AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 04/11/2019 a 10/11/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
05/11/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 7423/19 (ajornada a la sessió anterior), 7635/19, 7639/19, 7642/19, 7627/19, 7569/19, 7630/19, 7641/19, 7634/19, 7637/19, 7638/19, 7640/19, 7633/19 7636/19, 7628/19, 7629/19, 7631/19, 7643/19 i 7568/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4068/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb la cultura. III. Moció RGE núm. 7487/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4066/19. IV. Votació de la Proposició no de llei RGE núm. 6095/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebaixa dels preus dels menús escolars (atès l'empat produït en comissió). V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 6868/19 (rectificada amb l'escrit RGE núm. 7652/19), dels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Socialista, relativa a resolució d'ajudes per a l'habitatge a Eivissa. 2. RGE núm. 6086/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement i homenatge d'estat a les víctimes i als exiliats de la dictadura franquista.
14:00
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En acabar el Ple. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Proposició no de llei RGE núm. 6475/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i Unidas Podemos, relativa a elaboració d'un pla estratègic d'acció exterior i de la Unió Europea. 2. Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm. 5112/19 (modificat mitjançant l'escrit 5344/19), del Grup Parlamentari Ciudadanos, mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, per tal d'informar sobre el contingut del pla d'ajustament requerit per la ministra d'Hisenda.
16:05
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
06/11/2019
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 4155/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, modificada mitjançant l'escrit RGE núm. 6690/19, relativa a auditoria integral (financera i operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes Balears i del seu Sector Públic Instrumental; i RGE núm. 5727/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a plans d'igualtat del personal educatiu, personal sanitari i personal del sector instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
14:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Salut, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 6893/19, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos i acordada per la Comissió de Salut de dia 30 d'octubre, per tal d'informar sobre el servei de transport aeri sanitari a les Illes Balears, i RGE núm. 6926/19, presentat per 3 diputats membres de la Comissió de Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, per tal d'informar sobre la situació en que es troba la concessió del transport aeri sanitari a les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comisió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 7341/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a millores de les emissions contaminants en els ports de Balears.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de a Comissió.
DIJOUS
07/11/2019
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Compliment de l'acord de la Mesa del Parlament en relació amb el Pla d'Estadística de les Illes Balears 2018-2021. 2. Proposició no de llei RGE núm. 7344/19, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a suport a les cambreres de pis.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1. Sol·licitud de compareixença RGE núm. 6867/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, del president de Red Elèctrica d'Espanya, Sr. Jordi Sevilla Segura, per explicar les actuacions dutes a terme per tal de garantir el subministrament elèctric de Menorca després de la interrupció patida l'octubre de 2018 i informi sobre la instal·lació del nou enllaç submarí. 2.Proposicions no de llei: RGE núm. 7340/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reobertura de l'expedient del Govern de les Illes Balears a Red Elèctrica d'Espanya SA pel tall de subministrament elèctric patit a Menorca l'octubre de 2018. RGE núm. 7391/19, presentada pel Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per cobrir situacions d'incobrament de nòmines per part dels treballadors d'empreses entre la presentació de fallida/concurs i la seva declaració judicial.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposicions no de llei RGE núm. 6862/19, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a adhesió al Tractat Vinculant de la ONU sobre empreses i drets humans i declaració de suport a la inclusió dels drets socials i ambientals en els actes de comerç i inversió i RGE núm. 7299/19, presentada pel GP Popular, relativa a construcció del centre geriàtric al municipi d'Es Migjorn Gran (Menorca).
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6348/19, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a llibertat d'escolarització.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.