AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 09/09/2019 a 15/09/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
10/09/2019
10:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes: RGE núm.4079/19, 4581/19, 4622/19, 4630/19, 4631/19, 4632/19, 4633/19, 4634/19, 4637/19, 4721/19, 4722/19, 4635/19, 4636/19, 4639/19, 4623/19, 4723/19, 4582/19, 4638/19 II. Interpel·lació RGE núm. 3358/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb l'augment i el nomenament d'alts càrrecs i personal eventual. III. Proposicions no de llei: 1. RGE núm. 3353/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures urgents en matèria d'habitatge. 2. RGE núm. 3163/19, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a condemna a la difusió i la neteja d'imatge de persones condemnades per pertinença i integració a organització terrorista a la radiotelevisió pública. IV. Modificació de les comissions permanents de la cambra (article 50.4 del Reglament del Parlament).
DIMECRES
11/09/2019
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera de Presidència, Cultura i Igualtat, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3066/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3071/19, a iniciativa pròpia, de la consellera de Salut i Consum, Sra. Patricia Gómez i Picard, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3072/19, a iniciativa pròpia, del conseller de Mobilitat i Habitatge, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
12/09/2019
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença RGE núm. 3065/19, a iniciativa pròpia, del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Sr. Juan Pedro Yllanes Suárez, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió.OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1. Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3069/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, IGUALTAT I DRETS HUMANS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
(DESCONVOCADA) OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Govern de les Illes Balears mitjançant l'escrit RGE núm. 3069/19, per tal d'informar sobre les directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el programa polític del Govern de les Illes Balears.
18:05
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
(DESCONVOCADA)En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.