8894/15, 8873/15, 8895/15, 8866/15, 8876/15, 8872/15, 8865/15, 9657/15 (presentada en substitució de la 8868/15), 8867/15, 9661/15 (presentada en substitució de la 8892/15) i 8877/15. II.- Interpel.lació RGE núm. 4563/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic. III.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 4982/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'una ponència d'estudi en relació amb la composició del Ple del Consell Insular de Formentera. 2.-RGE núm. 5050/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a incentius al sector audiovisual de les Illes Balears. 3.- RGE núm. 5128/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a dotació turisme diferenciat a Menorca.
14:05
COMISSIÓ DE PETICIONS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Escrit RGE núm. 6111/15, del Sr. Esteban Jerez Aramburu, mitjançant el qual sol·licita informació sobre el perquè del pagament per la targeta sanitària.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions d'horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament coordinador/a; 3-Redacció de l'informe.
DIMECRES
02/12/2015
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIJOUS
03/12/2015
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Redacció de l'Informe.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
O, en tot cas, acabat l'Informe de la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió
DIVENDRES
04/12/2015
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIMECRES
09/12/2015
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia:I.- Preguntes: RGE núm. 9740/15, 9734/15, 9742/15, 9743/15, 9731/15, 9732/15, 9735/15, 9738/15, 9729/15, 9736/15, 9730/15, 9733/15, 9741/15, 9739/15, 9737/15, II.- Interpel.lació RGE núm. 8752/15, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a política de protecció del territori. III.- Moció RGE núm. 9632/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació de la Llei agrària. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 7889/15. IV.- Elecció de membres del Consell Consultiu de les Illes Balears. V.- Elecció del director o directora general i membres del Consell de Direcció de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears. VI.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012. VII.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE núm. 8573/15, de recuperació parcial l'any 2015 de la paga extraordinària i l'addicional, o l'equivalent, del mes de desembre de 2012, si escau, amb l'esmena RGE núm. 9663/15.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
DIJOUS
10/12/2015
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIVENDRES
11/12/2015
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016.
13:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala de Passes Perdudes
 
DIMARTS
15/12/2015
09:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I.- Preguntes: RGE núm. 10073/15,10081/15, 10077/15, p10080/15, 10083/15, 10075/15, 10078/15, 10068/15, 10076/15, 10070/15, 10074/15, 10014/15, 10069/15, 10082/15 i 10263/15 (Presentada en substitució de la 10079/15). II.- Interpel.lació RGE núm. 5260/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model de finançament autonòmic. III.- Moció RGE núm. 9927/15, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a rescat energètic. Derivada del debat de la interpel.lació RGE núm. 4563/15. IV.- Proposicions no de llei: 1.- RGE núm. 4362/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a dret universal a rebre atenció sanitària. 2.- RGE núm. 5398/15, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció de l'IVA per a béns i activitats culturals.
DIMECRES
16/12/2015
10:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIVENDRES
18/12/2015
09:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DILLUNS
21/12/2015
09:30
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 4821/15, del Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, de modificació de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I.- Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2016. II.- Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de les Proposicions de llei RGE núm. 4821/15 i 10274/15, així com de l'elecció dels membres del Consell Assessor de l'Ens Públic de radiotelevisió de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 10322/15, presentat per 33 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca). III.- Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de la Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMARTS
22/12/2015
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala de Juntes
En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària del matí.
DIMECRES
23/12/2015
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació de l'ordre del dia de la sessió anterior.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
En tot cas, en acabar la sessió plenària.