AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 21/10/2019 a 27/10/2019

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMARTS
22/10/2019
08:55
COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I ORDENACIÓ TERRITORIAL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Ordre del dia: I. Preguntes RGE núm. 6913/19, 6901/19, 6903/19, 6906/19, 6908/19, 6912/19, 6904/19, 6907/19, 6909/19, 6915/19, 6902/19, 6905/19, 7338/19 (presentada en substitució de la 6900/19), 6896/19, 6914/19, 7337/19 (presentada en substitució de la 6916/19), 6917/19 i 6910/19. II. Interpel·lació RGE núm. 4066/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general del Govern en relació amb l'inici del curs escolar. III. Moció RGE núm. 6768/19, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política general en matèria d'emergències, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 4625/19. IV. Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret llei 2/2019, de 4 d'octubre, pel qual s'estableixen ajudes puntuals per pal·liar els impactes econòmics produïts pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook sobre l'economia de les Illes Balears. (Escrit RGE núm. 6540/19, del Govern de les Illes Balears).
14:05
COMISSIÓ DE L'ESTATUT DELS DIPUTATS I LES DIPUTADES

Reunió de Comissió
Sala Verda
En acabar el Ple. OD: Examen sobre el règim d'incompatibilitats dels diputats i les diputades.
16:15
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
En tot cas, una hora després de la finalització de la sessió plenària. OD: 1. Escrit RGE núm. 7150/18, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2017. 2. Escrit RGE núm. 2901/19, presentat per l'Agència Tributària de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet l'Informe de funcionament de l'Agència corresponent a l'any 2018.
16:20
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIMECRES
23/10/2019
10:30
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença de la secretària autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística, sol·licitada per una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals adscrits al Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 6103/19, per tal d'informar sobre la idoneïtat per al càrrec i el projecte que pensa desenvolupar per a l'acció de Govern.
10:35
COMISSIÓ D'ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala Verda
 
DIJOUS
24/10/2019
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Compareixença del vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular,mitjançant l'escrit RGE núm. 4236/19, per tal d'informar sobre la situació energètica a l'illa de Menorca.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
16:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Punt únic. Proposicions no de llei RGE núm. 6412/19, presentada pel GP Popular, relativa a llei integral contra l'explotació sexual i tràfic de persones i RGE núm. 6474/19, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista i Unidas Podemos, relativa adhesió de les administracions locals a la xarxa de ciutats amigues de la infància.
16:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
18:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Preguntes RGE núm. 3360/19, relativa a subvencions Plataforma per la Llengua; RGE núm. 4552/19, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per fomentar la Formació Professional i ampliar programes formatius; RGE núm. 4608/19, relativa a mesures per revertir la taxa d'abandonament escolar prematur per al curs 2019-2020; i RGE núm. 6106/19, relativa a preu mitjà del menú dels menjadors escolars de les Illes Balears, totes elles de la Sra. Guasp i Barrero.
18:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
DIVENDRES
25/10/2019
09:00
COMISSIÓ DE SALUT

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.