Dijous es constituirà el Parlament

Notícia del Parlament - 15 de juny de 2015

La sessió constitutiva del Parlament s’iniciarà a les 11.00 hores. S’elegirà la nova Mesa i els parlamentaris electes prestaran jurament o promesa del càrrec.

Celebrades eleccions al Parlament de les Illes Balears i una vegada proclamats oficialment els resultats, el president del Govern de les Illes Balears en funcions ha convocat, mitjançant el Decret 5/2015, de 12 de juny, la sessió constitutiva del Parlament, que tindrà lloc dijous, 18 de juny, a les 11.00 hores, a la seu del Parlament. Tot seguit us explicam les passes que seguirà la sessió constitutiva d’acord amb el Reglament del Parlament.

Constitució de la Mesa d’edat

Reunida la cambra en assemblea, serà presidida pel diputat de major edat, assistit per dos secretaris, que ho seran els dos diputats de menor edat. És el que s’anomena Mesa d’edat.

President:

- Martí Xavier March i Cerdà. Pollença, 1954. (PSOE)

Secretaris:

- Margaret Mercadal i Camps. Maó, 1983. (PP)

- Carlos Saura i León. Palma, 1988. (Podemos-Podem)

Obertura de la sessió, lectura del decret de convocatòria i de la relació de parlamentaris electes

La Presidència declararà oberta la sessió, i un dels secretaris farà lectura del decret de convocatòria, de la relació de diputats i diputades electes i dels recursos contenciosoelectorals interposats, amb indicació dels diputats i les diputades electes que en poguessin quedar afectats per la resolució.

Elecció de la Mesa del Parlament de les Illes Balears

A continuació es procedirà a l’elecció dels membres de la Mesa del Parlament.

Prèviament a cada votació, les persones que representen les diverses formacions polítiques presents a la cambra comunicaran a la Presidència d'edat el nom del seu candidat o candidata al càrrec respectiu de la Mesa.

A l'elecció del president o la presidenta, cada diputat i diputada escriurà un sol nom a la papereta. En resultarà elegida la persona que obtingui el vot de la majoria absoluta dels membres de la cambra. Si ningú no obtenia en primera votació aquesta majoria, es repetirà l'elecció entre les persones que hagin aconseguit les dues votacions majors, i en resultarà elegida la que n'obtingui més vots.

Els vicepresidents i/o les vicepresidentes s'elegiran simultàniament. Cada diputat i diputada escriurà un sol nom a la papereta. En resultaran elegides, per ordre successiu, les dues persones que obtinguin major nombre de vots. Els secretaris i/o les secretàries seran elegits de la mateixa forma.

Si en alguna votació es produïa empat, se celebraran votacions successives entre les persones candidates igualades en vots, i si l'empat persistia després de quatre votacions, es considerarà elegida la persona candidata que formi part de la llista més votada a les eleccions autonòmiques.

En finalitzar cada una de les tres votacions es procedirà al recompte de vots i seran proclamats els cinc diputats elegits com a membres de la Mesa del Parlament: president/a, vicepresident/a primer/a, vicepresident/a segon/a, secretari/a primer/a, secretari/a segon/a.

Jurament o promesa dels parlamentaris

El president o la presidenta electe prestarà i sol·licitarà de la resta de diputats i diputades, el jurament  o la promesa d’acatar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, per a la qual cosa seran cridats per odre alfabètic.

Final de la sessió constitutiva

La Presidència del Parlament declararà constituït el Parlament i n’aixecarà seguidament la sessió. La constitució de la cambra  serà comunicada al rei, al president del Govern de les Illes Balears en funcions, als presidents del Congrés i del Senat i al president del Govern de l’Estat.

Propera sessió d’investidura de president o presidenta del Govern

Dins els quinze dies següents al de la constitució del Parlament, el president o la presidenta d'aquest, havent consultat prèviament els portaveus designats pels partits o grups polítics amb representació parlamentària, proposarà a la cambra un candidat o una candidata a la Presidència de la comunitat autònoma.

El candidat proposat presentarà al Parlament el programa polític del Govern que pretengui formar i, amb debat previ, en sol·licitarà la confiança.

Si el Parlament, pel vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorga la confiança al candidat, serà nomenat president.

Si no s’aconsegueix aquesta majoria, la mateixa proposta se sotmetrà a nova votació quaranta-vuit hores després de l’anterior i la confiança serà atorgada per majoria simple.

Si en aquestes votacions no s’atorga la confiança del Parlament, se’n tramitaran propostes successives.

Atorgada la confiança a la persona candidata, la Presidència del Parlament ho comunicarà al rei dins les vint-i-quatre hores següents, als efectes del nomenament d'aquella com a president o presidenta del Govern de les Illes Balears, i a la Presidència del Govern de l’Estat.

En el cas que hagin transcorregut seixanta dies a partir de la primera votació per a la investidura i cap candidat no hagi obtingut la confiança del Parlament, aquest quedarà dissolt i es convocaran noves eleccions.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: dia 12/07/2022 a les 09:30h de la COMISSIÓ D'EDUCACIÓ, RECERCA I CULTURA

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Parlament de les Illes Balears

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201

Idioma:

    Nre. de visites : 36807133

Mapa Web