AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 27/06/2022 a 03/07/2022

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DILLUNS
27/06/2022
09:00
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Ponència
Sala Verda
Relativa al Projecte de llei RGE núm. 2804/22, de la ciència, la tecnologia i la innovació de les Illes Balears. OD: 1-Constitució de la Ponència. 2-Nomenament del coordinador o coordinadora. 3-Redacció de l'Informe.
DIMARTS
28/06/2022
08:30
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
Punt únic.Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, per tal d'explicar les conseqüències per a les Illes Balears de la suspensió del tractat d'amistat entre Espanya i Algèria (escrit RGE núm. 5073/22).
08:35
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5076/22, per tal de dur a terme l'adopció d'acord per part de la comissió de la sol·licitud de compareixença urgent de la delegada del Govern a les Illes Balears, per tal d'informar sobre les gestions i actuacions com a conseqüència de la suspensió immediata del tractat d'amistat entre Algèria i Espanya, i si n'és el cas, substanciació de la compareixença (escrit RGE núm. 5074/22).
08:40
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessions extraordinàries, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5112/22, per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si pertoca, de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la CAIB en matèria de tributs cedits per l'Estat.
08:45
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior). Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant l'escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum, per tal d'explicar les mesures que s'han pres o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5248/22).
08:50
DIPUTACIO PERMANENT
Sala Verda
(En tot cas, un cop finalitzada la sessió anterior).Punt únic. Adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió plenària extraordinària sol·licitada per 16 diputats i diputades adscrits als Grups Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, mitjançant l'escrit RGE 5272/22, amb l'ordre del dia següent: Preguntes orals RGE núm. 5265/22, 5267/22, 5253/22, 5269/22, 5270/22, 5256/22, 5257/22, 5258/22, 5259/22, 5260/22, 5261/22, 5262/22, 5263/22, 5294/22, 5266/22, 5254/22, 5268/22 i 5264/22.
09:15
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
(en tot cas, un cop finalitzada la darrera sessió de la Diputació Permanent).
09:25
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
En tot cas, en acabar la Mesa del Parlament. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
Si la Diputació Permanent ho acorda: I. Preguntes. RGE núm. 5265/22, RGE núm. 5267/22, RGE núm. 5253/22, RGE núm. 5269/22, RGE núm. 5270/22, RGE núm. 5256/22, RGE núm. 5257/22, RGE núm. 5258/22, RGE núm. 5259/22, RGE núm. 5260/22, RGE núm. 5261/22, RGE núm. 5262/22, RGE núm. 5263/22, RGE núm. 5294/22, RGE núm. 5266/22, RGE núm. 5254/22, RGE núm. 5268/22, RGE núm. 5264/22.
11:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 14371/21, de polítiques de joventut de les Illes Balears.
12:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Debat i votació sobre la validació o la derogació del Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears (escrit RGE núm. 5278/22).
13:30
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
(Un cop finalitzat el Ple anterior). Si la Diputació Permanent ho acorda: Debat de presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 502/22, del Grup Parlamentari Popular, de modificació del Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de tributs cedits per l'Estat.
DIMECRES
29/06/2022
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat