AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2018 a 31/12/2018

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
03/12/2018
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió de matí. OD: 1. Constitució de la Ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'Informe.
17:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
DIMARTS
04/12/2018
08:45
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificació de les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 10874/18, per a la sostenibilitat mediambiental i econòmica de l'illa de Formentera. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificar les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, relativa a modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 13585/18 (ajornada a la sessió anterior), 14595/18, 14594/18, 14586/18, 14587/18, 14597/18, 14784/18 (presentada en substitució de la 14588/18), 14737/18 (presentada en substitució de la 14592/18), 14596/18, 14598/18, 14599/18, 14589/18, 14601/18, 14591/18 i 14600/18. II. Interpel·lació RGE núm. 12663/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca pel que a fa a la gestió i actuació en les inundacions patides a Mallorca en el passat mes d'octubre. III. Compareixença de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2898/18, relativa a la Unitat Militar d'Emergències (UME) a les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 13440/18, presentat pel Grup Parlamentari Popular). IV. Moció RGE núm. 13620/18, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a cos integral d'actuació en situació de risc, derivada del debat de la Interpel.lació RGE núm. 11713/18. V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14575/18, presentada per tots els grups parlamentaris, relativa a suport a les famílies de les persones desaparegudes. 2. RGE núm. 13553/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a tancament de la central tèrmica d'Es Murterar. VI. Debat de presa en consideració de l'escrit RGE núm. 13187/18, presentat per la Comissió Tècnica Interinsular, com a proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.VII. Comunicació de la designació (conformement amb l'establert a l'article 186 del Reglament del Parlament) dels diputats i/o les diputades encarregats de defensar en el Congrés dels Diputats la Proposició de llei RGE núm. 14160/17, de modificació de l'article 25 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'ordenació del comerç minorista.
09:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
En tot cas, en acabar la sessió plenària. Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió d'horabaixa. OD: Continuació redacció de l'informe.
DIMECRES
05/12/2018
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, en sessió de matí. OD: Continuació redacció de l'informe.
11:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
13:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Junta de Portaveus. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
10/12/2018
10:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 6542/18, agrària de les Illes Balears.
17:00
COMISSIÓ DE REGLAMENT

Reunió de Ponència
Sala Groga
Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades. OD: Revisió del document de treball.
DIMARTS
11/12/2018
08:45
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1.Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11012/18, de Microcooperatives de les Illes Balears 2.Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
08:50
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Qualificació de les esmenes presentades a la Proposició de llei RGE núm. 10528/18, relativa a mesures de protecció de la badia de Sant Antoni de Portmany.
08:55
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 14599/18 (ajornada a la sessió anterior), 14944/18, 14935/18, 14947/18, 14949/18, 14938/18, 14948/18, 14936/18, 14946/18, 14943/18, 15138/18 (presentada en substitució de la 14945/18), 14881/18, 14931/18, 14939/18, 14937/18 i 14950/18. II. Interpel·lació RGE núm. 13546/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a transició energètica. III. Moció RGE núm. 14768/18, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria energètica a l'illa de Menorca, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 13080/18. IV. Elecció d'un membre del Consell de Direcció de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. V. Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 4/2018, de 23 de novembre, de concessió de crèdits suplementaris per atendre despeses inajornables derivades de sentències judicials pendents de pagament en l'àmbit de la Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears, amb càrrec als pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2018; i de modificació del Decret llei 2/2018, de 18 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (escrit RGE núm. 14780/18, del Govern de les Illes Balears). VI. Debat i votació del dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial de la Proposició de llei RGE núm. 16726/17, de camins públics i rutes d'interès excursionista de Mallorca. VII. Compareixença del conseller de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de les Illes Balears, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2154/18, relativa a la bonificació del transport interinsular de mercaderies (escrit RGE núm. 13643/18, presentat pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca).
17:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
12/12/2018
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
DIJOUS
13/12/2018
10:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En sessions de matí i horabaixa. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIVENDRES
14/12/2018
11:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
12:30
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD:-Aprovació de les orientacions, objectius i requisits de l'encàrrec a l'Oficina anticorrupció per a la contractació d'una consultora especialitzada en auditories ciutadanes del deute i les polítiques públiques.
12:35
Comissió no permanent sobre l'auditoria del deute

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DILLUNS
17/12/2018
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa a la Proposició de llei RGE núm. 6802/18, de modificació de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de creació del col·legi professional de docents de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
10:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 7154/18, de residus i sòls contaminants de les Illes Balears. OD: Continuació elaboració informe.
16:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 10873/18, de modificació de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència; 2-Nomenament del coordinador o coordinadora; 3-Redacció de l'Informe.
18:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 9932/18, de canvi climàtic i transició energètica. OD: 1. Constitució ponència. 2. Nomenament coordinador/a. 3. Redacció de l'informe.
DIMARTS
18/12/2018
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia I. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries de dia 7 de gener fins a dia 31 de gener de 2019, per tal de procedir a l'estudi, tramitació i aprovació, si pertoca, de la Ponència d'estudi de les modificacions de la norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de la cambra, millorar la seva transparència i afavorir la participació dels ciutadans, la societat civil, institucions i entitats acreditades; dels projectes de llei RGE núm. 9932/18, 7154/18, 10873/18, 8320/18, 10874/18, 11012/18, 8321/18, 6542/18, 7503/18; de les Proposicions de llei RGE núm. 6802/18, 10528/18, 14764/18; i de la Proposta de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca, RGE núm. 13187/18 (escrit RGE núm. 15227/18, presentat per 32 diputats de la Cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca, Podem Illes Balears i Mixt). II. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019.
DIMECRES
19/12/2018
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
DIJOUS
20/12/2018
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Continuació del debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 11784/18, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019
13:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària).