AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 18/05/2020 a 24/05/2020

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
19/05/2020
08:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 8430/20, 8428/20, 8521/20 (en substitució de la 8429/20), 8431/20, 8524/20 (en substitució de la 8427/20), 8418/20, 8425/20, 8421/20, 8420/20 i 8432/20. II. Compareixença del Conseller de Mobilitat i Habitatge del Govern de les Illes Balears, Sr. Marc Isaac Pons i Pons, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i Pitiüses en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19 i la seva posterior reactivació. (Escrit RGE núm. 7628/20, del Grup Parlamentari Mixt). III. Compareixença de la Consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern de les Illes Balears, Sra. Maria Asunción Jacoba Pia de la Concha García-Mauriño, per tal de celebrar una sessió informativa sobre la situació de l'agricultura i ramaderia de les Illes Balears en la nova situació de crisi derivada de la pandèmia de la COVID-19. (Escrit RGE núm. 7629/20, del Grup Parlamentari Mixt).
DIMECRES
20/05/2020
11:00
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8126/20, del Grup Parlamentari El PI-Proposta per les Illes Balears, relativa a l'exoneració o reducció del cànon i l'ampliació del termini per a les concessions i autoritzacions del domini públic marítim-terrestre estatal; i RGE núm. 8168/20, del Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a mesures temporals i permanents pel foment de la mobilitat sostenible durant i després de la pandèmia COVID-19.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala Maura
 
11:05
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Maura
 
13:00
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 6969/20, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a suport a la pagesia davant la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7724/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a creació d'un Pla de contingència i socors del petit comerç i de proximitat i constitució d'una Mesa de negociació i mediació.
13:05
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20, del Govern de les Illes Balears, per tal d'informar sobre la situació actual del cas de coronavirus afectat en Mallorca; i RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d'informar en relació als protocols i línies d'actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.
16:05
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIJOUS
21/05/2020
09:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. RGE núm. 8157/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de la formació dels professionals dels serveis especials, policies locals, bombers i voluntaris de Protecció Civil de les Illes Balears; i RGE núm. 8163/20, del Grup Parlamentari Mixt, en defensa de l'autonomia municipal per fer front a l'impacte de la COVID-19.
09:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 5293/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures econòmiques amb motiu de la situació d'emergència derivada de la crisi de la COVID-19; i RGE núm. 7732/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ERTO en els supermercats situats a les zones turístiques.
11:05
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 8209/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa a directrius d'actuació de cara al tercer trimestre del curs 2019-2020; i RGE núm. 8236/20, dels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a promoció oferta formativa Formació Professional per al curs 20-21.
13:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
14:15
COMISSIÓ DE CONTROL SOBRE LA RADIOTELEVISIÓ ILLES BALEARS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar i admetre a tràmit les preguntes presentades. 2-Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala de les Cariàtides
OD: Compareixença de la consellera d'Afers Socials i Esports per tal d'informar sobre actuacions i mesures dutes a terme, com a conseqüència de la crisi del COVID-19, en el tercer sector de les Illes Balears i a tots els serveis, centres, residències, fundacions i altres ens que depenen de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular mitjançant l'escrit RGE núm. 5566/20.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala de les Cariàtides
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.