AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2017 a 31/12/2017

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIVENDRES
01/12/2017
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament coordinador/a. 3-Redacció de l'informe.
DILLUNS
04/12/2017
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Groga
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018. Si n'és el cas, en sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMARTS
05/12/2017
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16545/17, 16543/17, 16483/17, 16532/17, 16544/17, 16533/17, 16537/17, 16734/17 (presentada en substitució de la RGE núm.16540/17), 16541/17, 16542/17, 16529/17, 16731/17 (presentada en substitució de la RGE núm.16535/17), 16538/17, 16534/17 i 16546/17. II. Interpel·lació RGE núm. 10140/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb els ingressos tributaris i l'endeutament. III. Moció RGE núm. 15363/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació a l'Ens Públic Gestió Sanitària i Assistencial de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació. RGE núm. 10825/17. IV. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del Projecte de llei RGE núm. 7657/17, d'urbanisme de les Illes Balears. V. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del Projecte de llei RGE núm. 9443/17, de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears.
18:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, en acabar el Ple).
19:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
(en tot cas, en acabar la sessió de la Mesa del Parlament).
DIMARTS
12/12/2017
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16533/17 (ajornada a la sessió anterior), 16969/17, 16961/17, 16968/17, 16986 (presentada en substitució de la 16960/17), 16971/17, 16972/17, 16967/17, 16957/17, 16963/17, 16966/17, 16964/17, 16965/17, 16973/17, 16962/17 i 16970/17. II. Elecció d'un membre del Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. III. Interpel·lació RGE núm. 10409/17, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació al model turístic. IV. Moció RGE núm. 16723/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a adoctrinaments en centres educatius, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 14012/17. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 11997/16, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a elaboració d'un pla balear de dotació i millora de les xarxes de clavegueram. 2. RGE núm. 16760/17, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els aeroports de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIMECRES
13/12/2017
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
19:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En tot cas, una vegada suspesa la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
14/12/2017
09:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Debat de les propostes.
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
18:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, en acabar la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. OD: 1. Informació a la Comissió sobre l'escrit RGE núm. 17040/17, presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'acord del Consell de Govern pel qual s'autoritzen i es comuniquen les modificacions produïdes posteriorment a l'excepció de les limitacions per a la imputació a exercicis futurs de les despeses pluriennals corresponents als concerts educatius 2017-2023. 2. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 16989/17, presentat pel vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme, sol·licitant la declaració d'excepció de límits de despesa pluriennal per la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
DIVENDRES
15/12/2017
10:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIMARTS
19/12/2017
09:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Per tal d'elaborar un proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears. OD: Continuació dels treballs.
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries a partir de dia 15 de gener de 2018, per tal que la Comissió de Cultura, Educació i Esports pugui dur a terme les compareixences sol·licitades en relació amb el procés d'elaboració del document "Pacte per l'Educació de les Illes Balears". (Escrit RGE núm. 17038/17, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i El Pi Proposta per les Illes Balears).II. Elecció del director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears.III. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIMECRES
20/12/2017
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació amb el debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
DIJOUS
21/12/2017
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei de llei RGE núm. 14156/17, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018.
13:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, en acabar el Ple).
16:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar el Ple. Ponència per a l'estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per 'Illes per un Pacte Educatiu'. OD: Pla de treball.