AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 07/10/2019 a 13/10/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
08/10/2019
08:50
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes: RGE núm. 6363/19, 6368/19, 6353/19, 6355/19, 6358/19, 6362/19, 6364/19, 6477/19 (presentada en substitució de la 6365/19), 6367/19, 6369/19, 6389/19, 6361/19, 6366/19, 6352/19, 6471/19 (presentada en substitució de la 6360/19), 6354/19 (complementada amb l'escrit RGE núm. 6418/19), 6357/19 i 6472/19 (presentada en substitució de la 6356/19). II. Interpel·lació RGE núm. 4625/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències. III. Moció RGE núm. 6266/19, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política educativa, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 3381/19. IV. Escrit RGE núm. 6274/19, de sol·licitud de compareixença, amb debat i votació, de la Sra. Consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors, en relació amb la presentació del límit màxim de despesa no financera per a l'exercici de 2020.V. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 4765/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació de fons per a infraestructures de sanejament. 2. RGE núm. 4554/19, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a impuls de mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i personal i de la coresponsabilitat.
DIMECRES
09/10/2019
10:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: 1-Compareixença del delegat del Govern a les Illes Balears en funcions per tal que informi sobre la taxa de criminalitat a les Illes Balears, sol·licita pel Grup Parlamentari Ciudadanos mitjançant l'escrit RGE núm. 4923/19, i acordada per la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de dia 25 de setembre. 2-Proposicions no de llei RGE núm. 4773/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a oferta de curs bàsic de policies locals; i RGE núm. 4781/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dotar de mitjans suficients als cossos i forces de seguretat de l'Estat i a reforçar adequadament, a les illes d'Eivissa i Formentera, el Sistema Integrat de Vigilància Exterior.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 6265/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació d'un protocol d'atenció a les oficines de Consum de les Illes Balears per l'atenció als afectats per les hipoteques IRPH.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 5723/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internaciolització.
17:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
10/10/2019
10:30
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 5761/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Sr. Iago Negueruela i Vázquez, per tal d'informar sobre la notícia del tancament del grup de viatges britànic i segon operador turístic global Thomas Cook.
10:35
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
DESCONVOCADA. OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,mitjançant l'escrit RGE núm. 4236/19, per tal d'informar sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Despatx adjunt Sala Verda
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2.- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del Sr. Josep Valero González, secretari general del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per tal d'informar sobre l'estat actual de la realització de l'estudi sobre la realitat present i la dinàmica de reproducció de la pobresa a les nostres illes, els impactes que tindria sobre ella l'aplicació d'una Renda Bàsica Universal i les condicions d'aplicabilitat d'una prestació com aquesta (Escrit RGE núm. 5098/19).
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposició no de llei RGE núm. 4778/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millores en el CEIP de Sa Garriga de Sant Lluís.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.