AGENDA MENSUAL del Parlament de dia 01/12/2020 a 31/12/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
01/12/2020
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 16383/20, 16374/20, 16384/20, 16378/20, 16388/20, 16382/20, 16367/20, 16380/20, 16385/20, 16379/20, 16381/20, 16386/20, 16375/20, 16273/20, 16391/20, 16377/20, 16389/20, 16390/20 i 16387/20. II. Interpel·lació RGE núm. 15874/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la immigració il·legal a les Illes Balears. III. Moció RGE núm. 16326/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió de les ajudes PDR i de la PAC, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15325/20. IV. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 14739/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a l'ocupació il·legal d'habitatges, garantia del dret de la propietat, la seguretat de les persones, béns i reforç de la convivència social a Balears i al conjunt d'Espanya. 2. RGE núm. 1951/20, complementada amb l'escrit RGE núm. 2149/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement de la insularitat. V. Elecció d'un membre Consell Assessor de Continguts i de Programació de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
DIMECRES
02/12/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
12:30
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença RGE núm. 9502/20, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia J. Gómez i Picard, sol·licitada pel procediment d'urgència per una cinquena part de diputats adscrits al Grup Parlamentari Popular, per informar sobre la classificació per colors de les persones infectades per COVID-19 a les residències de les Illes Balears.
12:35
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMECRES
09/12/2020
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 17544/20, 17538/20, 17540/20, 17543/20, 17542/20, 17546/20, 17545/20, 17547/20, 17636/20 (presentada en substitució de la 17548/20), 17549/20, 17532/20, 17534/20, 17530/20, 17637/20 (presentada en substitució de la 17539/20), 17529/20, 17541/20, 17533/20 (complementada amb l'escrit RGE núm. 17571/20) i 17550/20. II. Interpel·lació RGE núm. 14650/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, relativa a política del Govern de les Illes Balears sobre mesures per a la reactivació del sector de comerç. III. Moció RGE núm. 17482/20, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a espais naturals protegits, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 5973/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 13/2020, de 23 de novembre de 2020, pel qual s'estableixen mesures urgents per pal·liar els efectes de la situació creada per la COVID-19 en l'àmbit dels contractes de concessió de serveis de transport públic regular de persones per carretera d'ús general (RGE núm. 16400/20). V. Debat de presa en consideració de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 17480/20, complementat amb l'escrit 17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt).
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària, en sessió d'horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIJOUS
10/12/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIVENDRES
11/12/2020
09:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
En sessió de matí, horabaixa i vespre. OD: Dictaminar el Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DILLUNS
14/12/2020
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
 
DIMECRES
16/12/2020
08:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIJOUS
17/12/2020
08:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
DIVENDRES
18/12/2020
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Punt únic. Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Projecte de llei RGE núm. 15981/20, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021.
15:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)
15:30
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió de la Mesa del Parlament)
DIMARTS
22/12/2020
08:40
COMISSIÓ NO PERMANENT D'ESTUDI EN MATÈRIA DE PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE RECURSOS HÍDRICS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1- Constitució de la Comissió. 2- Elecció o proclamació dels membres de la Mesa de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 17949/20, 17899/20, 17955/20, 17958/20, 17897/20, 17942/20, 17956/20, 17951/20, 17953/20, 17954/20, 17957/20, 17952/20, 17895/20, 17948/20, 17896/20, 17940/20, 17898/20 i 17960/20. II. Interpel·lació RGE núm. 17680/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en matèria d'harmonització impositiva i sistema de finançament autonòmic. III. Moció RGE núm. 17654/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla per evitar l'increment de la immigració il·legal, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 15874/20. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 14/2020, de 9 de desembre, de mesures urgents en determinats sectors d'activitat administrativa. (Escrit RGE núm. 17828/20, del Govern de les Illes Balears). V. Votació de proposicions no de llei atesos els empats produïts en Comissió: 1. Proposició no de llei RGE núm. 15800/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a seguretat sanitària en l'accés als establiments d'allotjament turístic de les Illes Balears. 2. Apartats primer, tercer i sisè de la Proposició no de llei RGE núm. 15974/20, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a propostes urgents sobre el sector turístic. 3. Proposició no de llei RGE núm. 13971/20, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a replantejament del projecte de decret de zones vulnerables per la contaminació de nitrats de fonts agràries. 4. Punt número 3 de la Proposició no de llei RGE núm. 10843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19. 5. Apartats 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE núm. 14226/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves PCR i material COVID per als centres educatius de les Illes Balears. VI. Adopció d'acord sobre la celebració de sessions extraordinàries des de la finalització de l'actual període de sessions i fins dia 31 de gener, per tal que la Comissió de Reglament i la Ponència puguin dur a terme l'estudi per a l'elaboració d'un document de propostes de revisió i millora del Reglament del Parlament de les Illes Balears i d'actualització i adaptació a la situació generada per la pandèmia del coronavirus COVID-19. (Escrit RGE núm. 17444/20, presentat per 12 diputats de la cambra, adscrits als Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt). VII. Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el procediment directe i en lectura única a la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 17480/20, complementat amb l'escrit 17481/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua Baleares, El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt). VIII. Debat i votació, si n'és el cas, de la proposta de reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears.
14:30
MESA DEL PARLAMENT
Sala d'Actes
(en tot cas, un cop finalitzada la sessió plenària)