El Ple pren en consideració la Proposició de llei de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la CAIB

Notícia del Parlament - 20 de febrer de 2018

Aquesta norma jurídica permetria elaborar textos refosos de les lleis que s’han modificat una o més vegades i que tenguin plena naturalesa de legalitat. La Proposició seguirà el tràmit parlamentari previst per als projectes de llei

El Ple del Parlament, al darrer punt de l’ordre del dia, ha pres en consideració una Proposició de llei del Grup Parlamentari MÉS per Menorca relativa a la modificació de la Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ara, la Mesa de la cambra acordarà la tramesa a la comissió competent i l’obertura del termini corresponent d’esmenes, sense que en siguin admissibles esmenes de totalitat de devolució. La proposició seguirà el tràmit previst per als projectes de llei.

Per fer-ne la defensa ha intervingut el diputat Nel Martí (MÉS per Menorca), mentre que per fixar la posició  ho han fet els parlamentaris Aitor Morràs (Podem Illes Balears), Joana Aina Campomar (MÉS per Mallorca), Josep Melià (El Pi-Proposta per les Illes Balears), María José Camps (Socialista), Olga Ballester (Mixt-Ciutadans) i Juan Manuel Lafuente (Popular).

 

Votació

Exhaurit el debat, s’ha procedit a la votació de la iniciativa essent presa en consideració per 37 vots a favor (Mixt-GxF, Mixt-Seijas, Mixt-Huertas, Mixt-Ciutadans, Podem, El Pi, MÉSxMenorca, MÉSxMallorca i Socialista) i 20 abstencions (Mixt-Gijón i Popular).

 

Contingut

La Llei 5/2015, de 23 de març, de racionalització i simplificació de l’ordenament legal reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pretenia, en el termini de 18 mesos, aprovar una sèrie de textos refosos i textos reglamentaris consolidats amb la finalitat de millorar la coherència de l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions vigents. Segons l'exposició de motius de la proposició de MÉS per Menorca, aquest objectiu no es va complir de manera satisfactòria dins el termini previst, ja que de les set lleis recollides en la Llei 5/2015, només una (la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües) es va refondre, a través del Decret legislatiu 1/2016, de 6 de maig.

És per tot l’exposat que Més per Menorca creu convenient recuperar la iniciativa legislativa per actualitzar-la, fixar nous terminis i, fins i tot, afegir lleis que s’han modificat durant aquests dos darrers anys.

Així doncs, per assolir aquest objectiu es fa necessari, de conformitat amb l’article 48 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, que preveuen la delegació legislativa del Parlament de les Illes Balears en el Govern de les Illes Balears, instar i autoritzar el Govern de les Illes Balears perquè porti a terme aquesta tasca.

Compartir FaceBookCompartir TwitterCompartir Google+

Correu del ciutadà

Contactau amb el Parlament, no oblideu que els camps assenyalats amb un signe (*) i en vermell són obligatoris.

Tipus de missatge

Per evitar el correu brossa generat per robots maliciosos, per favor, escriviu el resultat de la suma al camp de resultats abans de pitjar el botó d'enviar.

El resultat de

El termini de resposta serà de dos dies hàbils a partir de l'enviament.

Multimèdia

No hi ha cap emissió en directe en aquests moments.
La següent emissió serà: No s'ha pogut obtenir la data de la següent sessió parlamentària

Canal YouTube del Parlament                                   

No hi ha emissió en directe

Enllaços d'interès

Enllaç Biblioteca

Biblioteca del Parlament de les Illes Balears

Des d’aquí podeu accedir a la cerca de llibres i altres publicacions en el catàleg de la biblioteca i a una sèrie de dossiers relacionats amb l’activitat parlamentària.

Enllaç Junta Electoral

Junta Electoral de les Illes Balears

La Junta Electoral de les Illes Balears posa a la vostra disposició informació corresponent a les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars.

Peu de pàgina

Idioma:    Nre. de visites : 47949829

Mapa Web

Carrer Conqueridor, 11. 07001 Palma, Tel. 971 228 281 Fax 971 718 201