AGENDA SETMANAL del Parlament de dia 30/01/2023 a 05/02/2023

DIAHORAACTEUBICACIÓMÉS INFORMACIÓ
DIMECRES
01/02/2023
08:55
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
09:00
PLE DEL PARLAMENT
Sala de les Cariàtides
I. Preguntes. RGE núm. 13219/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 13226/22, ajornada a la sessió anterior, RGE núm. 515/23 (presentada en substitució de la RGE núm.146/23), RGE núm. 151/23, RGE núm. 152/23, RGE núm. 517/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 155/23), RGE núm. 159/23, RGE núm. 161/23, RGE núm. 162/23, RGE núm. 433/23, RGE núm. 434/23, RGE núm. 518/23 (presentada en substitució de la RGE núm. 435/23), RGE núm. 442/23 (complementada amb l'escrit RGE núm. 448/23), RGE núm. 438/23, RGE núm. 160/23, RGE núm. 437/23, RGE núm. 145/23, RGE núm. 441/23, RGE núm. 150/23, RGE núm. 163/23. II. Interpel·lació RGE núm. 228/23, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a política general del Govern en matèria d'habitatge. III. Mocions:1.RGE núm. 13374/22, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a política general sobre joventut del Govern de les Illes Balears, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 11844/22. 2. RGE núm. 13378/22, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a factor d'insularitat, derivada del debat de la Interpel·lació RGE núm. 7134/22. IV. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 278/23, del Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se sol·licita dictamen al Consell Consultiu, en relació amb la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera. V. Si escau, debat i votació del dictamen de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals de la Proposició de llei RGE núm. 4156/22, de Menorca Reserva de Biosfera.
DIJOUS
02/02/2023
11:00
MESA DEL PARLAMENT
Sala del Senat
 
12:30
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei: a) RGE núm. 5477/22, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a malbaratament alimentari; b) RGE núm. 5716/22 presentada pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, relativa a sortida del Tractat de la Carta de l'Energia.
12:35
COMISSIÓ D'ECONOMIA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: 1. Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 11825/22, d'àrees municipals d'impuls comercial de les Illes Balears. 2. Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
13:00
JUNTA DE PORTAVEUS
Sala de les Cariàtides
 
14:00
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Ponència
Sala Verda
Ponència relativa al Projecte de llei RGE núm. 4877/22, de cooperació per a la transformació global. OD: Redacció de l'informe.
14:05
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS, DRETS HUMANS I ESPORTS

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Ponència. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:00
COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Reunió de Mesa
Sala de Juntes
OD: 1-Qualificar les esmenes presentades al Projecte de llei RGE núm. 13455/22, de societats cooperatives de les Illes Balears. 2- Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.
17:05
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Comissió
Sala Verda
OD: Proposicions no de llei RGE núm. 7221/22, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a mesures urgents per abordar l'assetjament escolar i la detecció de conductes suïcides en els menors; i RGE núm. 9708/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a educació, salut mental i emocional.
17:10
COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Reunió de Mesa
Sala Verda
En acabar la Comissió. OD: Fixar l'Ordre del Dia de la propera sessió de la Comissió.