El Parlament s'ha de constituir dins el termini màxim de trenta dies després de les eleccions

Notícia del Parlament - 26 de maig de 2015

Abans de dia 24 de juny s'ha de constituir el Parlament. Dins els quinze dies següents al de la seva constitució, s'ha de celebrar la investidura del president o presidenta del Govern.

El Parlament de les Illes Balears s’ha de constituir dins el termini màxim de trenta dies després de la celebració de les eleccions. Això significa que, abans de dia 24 de juny i una vegada proclamats oficialment els resultats de les eleccions, el president del Govern de les Illes Balears en funcions en convocarà, mitjançant decret, la sessió constitutiva.

Desenvolupament de la sessió constitutiva: presa de possessió i elecció de membres de la Mesa

El dia i l'hora assenyalats al decret de convocatòria, els diputats i les diputades electes, a la seu del Parlament, es constituiran en assemblea. L'Oficialia Major informarà de la identitat del diputat o la diputada electes de major edat i dels dos de menor edat, sempre d'entre els presents, per tal que el primer o la primera presideixi inicialment la sessió constitutiva, assistit o assistida, en qualitat de secretaris, pels altres dos.

La Presidència declararà oberta la sessió i un dels secretaris o les secretàries farà lectura del decret de convocatòria, de la relació de diputats i diputades electes i dels recursos contenciosos electorals interposats, amb indicació dels diputats i les diputades electes que poguessin quedar afectats per la resolució  d'aquests.

Es procedirà, seguidament, per part del Ple a l’elecció de la Mesa del Parlament formada per cinc persones: 1 president/a, 2 vicepresidents/es i 2 secretaris/es.

Una vegada concloses les votacions, les persones elegides ocuparan els seus llocs. El president o la presidenta electe prestarà i sol·licitarà de la resta de diputats i diputades, el jurament o la promesa d'acatar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, per a la qual cosa seran cridats per ordre alfabètic. Un cop acabada la crida. La Presidència declararà constituït el Parlament i n'aixecarà seguidament la sessió.

La constitució del Parlament serà comunicada per la seva  presidència al Rei o la Reina, a la Presidència del Govern de les Illes Balears en funcions, a la Presidència del Congrés i a la del Senat i a la Presidència del Govern de l’Estat.

Dins el termini dels quinze dies hàbils següents al de la celebració de la sessió constitutiva, tendrà lloc la sessió solemne d'obertura de la legislatura.

Elecció del president o presidenta de les Illes Balears

Dins els quinze dies següents al de la constitució del Parlament, el president o la presidenta d'aquest, havent consultat prèviament amb els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència de la comunitat autònoma.

El candidat proposat presentarà al Parlament el programa polític del Govern que pretengui formar i, amb debat previ, en sol·licitarà la confiança.

Si el Parlament, pel vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorga la confiança al candidat, serà nomenat president.

Si no s’aconsegueix aquesta majoria, la mateixa proposta se sotmetrà a nova votació quaranta-vuit hores després de l’anterior i la confiança serà atorgada per majoria simple.

Si en aquestes votacions no s’atorga la confiança del Parlament, se’n tramitaran propostes successives.

Atorgada la confiança a la persona candidata, la Presidència del Parlament ho comunicarà al Rei dins les vint-i-quatre hores següents, als efectes del nomenament d'aquella com a president o presidenta del Govern de les Illes Balears, i a la Presidència del Govern de l’Estat.

En el cas que hagin transcorregut seixanta dies a partir de la primera votació per a la investidura i cap candidat no hagi obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà dissolt i es convocaran noves eleccions.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/07/2022 a les 09:30h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36807116

Mapa Web